اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

معرفی راهنما

مقدمه

اقتصاد

فناوری های مناسب

جامعه

افرهنگ

گام های نخست

آموزش و مشاوره

 

 

اوج نفت چیست؟

بسیاری از صاحبنظران،  اوج نفت را از دلایل اصلیِ گرانی (به ویژه گرانی غذا)، رکود اقتصادی و تشدید تهاجم نظامی به منطقۀ نفت خیزِ خاورمیانه  می دانند. اوج نفت اصطلاحی است که کارشناسان حوزه نفت در ارتباط با افزایش هزینه های مرتبط با استخراج این سوخت فسیلی و همزمان افزایش تقاضای جهانی برای آن به کار می برند. افزایش تقاضا برای نفت و بالا رفتن قیمت آن طبعا هزینه  تولید و مصرف در جمیع بخش های اقتصادهای وابسته به نفت را تحت الشعاع قرار می دهد و موجب افزایش کلی قیمت ها می گردد. از سوی دیگر، نظر به اتکای گسترده و عمیق جوامع صنعتی به این سوخت، با کاهش دسترس کشورها به نفت، رکود اقتصادی در بسیاری از کشورها  اجتناب ناپذیر شده است.  بیشتر بخوانید  بتسنتنسیت سیتنسیت نست ینستی نست ینست ینت س

 

 

تحقق اقتصاد مقاومتی در دیگر جوامع، چرا و چگونه؟

نقش آفرینی گستردۀ مردم در اداره امور، بهره گیری از فناوری های مناسب و حمایت دولت ها با اتخاذ سیاستگذاری های مساعد، تحقق موفقیت آمیز اقتصاد مقاومتی در جوامع مختلف جهان را امکانپذیر کرده است. با آشکار شدن هر چه بیشتر خودکامگی شرکت های بزرگ صنعتی دنیا در مدیریت اقتصادِ جهانی و ارتباط تنگاتنگ آنها با بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، برقراری اقتصاد مقاومتی در کشورها... بیشتر بخوانید  سیتسنبیبیبیبییت نتسینتس ینتس  بتسنتسنی نستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روستای سالمِ قرن 21: از آسیب پذیری به خودکفایی و خوداتکایی
راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

 

 

 

 

 

بازگشت به مقاله ها و پیوندها: توسعه محلی 

نمایش مناسب برای چاپ (پی دی اف)ا

مقدمه

پژوهش دانشگاهیان و روایت سالمندانِ روستا هر دو حاکی است که زمانی، روستاهای سنتی، جوامعی خودکفا و خوداتکا بودند. اما از دهۀ 1340، پس از اجرای قوانین اصلاحات ارضی در ایران و جهان، از این توانمندی ها به تدریج کاسته شد و این جوامع کوچک از جمیع جهات، یعنی اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی، وابسته و آسیب پذیر شدند. بازگشت به گذشته امری ناشدنی است و بازگشت به روستای سنتی از بسیاری جهات نامطلوب. اما با بهره گیری هوشمندانه از علم و فناوریِ روز و استفادۀ مناسب از میراث فرهنگیِ دانش بومیِ هر منطقه، می توان خودکفایی و خوداتکاییِ پیشین را احیا کرد. ت ینست ینت ستین تبتسنتسن سنیت نسیت نسیت نسیت نسیت  تسنتینت سی

دستیابی به روستاهای مولد و مقاوم در کشور ما از دو لحاظ مطلوب و لازم است: دلیل نخست، که همان دلیل پیدایشِ روستاهای سالم در دیگر نقاط دنیاست، کاهشِ آسیب پذیری جوامع محلی در برابر پیامدهای بحران های جهانی در اقتصاد و محیط زیست، مثل گرانی مواد غذایی، رکود اقتصادی و تغییرات آب و هواییِ ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای است. دلیل دوم، که ویژۀ کشور ماست، لزوم دستیابی به اقتصاد مقاومتی در سطح محلی و ملی برای رویارویی با تحریم ها و تهدیدهای خارجی است. بررسی دقیق روستاهای سالم قرن بیست و یکم نشان می دهد که با هم اندیشی، همکاری و ایمان می توان هر روستای وابسته و آسیب پذیر امروز را به روستایی خودکفا، خوداتکا و در عین حال پیشرفته بدل کرد. از این رو، تجارب این روستاهای نوظهور دارای درس های نظری و عملیِ آموزنده ای برای علاقمندان به توسعه روستایی در ایران است. بستنسی نست نست ینست نست نس سنیت نسیت نستی نس یتسن سنت ینست نسیت  

آسیب پذیری اقتصادی را می توان در درجه اول به عدم ماندگاریِ نیروی جوان و کارآمد در روستا نسبت داد. سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در صنایعِ بزرگ حومه شهرها، جوانان سالم، کاری و دانش آموخته را به خود جلب می کند و از نیروی انسانیِ کارآمد و مولد در روستاها می کاهد. بُعدِ دیگر این آسیب پذیری، کاهش کمّیت و تنوع تولید در روستاها و اتکایِ فزایندۀ اهالی به وارداتِ مایحتاج خود از شهرهای اطراف است که مستمرا نقدینگیِ این جوامع را خارج کرده و از توان اهالی برای سرمایه گذاری و کارآفرینی محلی می کاهد. در بخش اقتصاد خواهید خواند که چگونه در روستاهای سالم قرن بیست و یکم از خروج نقدینگی از روستا جلوگیری می شود و برای جویندگان کار و درآمد، به ویژه جوانان دانشگاه رفته، فرصت های شغلی مناسب به وجود می آید. تبتنسنمنمنمنمن مبیبیبسبسیبسبسیبن من من متی ستین سن نست نس یتنست ینست ینست نست ی

آسیب پذیری روستاها البته به حوزه اقتصادی محدود نمی شود. خشکسالی در ایران و دیگر کشورهای منطقه، توانایی ادامۀ تولید کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر این، استفاده از فناوری های زیانبار، مثل حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق، بسیاری از قنوات و چشمه ها را نابود کرده و بر شدت پیامدهای خشکسالی در کشاورزی افزوده است. یادآوری کنیم که خشکسالی در ایران از جمله پیامدهای پدیده ای جهانی به نام تغییرات آب و هوایی است. این پدیده غیر قابل پیش بینی است به صورتی که در یک نقطه به کاهش شدید بارندگی منجر شده و در نقطه ای دیگر به شکلِ بارش های خارج از فصل و بیش از حد خودنمایی می کند. بنسنسم نسنمنمنم من من من منمنممینم سینمس یمسین مسن مس ینمس م

اما به هر نحوی که این تغییرات در محل بروز کند، کشاورزان آن منطقه، به لحاظ اتکای امرِ کشاورزی به پدیده هایِ جویِ بهنگام و قابل پیش بینی، بسیار آسیب پذیر شده اند. دانشمندان، این تغییرات وسیع آب و هوایی در سطح کرۀ زمین را به استفاده بیش از حد از سوخت های فسیلی و انتشار گازهای آلاینده، مثل دی اکسید کربن، نسبت داده اند. در بخش فناوری های مناسبِ این راهنما، خواهید خواند که چگونه در روستاهای قرن بیست و یکم با انتخاب فناوری های کم هزینه و مناسب، ضمن کاستن از نیاز به مصرف انرژی، با کم آبی مقابله می کنند. بتنستنتس نست نست ینست ینست ینتس ینت سنت سنت نست ینس تنیت نس تی

در روستاهای سنتی، رسوماتِ یاریگری، یعنی کمک متقابل در میان زنان و مردان و خانواده ها، بسیار قوی بود. با از هم پاشیدن نهادهای اجتماعیِ مشارکت و تعاونِ سنتی، برزگرانِ خرده مالک با اتکای بیشتر به منابع نقدی به کار و زندگی ادامه دادند. مثلا قبل از اصلاحات ارضی، برزگران، ملزوماتِ کشت، یعنی زمین، آب، بذر، کود، شخم، نیروی انسانی، امنیت، دانش و مدیریت را به صورت مشارکتی تامین می کردند و همگی از نتیجۀ کارِ گروهی خود بهره می بردند. اما بعد از اصلاحات ارضی، تعامل بین برزگر و دیگران به سویِ نقدی شدنِ بیشتر سوق یافت. او حالا برای تامین بسیاری از عوامل تولید می بایستی نقدا می پرداخت. این روند با گذشت زمان شدت یافته است به طوری که امروزه بسیاری از کشاورزان، اخذ وام بانکی برای دستیابی به سرمایه لازم را امری کاملا عادی می پندارند. بدینصورت، با گذشت زمان پرداخت بهره بانکی یکی از مجراهای عمدۀ خروج نقدینگی از جوامع روستایی و از عوامل اصلیِ تضعیف و آسیب پذیریِ بیشترِ اقتصادهایِ محلی شده است. در بخش جامعه خواهید خواند که در روستاهای قرن بیست و یکم، با احیای فرهنگ یاریگری و تقویت مهارت های اجتماعی، روستانشینان به جای اتکا به تسهیلاتِ بانکی برای تولید کشاورزی، ساخت مسکن و غیره، به ترویج همفکری و همیاری در میان خود رو آورده اند تا با کمک یکدیگر و کمترین هدررفتِ نقدینگی از روستا به حل مسایلِ گوناگون بپردازند. تببتستینتسنی سنتینسیت نستی نست ینست نست نستنیتس ینتسنیت سینینتسبیتت

فرهنگِ اصیل، غنی و جذاب، برخاسته از اندیشه متعالی است و به نوبۀ خود کلیه جوانب زندگی یک قوم را در بر می گیرد: معماریِ بناهایی که مردم در آنها کار و زندگی می کنند، غذاهایی که می خورند، محصولاتی که می کارند، ابزاری که استفاده می کنند، و فعالیت هایی که از طریق آن به ورزش و پرورش جسم و روان می پردازند. زمانی روستاهای سنتی خاستگاه و مکانِ نگهداری و ذخیرۀ فرهنگ اصیل بومی بود. نکته دیگر اینکه فرهنگ هر سرزمین به ساکنان آن هویت و افتخار می دهد. تاریخ نشان می دهد که نتیجه فقدان فرهنگ اصیل، از خود بیگانگی، تقلید کورکورانه و وابستگی است. تبنتسنسی نستی نسیت نستی ن یتنس ینست ینست ینست ینست نست

با توجه به تاثیرِ فراگیر فرهنگ در جامعه، تقویتِ بستر فرهنگی از ملزوماتِ کلیدی عبور از روستای آسیب پذیر و رسیدن به روستای خودکفا، مقاوم و پیشرفته است. از سویی دیگر، روستایی که در آن بناها، لباس ها، و غذاها همان است که در شهرها، مسلما چیزی برای جذب گردشگر و یا عرضه به فرهنگِ ملی کشور ندارد. در بخش فرهنگ خواهید خواند که در روستاهایِ مقاومِ قرن بیست و یکم چگونه تعالی اندیشه و چاره اندیشیِ هنری در حل مسایل، بخشی از زندگی روزمره فرد فرد جامعه می شود تا سرچشمه جوشان ذوق بشری در محیط پاکیزه و مولد روستا به خلق زیبایی ها یعنی تناسب و هماهنگی در جمیع حوزه ها ادامه دهد. تبتسنی نسیت نست نست نستی نست نست ینس سنی سن س تیسیت سن

ینت سینت سینت سنی تنسیت نست ینس تینست ینت سنی

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ