اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

     ااااااااااااااااکشاورزی

اااااااااا- حمایت از کشاورزی سالم

اااااااااا- حمایت از کشاورزی شهری

اااااااااا- حفاظت از ذخایر ژنتیکی

ااااااااااااااااشهرسازی

ااااااااااااااااانرژی

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

 

اکمپوست بسازیم، چرا و چگونه

این متن، خودآموزِ کاملِ ساختِ نوعی کود طبیعی است که برای بارورسازی خاک و بی نیاز کردن کشاورزان از هر گونه کود شیمیایی کاربرد دارد. بیشتر بخوانید  نیسنت سنیت نسیت نسیت سنیتسنیت

  نتس نیتس ن

 

احیای بذرهای بومی، نخستین گام در قطع وابستگی کشاورزی

کشتِ بذر اصلاح شده کشاورزان را به استفاده از کود و سموم شیمیایی و آبیاری بیش از حد مجبور می کند. ترویج بذر اصلاح شده و تراریخته بخشی از طرح نظام سیاسی- اقتصادی غرب برای تحکیم و تعمیق وابستگی های کشورهای ضعیف به قدرت های بزرگ جهان است. نهاد فراملیتی کشاورزی با نام های فریبنده ای چون انقلاب سبز و کشاورزی مدرن رابطه استعماریِ بهره کشی از منابع طبیعی و منابع انسانی کشورهای پیش مستعمره را بدون اعمال قدرت نظامی از سوی کشورهای استعمارگر تداوم بخشیده است. متن بالا تلاش گروهی از کشاورزان و اندیشمندانِ آگاهِ هندی در احیای بذرهای بومی منطقه خود را توصیف می کند. . بیت نتسنت سنتی نسیت نست ینست ینت سنیت نسیت سنت ی

 

 

پژوهش قیاسیِ بذرها

با انجام پژوهش مستقل می توان به برتری انواع بذرهای بومی به  گونه های اصلاح شده پی برد. تحقیقات انجام شده توسط ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی خورهه در مورد بذر گندم، برتری گندم بومی بر گندم اصلاح شده را ثابت کرده است. تیتسنت سنتسنت نسیت نست ینس تینست ین تسن تنسی

 

 

کشاورزی غیر شیمیایی پاسخگوی نیاز غذایی امروز؟ (برگردان فارسی)ا

آیا واقعا کشاورزی شیمیایی از نظر زراعی و اقتصادی پربازده تر از کشاورزی غیر شیمیایی است؟ تجربه کشاورزانِ جهان و یافته های پژوهشگرانِ مستقل، خلاف این مدعا را اثبات کرده است. شواهد ارائه شده در مقاله بالا و یافته های تحقیقاتیِ مندرج در بخش سوم از گزارش پژوهش جامعِ نهاد فراملیتی کشاورزی (باورهای نادرست، تکنولوژی نامناسب و رفتارهای نامعقول در کشاورزی) را بخوانید. صنایع غرب، به ویژه شرکت های بزرگ نفتی، از این باور نادرست بیشترین سود را برده اند. اننت سنت سنی تنستی نس تینس تینست ین ستنی  

ترویج کشاورزی مدرن در عراق و افغانستان -- به ضرب سرنیزه

فرآیند اشغال نظامی افغانستان و عراق به دست نیروهای غربی بیش از پیش ماهیت استعماری انقلاب سبز را عریان کرد. از اولین اقدامات حکومت نظامی اشغالگران در این دو کشور وضع قوانین اضطراری برای غیر قانونی کردن استفاده از بذرهای اصیل و بومی بود! ممنوعیت بذرهای بومی، کشاورزان عراقی و افغان را وادار به استفاده از بذرهای اصلاح شده کرده است. همانطور که در گزارشِ پژوهشیِ نهاد فراملیتی کشاورزی آمده است کشاورزانی که بذر اصلاح شده می کارند مجبور اند که از کود و سموم شیمیایی هم استفاده کنند. هم اکنون شرکت های بزرگ غربی انحصار واردات این نهاده های کشاورزی و همچنین ابزار وادوات آبیاری تحت فشار را از آن خود کرده اند تا به نوبه خود از اشغال نظامی این دو کشور سود ببرند. اسنتنس نتسی نت سنت سین تنست

 

 

 

 

 

تبدیل چیست؟

قابل توجه کشاورزان، مسئولین کشاورزی، فعالان محیط زیست و خیرین سلامت ساز، هر زمین آسیب دیده از کشاورزیِ شیمیایی را می توان از طریق فناوریِ تبدیل احیا و از آن برای تولید محصولات کشاورزیِ سالم (یعنی محصولاتِ عاری از کود و سموم شیمیایی و بذرهای تراریخته) بهره  برد. بیشتر بخوانید. نتبست سنت سنتب نت سنت سبنست سنت بسنب تسنبت سنبت سبس

 

 

نهاد فراملیتی کشاورزی

رسیدن به خودکفایی در کشاورزی، به ویژه در کشتِ مواد غذایی، از ملزومات دستیابی به اقتصاد مقاومتی است. اما نظام کنونی کشاورزی در کشور ما، و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، که بر گرفته از نهاد فراملیتی کشاورزی است به گونه ای طراحی شده که وابستگی بیشتر به خارج برای واردات نهاده های کشاورزی مثل بذرِ اصلاح شده، کود و سموم شیمیایی و ابزار و ادوات آبیاری، و از سوی دیگر، صادراتِ مرغوب ترین محصولات کشاورزی را تشویق می کند. این نظام یکی از مصادیق استفاده از تکنولوژی نهادسازی است، راهکاری زیرکانه که از سوی قدرت های غربی برای تداومِ روابط استعماری بین کشورهای اروپایی تبار و سایر کشورهای دنیا به کار رفته است. برای چیره شدن بر وابستگی ها و دستیابی به خودکفایی و خوداتکاییِ راستین می باید این نهاد غیر ضروری و تحمیلی را خوب بشناسیم و برای جایگزین کردن آن بکوشیم. بستسنت نستینستینستی نست نسیت نست ینست ن ستنیت سنت نیتنس ینتنتس نی

گزارش مفصل زیر که از طریق پژوهش جامع تدوین شده باورهایی چون برتری بذرهای اصلاح شده در مقایسه با بذرهای بومی و اینکه آبیاری بارانی موجب صرفه جویی در مصرف آبِ کشاورزی می شود را فاقد پایه علمی و پشتوانه تجربی یافته است. این تحقیق نشان داده است که چگونه ترویج این باورهای غیر علمی به وابستگی بیشتر کشاورزی در کشورهای دنیا انجامیده است. علاوه بر بررسی مسایلی که پیرویِ بی چون و چرا از این باورها در پی داشته است، این گزارش همچنین حاوی بخش هایی است که ویژگی هایِ نظام جایگزین که حامی آرمان هایی چون اصلاح الگوی مصرف، پیشرفت بومی و اقتصاد مقاومتی باشد را تبیین می کند. مطالعه این گزارش را به کلیه علاقمندان به خودکفایی و خوداتکایی در بخش کشاورزی، به ویژه برنامه ریزان، سیاستگذاران، پژوهشگران حوزه کشاورزی، تولید کنندگان و نیز مصرف کنندگانی که به موضوعاتی چون ایمنی و امنیت غذایی توجه دارند، توصیه می نماییم.  ست نست ینست نست س سنیت سنتی سنتی سنتی سنت یسنت سنت سن سسی

- بخش اول: نهاد فراملیتی کشاورزی: ضرورتِ نهادشناسی در تبیین الگوی بومی پیشرفت

- بخش دوم: نهاد فراملیتی کشاورزی: ترویج مصرفِ نهاده های غیر ضرور در تولید کشاورزی

- بخش سوم: نهاد فراملیتی کشاورزی: باورهای نادرست، تکنولوژی نامناسب و رفتارهای نامعقول در کشاورزی

- بخش چهارم: نهاد فراملیتی کشاورزی: خودباوری فرهنگی و اقتدار علمی، لازمه رویارویی با نهادهای تحمیلی

- بخش پنجم: نهاد فراملیتی کشاورزی: درس هایی از شناخت یک نهاد تحمیلی- در تولید، مصرف، برنامه ریزی، سیاستگذاری و تحقیقات و ترویج کشاورزی

- پی نوشت ها

- منابع (برای دستیابی به اصل هر یک از متون ارجاع شده در گزارش با ما تماس بگیرید.)ا بتستنست نستی نست ینست ینست ینست ینست نست ینست ینتس نسنت نسنیت سنیت سنیت سنت ینست نت ینست     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ