اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

   ا مهارت های ارتباطی 

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه     تصمیم گیری گروهی با اجماع       پادرمیانی و میانجیگری       صفحه اصلی

*تصمیم گیری گروهی با اجماع   

 

مقدمه

تصمیم گیری، چه کسی و چگونه؟

تصمیم گیری با اجماع

تسهیلگری جلسات

خدمات تسهیلگری

کارگاه آموزشی

خواندنی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Consensus decision making

  مقدمه

بازگشت به جامعه سازی

افراد موفق را همواره برای ایده های مناسب و تلاش مستمر تحسین می کنند. این دو عامل همچنین لازمه پیروزی در کارهای تیمی است. لذا چالشِ اساسیِ مدیریت و تیم هایِ کاری در ادارات دولتی، تعاونی ها، کارخانه ها، انجمن ها، شوراها و دیگر سازمان های دولتی، خصوصی و مردمی، دستیابی به ایده های مناسب و تلاش مشارکتیِ همه همکاران برای پیشبرد اهداف سازمان است. آشنایی اعضای سازمان ها با روش تصمیم گیری با اجماع، زیرساختِ ارتباطیِ لازم برای به وجود آوردن محیطی مناسب جهتِ نواندیشی جمعی در تصمیم گیری ها و مشارکت همگانی در اجرای این تصمیمات است. فعالان الگوهای بومی و نوین پیشرفت، مثل حامیان اصلاحِ الگوی مصرف، توسعه همه جانیۀ محلی و پیشرفت در مقیاس انسانی، نیز استفاده از این روش تصمیم گیری را لازمه دستیابی به اطلاعات جامع تر در طراحی و اجرای طرح های توسعه و مشارکت وسیع تر بین سازمان های دولتی و جامعه شهروندی می دانند.   یتنسن تسنتی نست نتنستنسیت نستی نست ینست نت سنیت سینت نسیت نسیت   ست

تصمیم گیری گروهی از طریق اجماع که متاثر از روش های مشورت و تصمیم گیریِ فرهنگ های کهن دنیاست، در چند دهه اخیر به عنوان جایگزینی مناسب برای روش رای گیری، مورد توجه مدیران قرار گرفته است. اگر چه روش رای گیری برای تصمیم گیری در جمعیت های بزرگ مناسب است، اما برای نواندیشی و تصمیم گیریِ مشارکتی در تیم های کاری در سازمان ها، روشی ناکارآمد و مشکل آفرین است. بی دلیل نیست که امروزه شاهد گسترش سریعِ استفاده از تصمیم گیری از طریق اجماع، برای اداره جلسات در حوزه های دولتی و تجاری، در همان جوامعی هستیم که زمانی از پایه گذاران و مروجان روش رای گیری بودند. در این بخش از سایت اطلاع رسانی به معرفی این روش تصمیم گیری و ویژگی ها و ملزومات آن می پردازیم. برای اطلاع بیشتر در مورد جزییات و گستردگی استفاده از این روش در سازمان های دولتی و شرکت های بزرگ تجاری در غرب، گزیده ای از کتب و مقالات در صفحه خواندنی های این بخش آمده است.  تینتی تنتست نتنت نت نت نت نت نیت نستی نت سنیتست سنتی ستی تس ینست ی

یکی از ارکان تصمیم گیری با اجماع، مساوی بودن ارزشِ نظرِ کلیه شرکت کنندگانِ ذینفع و ذیربط است. امروزه نظر نخبگان علمی و کارشناسان در فرآیند تصمیم گیری و سیاستگذاری عموما به  نادیده گرفتن دیدگاه صاحبان تجربه و نخبگان دانش بومی می انجامد. این نفوذ نابرابر، به ویژه به لحاظ گسترش پدیده نامیمون جعلیات علمی در دنیا، به سیاستگذاری ها و تصمیم گیری هایی منجر شده که زمینه ساز و مشوق الگوهای نادرست مصرف در جمعیت های میلیونی کشورها و تضعیف شدید الگوهای بومی پیشرفت بوده است. برای پیشبرد حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف و تمدن سازی در کشور ما، تصمیم گیری با اجماع روشی توانمند برای احیای سنت مشورت در میان تمامی صاحبنظران است تا بتوان از این طریق از دستیابی به اطلاعات جامع، مناسب و معتبر در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های ملی و محلی اطمینان حاصل کرد. ت نت نتت نتنستبیبی نست نسیتنس نستنس ینستنس تسنیتسنت سن سن سینستین

در این بخش از وب سایت معرفی مهارت های ارتباطی مرتبط با ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه و رفع اختلاف از طریق پادرمیانی و میانجیگری نیز در نظر گرفته شده است. ی تیتتبتیتسنتنت نت  نتسن سنتس ینتس نیتس ینت سنت سنیت سنیت سینتس  سنت سنیت سنیت

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ