اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

   ا مهارت های ارتباطی 

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه     تصمیم گیری گروهی با اجماع       پادرمیانی و میانجیگری       صفحه اصلی

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه   

 

مقدمه

احساسات: بستر درک متقابل و همکاری

خوب شنیدن

واکنش به رفتار یا گفتار دیگران

دیگر سرفصل ها

کارگاه آموزشی

خواندنی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیگر سرفصل ها

اااااااااااااااااااااایکی پرهنر مرد با شرم و داد            دگر کو بود یکدل و یک نهاد

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا         فردوسی

برای برقراری ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه، یادگیری مهارت های کلامی لازم است اما کافی نیست. در رویارویی با احساساتی قوی چون خشم، حسد و ترس، عقل و منطق از ذهن آدمی رخت بر می بندد و با تعطیلیِ عقل اجرای منطقی و آگاهانه این مهارت ها قابل تصور نیست. لذا کارآمدیِ لازم در ایجاد ارتباط انسانی روشن و محترمانه در گرو نه تنها مهارت آموزی بلکه پرورش قابلیتی درونی است که در هنگام پدیدار شدن احساسات قوی به مدد فرد بشتابد. در واقع توانایی آدمی در دستیابی به اخلاص در کلام از راه اتحاد دل، زبان و عمل، برخاسته از رشد معنوی او است. از این روست که اساس ارتباط انسانی روشن و محترمانه در واقع هنری است که مرکز جوشش آن ضمیر روشنِ گوینده است. مبانی و درون مایه های زیر برای تبیین جنبه های معنویِ ارتباطِ انسانیِ مؤثر با دیگران، مکمل مهارت های کلامی است.  یتست سنت سنیت سنی سنیت سیت سنتسینتس ینتس ینتسن یتسن یسنیت سنت

مبانی

اااااا سخن و خلاقیت

اااااا آگاهی، راهنمای رفتار

اااااا شنیدن، گویاتر از گفتن

اااااااختلاف، فرصتی بزرگ

ااااا مهربانی، میزان پیشرفت

درون مایه ها

ااااا از ابهام تا روشنی

ااااااااااااااااخلاص در گفتار، اتحاد دل، زبان و عمل

اااااااااااااااانقشه راه: تامل پیش از زبان گشودن

ااااا از کنترل به کیفیت

اااااااااااااااااشناخت خرد، داور درون

اااااااااااااااااانبساط دل، رصد ممکنات

ااااااااااااااااازیباشناسی در ارتباط انسانی

اااااااااااااااااگذار از حقوق من به مسئولیت منا

اااااااااااااااگریز از تنگنای خشم، تواناییِ بزرگ اندیشیدن 

اااااااااااااااااانشانه شناسی: خشم، یأس، ترس و دیگر پدیده های سرزمین احساسات ا

ااااا ااز دشمنی به درک متقابل

تمرین

 ینتس نیتس ینت سنت سنیت سنیت سینتس نیت سنیت سنت سنت یسنت یسنین ستینین

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ