اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

ااااااااااااااااااااوج نفت

اااااااااااااااااااتغییرات آب و هوایی

اااااااااا- آب

اااااااااا- غذا

اااااااااا- انرژی

اااااااااا- ضایعات

اااااااااا- حمل و نقل

اااااااااا- ساخت و ساز

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

جامعه سازی

 

 

 

 

 

فناوری های مناسب

در عصر ما، به برکتِ توانمندی هایی که انسان در سایه علم و تکنولوژي به دست آورده است، صرفا ایجاد فناوری چالشِ بزرگی نیست. بلکه چالش اصلیِ امروز، کسبِ توانایی لازم برای طراحی و تولید فناوری هایِ مناسب است. در حال حاضر، دو معیار کلی برای محک زدن به مناسب بودنِ فناوری های جدید وجود دارد که هر دو ریشه در آگاهی علمی بشر به محدودیتِ منابع طبیعیِ کُرۀ زمین دارد: 1) انباشت دی اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه ای در جوّ که گرم شدن خطرناکِ زیست کره و تغییرات آب و هوایی عظیمی را در پی داشته است و 2) بروز پدیده ای به نام اوج نفت که ادامه استفاده از نفت و کلیه فرآورده های نفتی و پتروشیمی به شیوه و حجمی که تا کنون متداول بوده را عملا غیر معقول کرده است. تستتس نتس نستنست نست نستی سنتی نسیت سنتی سن یتنست ینست ینس تینست ی

دو پدیده بالا از پیامدهای نامطلوبِ الگوی توسعه صنعتیِ معاصر است. در مقایسه، برنامه ریزی و سیاستگذاری هایی که مشوق توسعه محلی بوده نشان داده است که با بهره گیری از فناوری های مناسب می توان ضمن ایجاد رونق در کسب و کار، سرمایه و درآمد و همچنین حفاظت از منابع طبیعی، از آسیب های ناشی از این دو پدیده به اقتصاد و محیط زیستِ جوامع کاست. این بخش از سایت به توصیف نمونه هایی از فناوری های نوآورانه و مناسبِ توسعه محلی در حوزه آب، غذا، انرژی، ضایعات، حمل و نقل و ساخت و ساز در جوامع مختلف دنیا اختصاص یافته است. تینتنت سنتسنتسن یسنتی نست نس نست ینست ینست نست ینس تینست ینس ت

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ