اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اااااااااااااااااااتغییرات آب و هوایی

اااااااااا- آب

اااااااااا- غذا

اااااااااا- انرژی

اااااااااا- ضایعات

اااااااااا- حمل و نقل

اااااااااا- ساخت و ساز

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

جامعه سازی

 

 

 

 

 

فناوری های مناسب

در عصر ما، به واسطۀ توانمندی هایِ علم و تکنولوژي نوین، صرفا ایجاد فناوری چالشِ بزرگی نیست. بلکه چالش اصلیِ امروز، کسبِ توانایی لازم برای طراحی و تولید فناوری هایِ مناسب است. در حال حاضر، زیانبار بودن فناوری های مدرن را می توان از بروز پدیده ای شاخص به نام تغییرات آب و هوایی فهمید. برخی صاحبنظران این پدیدۀ فراگیر را به انباشت گازهای گلخانه ای ناشی از سوزاندن سوخت های فسیلی نسبت داده اند و برخی دیگر آن را پیامد آزمایشاتی از نوع مهندسی آب و هوایی و در نتیجه زوال فزایندۀ لایۀ اوزون جوّ کرۀ زمین می دانند. در گزارش مفصلی که در اینجا قابل مطالعه است، انگیزه های سیاسی و نظامیِ توسعه علوم و فناوری های مدرن و پیامدهای نامطلوب اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی فناوری های زیانبار توسعه به طور اعم و مهندسی آب و هوایی به طور اخص را آورده ایم. اما دلیل بروز پدیدۀ تغییرات آب و هوایی هر چه که باشد، جوامع انسانی به فناوری هایی نیاز دارند که تا حد امکان جهانیان را از فناوری های زیانبار توسعه رهایی بخشد و از تبعات نامطلوب آنها بکاهد. در این بخش از سایت به معرفی ابتکاراتی می پردازیم که توسط مردم در سراسر جهان برای ایجاد فناوری های مناسب به وجود آمده است و توسعه محلی و همه جانبه را امکانپذیر کرده است. این جوامع مبتکر در عمل نشان داده اند که با بهره گیری از فناوری های مناسب می توان ضمن ایجاد رونق در کسب و کار، سرمایه و درآمد و همچنین حفاظت از دارایی های مشترک سرزمینی، از آسیب های ناشی از علوم و فناوری های صنعتی کاست. در ادامۀ این بخش از سایت به توصیف نمونه هایی از فناوری های نوآورانه و مناسبِ توسعه محلی در حوزه آب، غذا، انرژی، ضایعات، حمل و نقل و ساخت و ساز در جوامع مختلف دنیا می پردازیم. تینتنت سنتسنتسن یسنتی نست نس نست ینست ینست نست ینس تینست ینس ت

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ