اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

 ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

خدمات پشتیبانی سایت برای کارآفرینان   

 

مقدمه

تهیه بروشور

طراحی برچسب

معرفی سی ثانیه ای

مشاوره دانش بومی

راهنمای محصولات سالم

معرفی محصولات سالم به گروه های مصرف کننده

تسهیل کارِ گروهی با دانش بومی

ارتباط انسانی روشن و محترمانه

 

 

مقدمه

کارآفرینی تجربه ای است اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و در عین حال معنوی. کارآفرین کار خود را با توکل به خدا شروع می کند و با نیتِ خدمت به مردم از طریق فراهم آوردن فرصت های شغلی برای هموطنان خود از یک سو و محصولات سالم به منظور رفع نیازهای واقعی جامعه مصرف کننده از سوی دیگر، تلاش می کند. کارآفرینی سراسر یادگیری است. هیچ دو روزی در زندگی یک کارآفرین یکسان نیست و او همواره نتیجه تلاش خود را در محیط پیرامون خود مشاهده می کند. برای همکاری با کارآفرینان جدید، خدمات و اطلاعاتی در این بخش از سایت فراهم شده است. امیدواریم که این اطلاعات و خدمات تجربه کارآفرینی بینندگان این سایت را مطلوب تر و پربارتر کند. تیتنس نستی نست ینست ینست ینتس نیت سنی سن ینس ینست ین سین ت

نستنتسنس ینت سنیتنسیت نسیت نسیت نسینت نتنت نتنت نتنت نت نت نت نت نت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ