اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش جامع    

 

مقدمه

جعلیات علمی

آلودگی اطلاعاتی

منابع اطلاعاتی رسمی

منابع اطلاع رسانی مکمل

منابع اطلاعات تجربی و دانش بومی

تاثیر جعلیات علمی بر الگوی مصرف

خدمات پژوهش جامع

آموزش پژوهش جامع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اطلاعاتی رسمی

   نخبگان علمی که در شکل دهی به افکار عمومی و سیاستگذاری در کشورها نقش عظیمی دارند اطلاعات، مفروضات و ابزار تحلیلی خود را عمدتا از منابع اطلاعاتی رسمی به دست می آورند. این منابع شامل شبکه ها و انجمن های حرفه ایِ داخلی و خارجی، همایش های بین المللی، نشریات تخصصی و سازمان های بین المللی (مانند سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواربار جهانی/فائو) است. این منابع، خود از بهره بردارانِ مطالعات علمی ای هستند که در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشیِ دولتی یا غیر دولتیِ وابسته به صنایع بزرگ جهان انجام می گیرد. عموما نتایج این مطالعات رسمی به صورت مقاله، رساله های پژوهشی و یا کتب از طریق پایگاه های اطلاعاتی معظمی چون پروکوِست، لِکسیس/نِکسیس، تامسون/گِیل و اِبسکو در دسترس این سازمان ها قرار می گیرد. بخش عظیمی از نگرانی های مرتبط با تخلفات اخلاقی در پژوهش و نشر این است که پس از آشکار شدن نادرستی مطالعات جعلی، شرکت های مسئولِ نگهداری این پایگاه های اطلاعاتی، اقدام مؤثری در راستای حذف این انتشارات از پایگاه های اطلاعاتی خود نمی کنند. این مسئله ای جدی با عواقبی زیانبار است چرا که ماندگاری اطلاعات نادرست در این پایگاه ها در دراز مدت منجر به تکثیر و اشاعه جعلیات علمی و استمرار تاثیر این اطلاعات در سیاستگذاری های مربوطه می شود. برای اطلاع بیشتر در این مورد نگاه کنید به منبع زیر که روشِ برخوردِ ناکافی چندی از این شرکت ها با مقالاتِ حاوی اطلاعاتِ جعلی را بررسی کرده است.دید دصد مصد ثدد دد ردبیسد سدیس منید سمید سشرد ند دد

John Cosgrove, Barbara Norelli, Elizabeth Putnam. "Setting the Record Straight: How Online Database Providers Are Handling Plagiarism and Fabrication Issues" College and Research Libraries  (March 2005).

 

     در این مقاله و در پیوست آن مواردی چند از تخلفات اخلاقی در پژوهش و نشر به اختصار توصیف شده است. از آنجاییکه وجود جعلیات علمی در منابع رسمی دنیا، پدیده ای کم شناخته در ایران است، شاید چنین تصور شود که به واسطه فیلتر های داوری، رخدادِ این مسایل، اتفاقی و بسیار اندک باشد. اما این تصور با واقعیت فاصله بسیار دارد. قابل توجه است که در مقاله بالا، یکی از موارد جعل اطلاعات متعلق به روزنامه نگاری به نام ژانت کوک است که برای نگارش مقاله ای جعلی که در روزنامه واشنگتن پست نیز به چاپ رسید حتی تا به دست آوردن جایزه پولیتزر پیش رفت!    مقادیتنتست ستسینت تنتیت سنتسینت سنیت نستینستی نستی نتسیت رشمد رشدمدرششرش ششرشررشد دئ 

Janet Cooke. "Jimmy's World: 8-year Old Heroine Addict Lives for Fix" Washington Post (September 28, 1980) [accessed April 23, 2009]

 

 برای مطالعه کتابشناسی منتخبی از کتب و مقالاتی که در سی سال اخیر در مورد نفوذ جعلیات علمی و ابعاد بغرنج این مسئله، از جمله نفوذ آن در سیاستگذاری های کشورها، به چاپ رسیده است به صفحه جعلیات علمی مراجعه نمایید. تینتستسنت سنت نستی نستی نیست نستی نسیت نسیت نسیت سنت ینست ین سین سی

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ