اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

برای خیرین تمدن ساز

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اقتصاد

فرهنگ

جامعه

 

 

 

توسعه همه جانبۀ محلی، خط مقدم پایداری و پیشرفت

آیا شیوه دیگری برای ترقی جوامع غیر از الگوی غربی توسعه که وابستگی هر چه بیشتر به نظام تجارت جهانی را توصیه می کند متصور است؟ توسعه همه جانبۀ محلی که به شکل دهکده های سالم در مناطق روستایی و محله های سالم در شهرهای جهان متبلور شده نشان می دهد که الگویِ بومیِ جایگزین نه تنها متصور است بلکه عملی و موفقیت آمیز نیز هست. بیشتر بخوانید.بتنست سننسیت نستی نسیت نس ینس نیت سنیا

 

 

راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

در نیم قرن اخیر، بسیاری از روستانشینان جهان در پی ترقی و پیشرفت راه مهاجرت به شهر را در پیش گرفته اند. برخی دیگر از روستاها کوشیده اند که خود تبدیل به شهر شوند. اما تعدادی از جوامع روستانشین جهان، در حرکتی بدیع، به جای ترک موطن و فرهنگ محلی، اقدام به تبدیل آبادی خود به روستایی به مراتب پیشرفته تر از شهرهای امروز جهان کرده اند. بیشتر بخوانید بی ی بتنستنسی تنیستجه نستینست ینستنی

 

 

چاره ای محلی برای مشکلی جهانی

واندانا شیوا، دکترا در فیزیک، یکی از اندیشمندانِ تاثیرگذار و صاحب نامِ جهان در رویارویی با نظام سلطه است. ترجمه و انتشار مصاحبه زیر با واندانا شیوا در اینجا از این منظر مهم است که یکی از فرزندانِ تحصیلکردۀ فرهنگی کهن در آسیا، جرات یافته مفاهیمی چون رشد و پیشرفت را از منظرِ بومی فرهنگِ سرزمین خود تعریف کند. وی در عین تشریحِ دلایلِ مخالفت خود با پدیدۀ جهانی شدن، می کوشد تا با استناد به ارزش های فرهنگ بومی خود، خطوط کلی مسیری جدید برای رسیدن به رشد واقعی و چشم انداز امیدبخش آیندۀ چنین رشدی را در قالب توسعه محلی ترسیم کند. بیشتر بخوانید نیتس نسینستی نسیت سنیت نسیت سنیتس

 

 

 

توسعه محلی و ساخت و ساز

در توسعه محلی با بکارگیریِ مصالح و طرح های بومی، دستیابی به سرپناه ایمن و ارزان برای همه میسر می شود. بیشتر بخوانیداتتنست نتسنتسینت سینت سنیت نسیت نستنتس نیت

 

 

 

توسعه محلی و استفاده بهینه از آب

در دهکده های سالم با استفاده از فناوری هایی چون تالاب مصنوعی، استحصال آب باران و مستراح خشک ضمن بهبود بهداشت جامعه، از منابع آب چندین بار بیشتر بهره برداری می کنند. بیشتر بخوانیداتبسین نتن ساسیتنسیتنستی نستی نست ینست ینتس ینت سنیت سن

 

 

 

توسعه محلی و مبارزه با وابستگی

با احیای بذرهای اصیل و روش های بومی کشت، داشت و برداشت می توان بر وابستگی و آسیب های ناشی از نهاد فراملیتی کشاورزی فایق آمد و به خودکفایی و خوداتکایی واقعی در کشاورزی رسید. بیشتر بخوانید انساسینت سینتسنیتس نیتسنیتنستیسنتی 

 

 

توسعه محلی و تولید انرژی در محل برای اشتغالزایی و خودکفایی

امیکروگرید نام فناوری جدیدی است که با افزودن آن به شبکه برقِ سراسری می توان از آن به صورت شبکه های محلی و مستقل نیز بهره برد. با به بازار آمدن فناوری های انرژیِ خورشیدی و بادی، هم  اکنون تولید محلی انرژی برای تامین برق خانه ها و جوامع کوچک، مثل روستاهای سنتی و دهکده های سالم قرن 21، امکانپذیر شده است. با گسترش میکروگریدها، هر تولید کنندۀ محلی، در هر مقیاسی که برق تولید کند، می تواند به شبکه سراسری متصل باشد، به آن برق بدهد و یا در صورت لزوم از آن برق دریافت کند. بیشتر بخوانید  بتبینتستن سنتنسیت سنیت سنیتسنیت س

 

اکمپوست بسازیم، چرا و چگونه

این متن، خودآموزِ کاملِ ساختِ نوعی کود طبیعی است که برای بارورسازی خاک و بی نیاز کردن کشاورزان از هر گونه کود شیمیایی کاربرد دارد. بیشتر بخوانید  نیسنت سنیت نسیت نسیت سنیتسنیت

  نتس نیتس ن

 

مقدمه

تداوم و تشدید تحریم های غرب علیه ایران، دستیابی به اقتصاد مقاومتی در کشور ما را به یک ضرورت راهبردی بدل کرده است. خوشبختانه، تجارب آموزنده ای در طرح های توسعه همه جانیۀ محلی در جهان، به ویژه در دهکده های سالم دنیا، به دست آمده که می تواند الهام بخش برنامه ریزی و سیاستگذاریِ اقتصاد مقاومتی در ایران باشد. رویکردِ توسعه محلی و دهکده های سالم بر این اصل استوار است که  یک کشور زمانی می تواند خودکفا و خوداتکا باشد که واحدهای متشکله آن قادر به خودکفایی و خوداتکایی باشند. به عبارت دیگر، کشور ما وقتی می تواند اقتصادی غیر وابسته و مقاوم به تحریم داشته باشد که روستاها و شهرهای آن در عین داشتن تعامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با یکدیگر خودکفا و خوداتکا باشند. در این بخش از وب سایت به معرفی نمونه هایی از طرح های توسعه محلی و دهکده های سالم  جهان که مشهور و الگوساز شده اند می پردازیم. همچنین در این بخش توصیف مختصری از فناوری های مناسبی که در این جوامع خودکفا، ساده زیست و معتقد به پیشرفت بومی و اصلاح الگوی مصرف به ثمر رسیده است آورده ایم. بتسنتنستنیتسنیت سنیت سنیت نست ینست ینت سنیت سنیت نست ی

انتخاب توسعه محلی به معنی نفی صنعت، علم و فناوری نیست. صنعتگری و تولیدِ صنعتی پدیده هایی تاریخیِ اند. اما توسعه صنعتی در عصر ما، به عنوان رویکردی ویژه به رشدِ جوامع و تعامل تجاری بین آنها، در چارچوبِ نظامی ناعادلانه و غیر انسانی صورت می گیرد، نظامی که سیاست های آن نه در سطح محلی یا در پایتخت کشورها بلکه در مراکز قدرتِ شرکت های چند ملیتی غرب، مثل سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی اتخاذ می شود و نهایتا وابستگی بیشتر کشورها را رقم می زند. این در حالی است که تشویقِ توسعه محلی در سیاستگذاری های کلان کشوری به تقویت خودکفاییِ زراعی و صنعتی یک جامعه، به دور از محدودیت ها و الزامات تعیین شده توسط سازمان های نامبرده و نظایر آنها، می انجامد. بتسنت سنتنستی نست نسیت نست ینست ینست ینست ینست ینت سنیتسنیت س

نمونه های موفقِ توسعه محلی یا پیشرفت در مقیاس انسانی، به عنوان راهبردی مقاومتی در برابر توسعه صنعتیِ مطلوبِ نظامِ غرب در کشورها رو به گسترش است. به لحاظ انگیزه هایِ متفاوتِ اقتصادی در این دو الگویِ متضاد پیشرفت، توسعه محلی، به لحاظ پایبندی به منافعِ محلی و ملیِ ملت ها، توجه ویژه ای بر استفاده متعادل از منابع طبیعی برای رفع نیازهای مردم، ارتقای کیفی (نه صرفا کمّی) زندگی، و بسترسازی برای رشد فکری و معنوی آحاد ملت دارد، در صورتی که توسعه صنعتی، با اتکا به انواع تبلیغات محسوس و نامحسوس، از جمله جعلیات علمی، آلودگی اطلاعاتی و تکنولوژی نهادسازی، بر اشاعه فرهنگ رقابت، مصرف گرایی و کسب سود حداکثری برای تامین منافع شرکت های بزرگ چند ملیتی تاکید می کند. تجارب حاصله از تلاش های مردمی و مشارکت دولت ها در تسهیلِ توسعه محلی دارای درس های آموزنده و قابل استفاده ای برای ما ایرانیان به منظور تحقق هدفِ اقتصاد مقاومتی است. تیتست سنتسنیت سنت یسنت یسن تیسنت ینست ینست ینست ینت سنیت سنی سن

رویکرد محلی به توسعه از لحاظِ دیگر نیز در کشور ما مطلوب است: برای ما پیشرفت وقتی معنی دار است که با پیشینه عقلانی و فرهنگیِ ایرانی و اسلامی ما سازگار باشد. اندازه شناسی از خصلت های پسندیده در فرهنگِ دینی و باستانی ما ایرانیان است. نیک که بنگریم می بینیم که اکثریت قریب به اتفاق مسایل امروز جامعه ما ناشی از اندازه نشناسی است. مثلا الگوبرداری از توسعه صنعتی غرب، اندازه نشناسی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های شهری را در کشور ما متداول کرده است که تبعاتی چون آلودگی هوای کلان شهرها را به لحاظ استفاده بی اندازه و نامتناسب از خودروهای شخصی تشویق کرده است. نمونه های توسعه محلی و دهکده های سالم که در این بخش از سایت معرفی شده اند با اتکا به فناوری های مناسب توانسته اند اندازه و عدالت را به برنامه ریزی و سیاستگذاری توسعه بازگردانند. مثلا با کاربستِ مصالح و معماری بومی توانسته اند با گرانی بی حد مسکن مقابله کنند. همچنین توانسته اند با احیای بذرهای بومی، استفاده از کود طبیعی و روش های بومی کاشت، داشت و برداشت خود را از یوغ  نهاد فراملیتی کشاورزی نجات بخشند. از سوی دیگر، با بهره گیری از علم جدید قادر شده اند خود را از فناوری پرهزینه و پرخطر شبکه فاضلاب بی نیاز کنند ضمن اینکه با استفاده از فناوری های هوشمندانه ای چون تالاب مصنوعی بهره وری از منابع آب خود را افزایش بخشند.   تبتنست ستنس یتنست نست نست نست ینت سینت سنت سنیت سنت نستنست ینست نت نس

پایبندی به اصلِ اندازه و تناسب در توسعه محلی این رویکرد به برنامه ریزی و توسعه را پیشرفت در مقیاس انسانی کرده است. این پایبندی به اندازه ذاتا راه را بر اسراف، تجاوز و بی عدالتی می بندد. با محور قرار گرفتن این مفهوم در برنامه ریزی و سیاستگذاری، انسان ها، چه در کشوری قدرتمند ساکن باشند و چه در روستایی کوچک، برای تامین نیازمندی های اساسی زندگی فقط در محدوده جغرافیایی خود تلاش می کنند. در برنامه ریزیِ توسعه محلی، نیازهای اساسی، چون اشتغال، آب، غذا، انرژی، دفعِ ضایعات، حمل و نقل، ساخت و ساز و بهداشت و سلامت در چارچوب امکانات محلی تامین می شود و تحت هیچ شرایطی توجیهی برای زیاده خواهی و چنگ اندازی به امکانات و منابع دیگر جوامع (روستا، شهر یا کشور همسایه) قرار نمی گیرد. تحقق پیشرفت بومی در ایران در مقیاس و اندازه انسانی، فرصتی موافق با فرهنگ اسلامی و ایرانی است که ایران را به الگویی الهام بخش از برنامه ریزی توسعه محلی در دستیابی به خود اتکایی و خودکفایی در سطح ملی برای جهان اسلام و دیگر کشورها بدل خواهد کرد. تیتنس تنستی نست نس ینتس ینت سینت سنیت سنت ینستی نست ینت سینت سیا

علاوه بر پایبندی به اندازه، یکی دیگر از دلایل موفقیت طرح های توسعه محلی، برنامه ریزی و اجرای پروژه های توسعه به صورت منظومه ای است. یعنی اینکه تمامی طرح های توسعه می باید با در نظر گرفتن چهار حوزه اصلیِ جامعه یعنی فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و محیط زیست اندیشیده، طراحی و اجرا شود. این رویکرد برخاسته از نگرش کل نگر یا توحیدی در برنامه ریزی توسعه محلی است که راه حل های مقطعی، جزیره ای و صرفا تکنولوژیکی را کارساز نمی داند. حتی در هر یک از این حوزه ها، مثلا در ارتباط با طرح های عمرانی که برای آسایش مردم در نظر گرفته می شود ،حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی نیز در نظر گرفته می شود. از این رو بهره گیری از فناوری در توسعه محلی و دهکده های سالم وقتی مناسب تشخیص داده می شود که ضمن حل یک مسئله در یک حوزه از جامعه در یک یا چند حوزه دیگر خرابی به بار نیاورد. لذا توجه به فناوری های مناسب معمولا ما را به منظومه ای از قابلیت های فنی رهنمون می شود که برنامه ریزی و سیاستگذاری در سطح کلان کشوری را در راستای پرهیز از اسراف در بهره برداری از منابع و مصرف از یک سو و دستیابی به خودکفایی و خود اتکایی واقعی از سوی دیگر میسر می سازد. در این بخش، به طور مختصر، نمونه هایی از این فناوری ها در حوزه آب، غذا، انرژی، ضایعات، حمل و نقل و ساخت و ساز را معرفی می کنیم. در آینده صفحاتی نیز  پیرامون رویکرد متفاوت و مؤثر اقتصادی و دستاوردهای فرهنگی و مهارت ها و تعاملات ویژۀ اجتماعیِ توسعه محلی را به این بخش از سایت اضافه خواهیم کرد. در پایان گفتنی است که این تغییر بنیادین در برنامه ریزی و سیاستگذاریِ توسعه فرصت های شغلی بسیاری برای کلیه اقشار جامعه در شهر و روستا به وجود می آورد و بدینوسیله همزمان گِرِه از بیکاری، که از مسایل اقتصادی مزمن توسعه صنعتی است، نیز می گشاید. مورد استفاده در این جوامع شامل روش های طبتبتسنت نتس نتسنییعیِ بهدر رویارویی با نیبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ