اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش جامع    

 

مقدمه

جعلیات علمی

آلودگی اطلاعاتی

منابع اطلاعاتی رسمی

منابع اطلاع رسانی مکمل

منابع اطلاعات تجربی و دانش بومی

ااااااادانش بومی، محکِ دانش رسمی

اااااااخواندنی های دانش بومی ا

اااااااپایگاه های دانش بومی ا

اااااااکتابشناسی منتخب آثار فارسی ا

تاثیر جعلیات علمی بر الگوی مصرف

خدمات پژوهش جامع

آموزش پژوهش جامع

 

 

 

 

 

منابع اطلاعات دانش بومی و تجربی

هر آنچه از میراث گذشتگان یک سرزمین که در پیشرفت امروز آن سرزمین به کار آید دانش بومی است. دانش بومی دانشی تجربی است که در طی قرون پایداری و اعتبار خود را به اثبات رسانده است. در عین پایداری، در صورت تغییر شرایط محیطی، روش های بومی  تغییر می کنند تا کارآمد باقی بمانند. هدف دانش بومی حل مشکلات محلی با امکانات موجود است لذا این دانش به غایت خلاق و منطبق بر نیازها و شرایط محلی است. انگیزه دانش بومی اساسا فروش کالا نیست و لذا از لحاظ تخلفات اخلاقی در پژوهش و نشر به اندازه دانش رسمی آسیب پذیر نیست.د دتینتسنت س نت سنت یسیمد تیدص مصی دیدمص دمیدمدم  دردرشم د م

به لحاظ زمان آزمودگی دانش بومی و مهیا بودنِ روش های تجربی، این نوع اطلاعات و روش ها، جایگزینی مطمئن برای بسیاری از راهکارهای پرهزینه، ناکارآمد و زیانبار تجاری امروز است. همچنین در مواردی که جعلیات علمی یا آلودگی اطلاعاتی منجر به متداول شدن روشی زیانبار در جامعه شده باشد، شیوه های زمان آزمودۀ دانش بومی و تجربیات محلی می تواند به عنوان محکی قابل اعتماد برای شناسایی و اثبات نادرستیِ جعلیات علمی به کار گرفته شود. دزد تبتنس نست سنیت نسیت نستینت سن ت نت سیمد زش دنم شدزم مدن مددمدئ 

اگر چه در گذشته دانش اقوام سنتی به علت ناشناخته بودن ارزش آن در توسعه بی ارزش و خرافی تلقی می شد، امروزه دانش بومی به عنوان  شاخه ای مهم از دانش بشری شناخته می شود. مباحث مربوط به چگونگی گنجاندن این دانش ارزشمند در نظام اطلاع رسانی رسمی دنیا در نشریه زیر منعکس شده است. درشودر وشد دیر ورشد رشودر ودرش ود رشد

Australian Academic and Research Libraries 3, no. 2 (June 2005) [accessed March 8, 2009]

 

صفحات مرتبط در فهرست حاشیه این صفحه، خوانندگان را با جزییات بیشتر در مورد جایگاه دانش بومی در مطالعات علمی امروز، مطالعات دانش بومی، پایگاه های اطلاعاتی دانش بومی و کتابشناسی منتخب آثار فارسی آشنا می کند. تیتنست نستی نستی نتیس نتس ینت سینت سنی نسیت نست ینست ینتس ینت سنا

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ