اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

   ا مهارت های ارتباطی 

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه     تصمیم گیری گروهی با اجماع       پادرمیانی و میانجیگری       صفحه اصلی

تصمیم گیری گروهی با اجماع   

 

مقدمه

تصمیم گیری، چه کسی و چگونه؟

تصمیم گیری با اجماع

تسهیلگری جلسات

خدمات تسهیلگری

کارگاه آموزشی

خواندنی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کارگاه آموزشی

یادگیری چگونگی تصمیم گیری گروهی با اجماع نه تنها به تشویق مشارکت بیشتر در تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات می انجامد بلکه موجب صمیمیت و همدلی بیشتر و تقویت تواناییِ نواندیشی و حلِ ابتکاریِ مسایل در گروه می شود. خدمات آموزشی مرتبط با این روشِ توانمندساز، در قالب چهار کارگاه آموزشی فراهم شده است. در تدوین این کارگاه ها کوشیده ایم که مفاهیم و روش های مرتبط، با زبانی ساده تر عرضه شود به نحوی که برای تمامی شرکت کنندگان با میزان تحصیلات و تجربه حرفه ای متفاوت قابل درک و استفاده باشد. اجرای این کارگاه ها با هماهنگی قبلی در محل سازمانِ متقاضی امکانپذیر است. همچنین، کارگاه های آموزشی تصمیم گیری با اجماع و تسهیلگری جلسات به صورت فشرده، چند بار در سال در شهر محلات، یکی از قطب های توریستی استان مرکزی، برای بهره برداری گروه ها و افراد علاقمند برگزار می گردد. برای هماهنگیِ اجرای کارگاه، با عنایت به محدودیت های زمانیِ خاص گروه خود، ما تماس حاصل نمایید.   تسنت سنتنستی نسیت نستی نستینسیتنست ینستی نست ینتس ینت سنی سنیاست. اینتستسیت سنت سیتسنیت ست

کارگاه آشنایی با تصمیم گیری گروهی با اجماع ( 90 دقیقه) ا -

کارگاه آموزشی فنون تسهیلگری جلسات (4 ساعت) ا -

کارگاه آموزشی فنون تسهیلگری ویژۀ بانوان (4 ساعت) ا -

ا- کارگاه آشنایی با تصمیم گیری گروهی با اجماع و فنون تسهیلگری جلسات،  (ویژه تسهیلگران توسعه محلی از جمله دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و مروجان کشاورزی، 6 ساعت) تیتتسن سنتی سنیت

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ