اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

 

 

ا* امان شهر، شهرکِ پناهگاهی با فناوری ابرخشت

            اسفندیار عباسی، حمیرا شریفی   1399

استفاده از این طرح با ذکر نام طراحان و سایت در خدمت اصلاح الگوی مصرف بلامانع است.      تتسنیت سنی نسیت نسیس یسیت سی

 

اامان شهر، اسکانِ نیمه دائم، به دست مردم، برای مردم1

در این متن و پیوست های آن بخوانید که چرا و چگونه مردمِ حادثه دیده قادر اند، با ساخت سرپناه های ایمن و مقاوم با مصالح بومی، به صورت فردی و جمعی، نقشی تعیین کننده تر در اسکان موقت خود ایفا کنند و به نتایجی شایسته تر راه یابند. همچنین بخوانید که چگونه مردم و مسئولین می توانند پیش از وقوع سوانح طبیعی، جهت ساختِ اینگونه بناها در زمان ضرورت، مهارت آموزی کنند و از مسائلی که گریبانگیر بسیاری از اردوگاه های پناهگاهی است پیشگیری نمایند. نتبسینتینت نتس نی سنت سنت بسنبتسنبسنبتسنب سبن

 

دانش بومی در خدمت مردم:ا

  نننن نمای بزرگتر

خانه باغیِ سرامیکی با فناوری ابرخشت

اولیاء، مربیان و اساتید: ساخت و ساز با فرم هایِ کهنِ معماریِ اصیل ایرانی، مثل قوس، تاق و گنبد، از ویژگی های مسلمِ معماری آیندۀ بشر است. این واقعیت را می توان از سازه هایی که برای ایستگاه های فضایی ماه و مریخ طراحی شده است فهمید. ساختِ ماکتِ خانه باغیِ سرامیکی خلوت ناز، آموزشِ عَملیِ مهندسیِ فرم هایِ کهنِ ایرانی را به نسل آینده، به نحوی سرگرم کننده و جذاب، امکانپذیر می سازد. جهت دریافتِ پلانِ این سازۀ تمام ایرانی که مشخصا برای ساختِ ماکت آن تهیه شده است با ما تماس بگیرید. پلانِ ماکت، همراه با متن کاملِ راهنمایِ ماکت سازی با خمیرِ سفالگری (در 119 صفحه، حاوی صدها عکس)، اجرای این فعالیتِ آموزنده را، در خانه، مدرسه و دانشگاه، آسان  می سازد. راهنمای ماکت سازی را در اینجا بیابید.بیستنسی ستسبت سنبتسنتسب نتب نشتبمسبت شمبنت سمتنب سمنتی سمنتی سمشتن یمتن سمتی مستب سمنت

 

         بزرگتر   

اسکان نیمه دائم، به دست مردم، برای مردم

آیا می توانیم از معماری کهن ایرانی برای تامین اسکان موقتِ خود پس از وقوع سیل و زلزله بهره مند شویم؟ در امان شهر، اسکان نیمه دائم، به دست مردم، برای مردم در مورد ضرورت و چگونگی انجام این کار بیشتر بخوانید. مهارت آموزی برای ساخت سرپناه های ابرخشتی به دست خود را با ماکت سازی آغاز کنیم. از ما، پلانِ سرپناه های نیمه دائم و دیگر سازه های امان شهر را بخواهید. این پلان ها به منظور تسهیل مهارت آموزی در منزل، مدرسه و دانشگاه فراهم شده است. همراه با متن کاملِ راهنمایِ ماکت سازی با خمیرِ سفالگری (در 119 صفحه، حاوی صدها عکس)، پلان ها، یادگیریِ ساخت و ساز با فرم ها کهن معماری ایرانی، یعنی قوس، تاق، و گنبد را به نحوی سرگرم کننده و آموزنده، برای کلیه گروه های سنی، امکانپذیر ساخته است. راهنمای ماکت سازی را در اینجا بیابید.  بیاسا ستاسی تاستا ست نس نتسبنت سبنتسنس تبنس بتسسبس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری های مناسب برای ساخت و ساز

امدادرسانی با طعم تمدن، به دست مردم، برای مردم

گالری عکس                                   بازگشت به صفحۀ تازه های سایتا

ننننن نمای بزرگتر

       اامان شهر: شهرکِ پناهگاهی، ساخته شده با فناوری اَبَرخِشت

آیا می توانیم از معماری کهن ایرانی برای تامین اسکانِ موقتِ خود پس از وقوع سیل و زلزله بهره مند شویم؟ در امان شهر، اسکان نیمه دائم، به دست مردم، برای مردم در مورد ضرورت و چگونگی انجام این کار بیشتر بخوانید. در زیر خلاصه ای از این متن و تعدادی از تصاویرِ ماکتِ این شهرکِ پناهگاهی آمده است. مهارت آموزی برای ساخت سرپناه های ابرخشتی به دست خود را با ماکت سازی آغاز کنیم. از ما، پلانِ سرپناه های نیمه دائم و دیگر سازه های امان شهر را بخواهید. این پلان ها به منظور تسهیل مهارت آموزی در منزل، مدرسه و دانشگاه فراهم شده است. جهت دقتِ بیشتر در یادگیری، راهنمای ماکت سازی با آموزشِ گام به گام نیز تدوین شده است. این دو باهم، یادگیریِ ساخت و ساز با فرم ها کهن معماری ایرانی، یعنی قوس، تاق، و گنبد را به نحوی سرگرم کننده، آموزنده و دقیق، برای کلیه گروه های سنی، امکانپذیر می سازد. ایبسیسیسیسیستست ت بسنتی سمت سمنبسیسبسبس سبسبسبس س

در سال 1396 زلزله ای مهیب استان کرمانشاه را لرزاند و بسیاری از خانه ها را ویران کرد. در بهار 1398، بارندگی های بی سابقه و سیل آسا، چند استان کشور، از جمله کرمانشاه، را گرفتار سیلاب و آبگرفتگی کرد. بسیاری از بازماندگان زلزلۀ 96 که هنوز چادرنشین و کانکس نشین بودند، زندگی خود را در بهار 98 غرق در آب یافتند. بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی، با توجه به تغییرات آب و هوایی، رخداد سوانح طبیعیِ پی در پی و آسیب های گستردۀ انسانی و اقتصادی ناشی از آنها را می باید در سال های آتی، بیش از آنچه ما اخیرا شاهد بوده ایم، انتظار داشت. (پیوستِ 2 متن) از این رو، روش های متداول امروز برای اسکانِ میان مدت یا دراز مدتِ بازماندگان در چادر و کانکس در آینده جوابگو نخواهد بود. اما بهره گیری از دانش بومیِ ساختِ سرپناه با مصالح بومی از یک سو و مشارکت هر چه بیشتر مردمِ حادثه دیده در ساخت آنها به دست خود از سوی دیگر، دارای استعدادی کم شناخته در رویاروییِ مؤثرتر با پیامدهای سوانح طبیعیِ پیشِ رو است. شهرکِ پناهگاهی امان شهر و سازه های ابرخشتی آن که عمدتا از خاک محل ساخته می شود و در برابر پس لرزه ها، سیل و آبگرفتگی های بعدی مقاوم است، طرحی مردمی برای تشویق رویکردی غیر متمرکز، متنوع و بومی در امدادرسانیِ کشور است. بی بشینتس مینتش مینت بمسنیتش مینست یب شمتشم نتی مبتش مینتش مینتب شمنیت شمنیت شمنتشمنیتش منتبش

ا کاستی های روش ها و استانداردهای کنونی: به زبان تصویر (توضیح بیشتر، پیوست های 3 و 4 متن)بب بیبسببیب سبسی سیب سسسیبنسستن ی سبسبس سبسبسبسب سبسبسبس سبسبسب

ا تصاویر مخابره شده توسط خبرگزاری ها از آبگرفتگی و سیلِ بهار 1398، استان کرمانشاه

 

 

ا تصاویر مخابره شده از اردوگاه های پناهگاهی در دیگر کشورها که طبق استانداردهای جهانی برپا شده و اداره می گردند. بنا بر گزارشات سازمان های بین المللی، این اردوگاه ها غالبا طعمۀ بیماری های گوناگون و ناامنی های اجتماعی گسترده اند.                                                                                                           ا

 

 

 

 

ا

 

 

 

 

 

 

 

 

ا امان شهر: رویکردی مناسب و مؤثر در تامین اسکان موقت برای انسان های حادئه دیده

ا امان شهر از بلوک های شش ضلعی تشکیل شده است. سیل بندهایی که در مرز هر شش ضلعی طراحی شده سرپناه هایِ واقع در بلوک ها را در برابر آبگرفتگی و سیلاب محافظت می کند. علاوه بر این، سیل گیرها، روانابِ اضافی را به مکانی ایمن برای فرونشست تدریجی در زمین بدون آسیب رساندن به سرپناه ها هدایت می کند.  تبینتنستب سنی سب سبسب سبسبس سبسب سبت سس سسبت سبسسبس سب سبس بس سبس سبس سبسب سبس نبس

 

 

 

 

نمای بزرگتر

 

 

 

 

 

نمای بزرگتر

 

 

ا سرپناه های امان شهر، بهره مند از فناوری ابرخشت و مهندسیِ دو انحنایی، در برابر پس لرزه ها و زلزله هایِ بعدی مقاوم اند. مصالحِ عمده برای ساخت ابرخشت، خاک محل است و یادگیری شیوه ساخت با این فناوری آسان است. در مدتی نسبتا کوتاه می توان تعداد کثیری از سازه های تک گنبدی و دو قلو  (تصاویر زیر) را ساخت. در صورت وجود نیروی انسانی کافی، هر سرپناه دوقلو در مدت یک روز و نیم قابل احداث است. دیوار های ضخیمِ این بناهای ابرخشتی، ساکنین را در برابر نوسانات دمایی، در روز و شب و تابستان و زمستان، محافظت می کند ضمن اینکه بخاریِ هیزم سوزِ آنها فرصت سوزاندنِ وسایل چوبیِ تخریب شده در آوار جهت حفاظت ساکنین در برابر سرماهای شدید را فراهم می سازد. در صفحات 11 تا 14 و پیوستِ 4 متن بخوانید که چگونه امان شهر، به لحاظ طراحی پیشگیرانۀ آن، پناهجویان را به حفظ سلامتی و پاکیزگیِ فردی و بهداشتِ محیطی تشویق می کند و از این طریق از احتمال ظهور و تکثیر حشرات و جوندگان ناقل بیماری می کاهد.  بس سبسبسب سبسبس سبسسبس سببیششت ن شمنتمی شمنش منیت منشت بمتش یمنت سم منشب منتب مشت بمش مب تم

نمای بزرگتر    ا

نمای بزرگتر    ا

ا برای مدیریتِ بهتر زمان در شرایط بحرانی، و تامین هر چه سریع ترِ سرپناه برای حادثه دیدگان، سازه های امان شهر در سه فاز ساخته می شود. در پایان فاز 1، سرپناه های دوقلو (تصویر بالا) برای استفاده کلیۀ طالبینِ اسکان موقت آماده اند. در فاز 2، احداث سیل بندها و سیل گیرها، مصونیت لازم برای سرپناه ها و ساکنین در برابر آبگرفتگی و سیل را فراهم می کند. و در فاز 3، سرپناه ها با افزودن چند ویژگی جدید تکمیل می گردند. در  صفحات 15 تا 19 و در پیوست 4 متن بخوانید که چگونه تمهیدات فیزیکی و اجتماعیِ امان شهر در انتهایِ فاز سوم، به بازگشتِ هر چه سریع تر زندگی ساکنین به روال عادی کمک می کند و ایشان را از انزوای اجتماعی، ناامیدی و افسردگی از یک سو و از نبودِ امنیت اجتماعی از سوی دیگر، در امان نگاه می دارد.  ببیبسیسبیبسسی سبسبسب سبسبسبیسی سبسسبس سببیششت ن شمنتمی

 

نمای بزرگتر   ش

نمای بزرگتر   

ا مقادیر تقریبیِ مصالح مورد نیاز، به تفکیک سازه های مختلفِ امان شهر، را نیز در امان شهر، اسکانِ نیمه دائم، به دست مردم، برای مردم بیابید.ت قبیبس سبسبسب سبسبس سبسبس بسبسبسابسنیتست سینتس بنستبنمس سن سمنب سسنب سم 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ