اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

   ا مهارت های ارتباطی 

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه     تصمیم گیری گروهی با اجماع       پادرمیانی و میانجیگری       صفحه اصلی

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه   

 

مقدمه

احساسات: بستر درک متقابل و همکاری

خوب شنیدن

واکنش به رفتار یا گفتار دیگران

دیگر سرفصل ها

کارگاه آموزشی

خواندنی ها

 

 

 

احساسات: بستر درک متقابل و همکاری

اااااااااااااابا این همه جور و  تند  خویی           بارت     بکشم     که     خوبرویی

           اااااااااااااابوی  پیاز  از  دهن  خوبروی             نغزتر  آید  که  گل  از دست زشت

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    سعدی

انتخابِ کلمات روشن، لحن ملایم و زمانِ مناسب، تاثیر کلام ما را بیشتر می کند. اما نهایتا احساسات مخاطب است که دریافت معانی و قبول همکاری با گوینده را تعیین می کند. چه بسا بارها کلمات روشن و لحنِ ملایم به ما رسیده که به غلط تعبیر کرده ایم، و چه بسیار کلمات زمختی که از محبوبی شنیده اما به جان خریده ایم. پس نهایتا بستر احساسی درون ماست که سخن را می شنود و پذیرش یا رد آن را بر می گزیند. اگر چه ما نمی توانیم با اصرار از کسی محبت بطلبیم و یا از او بخواهیم که از کدورتی در گذرد، اما با سعی در ایجاد ارتباط روشن و محترمانه می توانیم بذر محبت بکاریم، از کدورت بکاهیم و نتیجتا بهتر شنیده شویم.  اینتست سنتی نستی نسیت نستی نستن ست نست نستی نست نست نسیت نستی سن ینس تی

 

 نتسن سنتس ینتس نیتس ینت سنت سنیت سنیت سینتس نیت سنیت سنت سنت

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ