اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

نتت نستنست نست ینتس ینت سنیت سنیت نس یت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری های مناسب برای تامین و بهینه سازی مصرف انرژی

نمونه ای از محلی سازیِ تولید انرژی تنست ی

بازگشت به محلی سازی تولید انرژی

دهکده سالم فیندهورن: الگوسازی برای تولید محلی انرژی و توزیع آن در منطقه

دهکده سالمِ فیندهورن، واقع در کشور اسکاتلند از روستاهای نوظهور دنیا است. اهالی فیندهورن یکی از اهداف بلند مدت خود را کاستن تدریجی از وابستگی به انرژی حاصله از سوخت های فسیلی قرار داده اند. این دهکده دارای گریدِ (شبکه توزیع برقِ) محلی است. فیندهورن می کوشد که تا زمان برقراری خودکفایی کاملِ انرژی از طریق تولید محلی برق و متنوع سازیِ منابع انرژی، به تلاش های نوآورانه خود ادامه دهد.تبنتسنت ستبیتسنتی نیتبتسنت سنتنستی نست ینت سیت سنیت سنبت سنبت سنبس

فیندهورن در سال 1989 اولین توربین بادی خود را با هزینه برابر با 75000 پوند برپا کرد. این توربین بادیِ 75 کیلوواتی (از نوع وِستاس - وی 17) 20 درصد برق مورد نیاز روستای فیندهورن و 10 درصد کل انرژی ساکنین را تامین کرد. نصب این توربین موجب شد که اهالی روستا بتوانند برق کمتری از شبکه سراسری برق دریافت کنند. با بهره گیری از صرفه جویی های مالیِ حاصله، اهالی فیندهورن توانستند ظرفِ مدت 5 سال هزینه خریداری و نصب توربین را کاملا بپردازند. به لحاظ موفقیت اقتصادی این تلاش، اهالی فیندهورن تصمیم به برپایی سه توربین بادی بزرگتر گرفتند تا 100 درصد برق مورد نیاز اهالی را در محل تولید کنند. تبنست نتسین سنتی سنتب نستی بسنتبس میبنتس نیبمت سنمبت سمبنت

در سال 2006 نصب سه توربین بادی 225 کیلوواتی (از نوع وستاس - وی 29)  تکمیل شد و انرژی تولید شده به شبکه محلی توزیع برق فیندهورن اضافه گردید. سرمایه گذاری مورد نیاز برای توسعه سیستم محلی تولید انرژی بادی در فیندهورن، رقمی برابر با 605000 پوند بود که از چند منبع تامین شد. در انگلستان، به لحاظ بالا رفتن شدید هزینه انرژی، سازمان های دولتی، غیر انتفاعی و خصوصی متعددی در راستای تشویق و ترویج روش های نوین برای تولید انرژی محلی به وجود آمده است. با استناد به تجربه اقتصادی موفقِ پیشین خود در نصبِ توربین بادی کوچکتر، اهالی فیندهورن موفق شدند که موافقت و هماهنگیِ چهار سازمان مختلف برای مشارکت در سرمایه گذاری برای نصب توربین های جدید را به دست آورند. ت نتس سنی سنتی نست بنستی بنست بسنتب سنبت سنتبسمبنت سینمبتس

فیندهورن هم اکنون قادر است مازاد انرژی تولید محلی خود، برابر با 50 درصد، را برای استفاده مشترکین در منطقه، به شبکه سراسری برق تحویل دهد. از این طریق دو نتیجه حاصل می شود: 1) استفاده از برکاتِ برقی که بدون انتشار گازهای آلاینده تولید شده در سطحی وسیع تر گسترش می یابد و 2) منبع دیگری برای افزایش درآمد های محلیِ این روستاهای نوظهور به وجود آمده است. تبتسنتسنت سنیت نیست نست ینست ینست ینست ین

منبع

- Findhorn Wind Park.(accessed 23 April 2013)ت نتسن سینت سنیت نسیت نست ینس ینست ین ستینت سنی نست نستی ت ست

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ