اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش جامع    

 

مقدمه

جعلیات علمی

آلودگی اطلاعاتی

منابع اطلاعاتی رسمی

منابع اطلاع رسانی مکمل

منابع اطلاعات تجربی و دانش بومی

ااااااادانش بومی، محکِ دانش رسمی

ااااااااخواندنی های دانش بومی ا

اااااااپایگاه های دانش بومی ا

اااااااکتابشناسی منتخب آثار فارسی ا

تاثیر جعلیات علمی بر الگوی مصرف

خدمات پژوهش جامع

آموزش پژوهش جامع

 

 

 

 

 

 

مجموعه ای از کاربردهای متنوع دانش بومیِ جوامع کهن در عصر جدید با ذکر دلایل علمی آنها   بیب سی سبس یبس یسی بسیب سیبس

حکمت دیرین در عصر نوین: کاربرد دانش بومی در توسعه پایدار

 

دانش بومی و توسعه پایدار: چاره ها و چالش ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواندنی های دانش بومی

دانش بومی، محک دانش رسمی

دانش بومی، مکمل دانش رسمی

دانش بومی، محرک دانش رسمی

ا دانش بومی، محک دانش رسمی

محک قرار گرفتن دانش بومی به دهه های اول قرن بیستم بر می گردد، زمانی که توسعه صنعتی در کشورهای غربی به شیوع بی سابقه انواع بیماری ها و آفات نباتی منجر شد. در آن زمان، چندی از اندیشمندان غرب متوجه برتری سلامت جسمانی و روانی مردم در جوامع سنتی در مقایسه با جامعه خود شدند و به مطالعه روش ها و فناوری های سنتی جوامع کهن دنیا پرداختند. اگر چه نزدیک به یک قرن از تحقیقاتِ میدانیِ این پژوهشگران می گذرد، آثار ایشان امروزه اساسِ راهکارهای جدید در توسعه پایدارِ کشاورزی، تغذیه و طب در غرب قرار گرفته است. برای مثال: ئی .صو  ص ودث وص وصد ودصئ دصثودد ئدثدصوثد ودصد

- Dr. Albert Howard, The Waste Product of Agriculture: Their utilization as humus

عنوان فارسی: پسماندهای زراعی و بهره برداری از آنها برای غنی سازی خاک،  نویسنده: آلبرت هاوارد چکیده فارسی  تی دی دن ص

- Dr. Robert McCarrison, Nutrition and National Health

عنوان فارسی: تغذیه و سلامت ملی، نویسنده: رابرت مک کریسون چکیده فارسی

 

نمونه ای متاخرتر از بهره برداری از دانش بومی برای محک زدن به دانش رسمی در زمینه بهداشت و تغذیه در مقاله زیر در مورد مضرات استفاده از روغن های نباتی  (جامد، نیمه جامد و مایع) است.اتستین ینتسنتسنیسن نس ینس ن سینتس ینتسی نت سینست سنی  نستین

ا- ماری انیگ. رفع اتهام از روغن حیوانی گاهنامه دانش بومی  و  توسعه  (نشریه   علمی - فرهنگی ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی) دوره 2، شماره 1و2، بهار و تابستان متن 1381. ا

   

ا دانش بومی، مکمل دانش رسمی

علاوه بر استفاده محک گونه از دانش بومی، این دانش زمان آزموده را می توان همراه با دانش جدید استفاده کرد. در کشاورزی طبیعی که به نام کشاورزی اُرگانیک یا بیو مشهور شده است بسیاری از راهکارهای خاکورزی و کنترل آفات از سنت های کشاورزی بومی دنیا به عاریه گرفته شده است. در زمینه طب نیز، طب سنتی دانشی کاملا پذیرفته شده در سطح جهانی است و برخی از پزشکان برای مداوای بیماران خود از ترکیبی از داروهای شیمیایی و گیاهی استفاده می کنند. در واقع بسیاری از کارشناسان توسعه، استفاده مناسب از دانش بومی را بخشی از سیاست توسعه پایدار هر کشور برای حفاظت از منابع طبیعی و سلامت جامعه است. دو کتاب زیر مجموعه ای از کاربردهای متنوع دانش بومیِ جوامع کهن در عصر جدید را با ذکر دلایل علمی آنها به خواننده معرفی می کنند. اتیتسنت سنت نسی نس ینس ینسی نس ینس ینس ین سن یسنی سنتی سنت ینست

- محمد حسین عمادی و اسفندیار عباسی. دانش بومی و توسعه پایدار: چاره ها و چالش ها. تهران: وزارت جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی، 1383.د یتشتشسن شنستنشتس نشست نشست نشس نش سنش سنشت نش سنش سن

- محمد حسین عمادی و اسفندیار عباسی. حکمت دیرین در عصر نوین: کاربرد دانش بومی در توسعه پایدار  جلد 1: مبانی، مفاهیم و باورهای حاکم. تهران: وزارت جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی، 1378.

ا- پودر گل میخک، جایگزین طبیعیِ تری کایین متان سولفونات در تکثیر ماهی گاهنامه دانش بومی  و  توسعه  (نشریه   علمی - فرهنگی ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی) دوره 1، شماره 3و4، تابستان 1380. متن  

 

ا دانش بومی، محرک دانش رسمی

دانش بومی هم اکنون از ذخایر علمی دنیا برای شناخت بیشتر طبیعت و دستیابی به فناوری های جدید محسوب می شود. دانشمندان مرتبط با شرکت های بزرگ داروسازی از فعالان پژوهش دانش بومی در زمینه گیاه شناسی قومی اند. بهره برداری از این دانش به حدی رسیده که به نظر برخی از کارشناسان سرقت محسوب می شود. در حوزه های دیگر علم، فناوری و توسعه نیز اندیشمندان جهان از مطالعات دانش بومی الهام گرفته اند: علاوه بر استفاده محک گونه از دانش بومی، این دانش زمان آزموده را می توان همراه با

ا- اسفندیار عباسی. پژوهش دانش بومی: شمشیری دو لبه در عصر تجارت جهانی، مورد گیاه شناسی بومی متن

ا- اسفندیار عباسی. تهاجم فرهنگی، از گونه ای دیگر: جعلیات علمی، خودباوری فرهنگی و توسعه متن

غذاهای سنتی و بومی، میراث فرهنگی (همین سایت)ا

 

ا برای مثال های بیشتر از هر سه دسته بندی همچنین نگاه کنید به : پژوهش ها و انتشارات دانش بومی از  ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی دهستان خورهه

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ