اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

   ا مهارت های ارتباطی 

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه     تصمیم گیری گروهی با اجماع       پادرمیانی و میانجیگری       صفحه اصلی

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه   

 

مقدمه

احساسات: بستر درک متقابل و همکاری

خوب شنیدن

واکنش به رفتار یا گفتار دیگران

دیگر سرفصل ها

کارگاه آموزشی

خواندنی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

سخنى استوار گوييد تا اعمال شما را به اصلاح در آورد. ل ا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقرآن کریم (71-33:70)ا

بازگشت به جامعه سازی

علاقمندان به اصلاح الگوی مصرف و تبیین و پیشبرد الگوهایِ بومی و نوین پیشرفت در جهان، مانند گروه ها و سازمان هایی که به توسعه همه جانیۀ محلی و احیایِ پیشرفت در مقیاس انسانی پرداخته اند، به تجربه دریافته اند که دستیابی به پیشرفتِ واقعی مستلزم پیروی از شیوه های ارتباطیِ انسانیِ ویژه ای است. این شیوه ها می باید مشوقِ همدلی، همفکری، همکاری و مشارکت در میان شهروندان باشد. رشد نرخِ طلاق و دیگر اختلافات اجتماعی و قضایی، تلاشی و تخلیه روستاها و نیز مناقشاتِ بینِ قومیت ها در سراسر دنیا نشان داده است که الگوهای ارتباطیِ متداولِ امروز قادر به ایجاد فضای فرهنگی و اجتماعی مناسب برای توسعه محلی و خَلقِ الگوهایِ نوینِ پیشرفت نیست. از این رو تلاش هایی برای احیای آداب کهن و ابداع شیوه های جدید ارتباطی که بسترسازِ دوستی و همکاری بیشترِ آحاد مردم با هم باشد آغاز شده است. در چند دهه اخیر برخی از این تلاش ها به صورت کتاب منتشر شده که چندی از آنها نیز به فارسی ترجمه گردیده است. این ینتسنتس ینتسینتسینت سنیت سنیت نسیت نست یسنتی سنتی نت سینت سینت

خوشبختانه دین، ادب و فرهنگ عامه در ایران سرشار از آموزه های اخلاقی پیرامون آداب سخن گفتن است و بسیاری از آحاد مردم، به ویژه در گروه های سنی بالاتر، با این درس ها به خوبی آشنایند. بر ایشان پوشیده نیست که کلام نقشی اساسی در ایجاد همدلی، همفکری و مشارکت در خانواده، محیط کار و جامعه ایفا می کند. لذا برای تشویق الگوهای ارتباطی ای که مشوق مشارکتِ بیشتر در اصلاح الگوی مصرف و دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کشور باشد، ما ایرانیان از میراث فرهنگیِ غنی ای برخورداریم. این نتنست نست سنیت سنیت س نیتسنیت نسیت نسیت سنیت نستی سنیتسن ی

مطالب مرتبط با ارتباط انسانی روشن و محترمانه در این سایت برگرفته از فرهنگ بومی ایران و منابع خارجی است. این اطلاعات برای آگاهیِ خوانندگانی گردآوری شده است که از نتیجه ارتباطشان با دیگران رضایت کامل ندارند و برای موفقیت بیشتر در جلب مشارکت و همکاری مخاطبین خود جویای یادگیری مهارت های ارتباطیِ کارآمدتری هستند.   ینتست سنتن ست ینست نست ینتس ینت سنیت ستی نتس ارتانس یسنی سن ی

جالب توجه اینکه تلفیقِ آداب ارتباطیِ مردم در جوامع کهن با نوآوری هایِ عصر حاضر در زمینه ارتباطِ انسانی نشان داده است که ارتباط مؤثر بین افراد برای دوستی و مشارکت، آمیزه ای از مهارت و هنر است. از این روست که برکات کاربرد مهارت و هنرِ ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه، تنها به عرصه اجتماعی محدود نمی شود. در واقع نافذترین تاثیرِ سخنی که جویای آشتی و همدلی باشد، در عرصه خودشناسی و خودسازی متبلور می شود. با تاکیدِ ویژه بر رعایت تأمل و اجتناب از پیشداوری، کلامِ روشن و محترمانه زمینه سازِ هماهنگیِ دل، زبان و عمل است، که روان آدمی را به سوی اخلاص و یگانگی سوق می دهد. تیسن نتسنتنتسن نتسین سینت سینت سینت سنتسینتسینت سین سنی سنی سن نس ینس یسن

در این بخش از وب سایت معرفی مهارت های ارتباطی مرتبط با تصمیم گیری گروهی با اجماع و رفع اختلاف از طریق پادرمیانی و میانجیگری نیز در نظر گرفته شده است.ی تیت نتسن سنتس ینتس نیتس ینت سنت سنیت سنیت سینتس نیت سنیت سنت سنت یسنت یسنین ستینین

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ