اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

خدمات پشتیبانی سایت برای کارآفرینان   

 

مقدمه

تهیه بروشور

طراحی برچسب

معرفی سی ثانیه ای

مشاوره دانش بومی

ااااااامبارزه غیر شیمیایی با آفات

ااااااامطالعه علمی طراحی بومی

راهنمای محصولات سالم

معرفی محصولات سالم به گروه های مصرف کننده

تسهیل کارِ گروهی با دانش بومی

ارتباط انسانی روشن و محترمانه

 

 

 

فرم گردآوری دانش بومی

 

 

 

 

اااااااااااااپی دی اف         وُرد

 

 

پژوهشگران روستا با ایجاد ارتباط با پیران آبادی از دانش تجربی آنها می آموزند و با استفاده از این دانش به کارآفرینی و نوآوری می پردازند. تیت نتس نیت سنتی نست ینست نی ا

 

مشاوره دانش بومی

دانش بومی ذخیره ای عظیم برای نوآوری در عصر حاضر است. این جایگاه ویژه را دانش بومی از اینجا به دست آورده است که راهکارهای صنعتی و شیمیایی برای رفع نیازهای اساسی مردم جوامع به لحاظ هزینه های بالای بهداشتی، زیست محیطی و مالی به بن بست رسیده است. در جای دیگر در این سایت به موضوع دانش بومی به عنوان محک، محرک و مکمل دانش جدید مطالب بیشتری آمده است. پرداختن به گردآوری و بهره برداری از دانش بومی از ملزومات پیشبرد الگوی بومی توسعه در ایران، یعنی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، است. در این صفحه، در راستای ارائه خدمات به کارآفرینان روستایی، خدمات مشاوره دانش بومی را معرفی می کنیم. این خدمات شامل دو بخش است: گردآوری و اشاعه. تیتنسن ستین تسنی سنیت سنیت نستی سنیتنتنیت نتسنتس نت نت ت سن ینست یسن ایت

گردآوری

با همکاری کارآفرینان و پژوهشگران روستا، دانش بومی اقلیم های مختلف کشور در حوزه کشاورزی و باغداری، دامداری، تغذیه و دیگر دانش های تجربی، گردآوری می شود. کارآفرینان و پژوهشگران روستا با استفاده از فرم گردآوری دانش بومی، روش یا راهکاری را  که مؤثر تشخیص داده اند به ما ارسال می کنند. این اطلاعات در بانک اطلاعاتی سایت برای اشاعه ذخیره می شود. همچنین، با مطالعه علمی طراحی بومی می توان به طرح های جدید برای خلق ابزارها و روش های کارآمد امروز دست یافت و از این طریق بهره برداری از منابع طبیعی و بازده اقتصادی فعالیت های تولیدی را به مراتب بهبود بخشید. خدمات مشاوره این سایت برای مطالعه علمی و فنی دانش بومی به دست پژوهشگران روستا مهیاست. تینتست سنتسنت سنیتنست یسنیت نسیت نست ینست ینستی نسیت نسیت سنت سنیت سنتیسنیت سنتیسنتی سنت ینستی نست ی

esfandiarabbassi@gmail.com پست الکترونیکی: د

تلفن: 5251 325 0864 تایمیل ت سنتستنیت ستنستین ستن ینتی نسیتنسیت نسیتنسیت نسیت نسیت نسیت نستی

اشاعه

کارآفرینان یا پژوهشگران روستا از دیگر نقاط کشور که جویای روش های غیر شیمیایی برای کشت یا فرآوری محصولات خود اند با ارسال ایمیل یا تماس تلفنی  از ما جویای راه حل های مکتوب در بانک اطلاعاتی می شوند. هم اکنون خدمات اطلاع رسانی مبارزه غیر شیمیایی با آفات بخشی از خدمات اشاعه دانش بومی این سایت است که بر اساس اطلاعاتی که تا کنون گردآوری شده برقرار گردیده است. برای کاستن از هزینه کنترل شیمیایی آفات در کشاورزی از این مجموعه استفاده نمایید.اتیتس تنستن سنت نسیت نسیت نستی سنتی نستی نسیت نستی نسیت نسیت نسیت نسیت نسیت نسیت نسیت نسیت سنی ت   

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ