اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

   ا مهارت های ارتباطی 

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه     تصمیم گیری گروهی با اجماع       پادرمیانی و میانجیگری       صفحه اصلی

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه   

 

مقدمه

احساسات: بستر درک متقابل و همکاری

خوب شنیدن

واکنش به رفتار یا گفتار دیگران

دیگر سرفصل ها

کارگاه آموزشی

خواندنی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خواندنی ها

فارسی

ارتباط بدون خشونت. مارشال روزنبرگ، ترجمه کامران رحیمیان. تهران، اختران، 1384

شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. محمد دبیرسیاقی. تهران، علمی، 1344.ا

گلستان سعدی. محمد علی فروغی. تهران، امیرکبیر، 1366.ا

نصیحتنامه معروف به قابوسنامه. کیکاووس ابن اسکندر عنصر المعالی (قرن 5ق). تهران، فروغی، 1342.ا

هوش عاطفی. دانیل گولمن، ترجمه حمید بلوچ. تهران، جیحون، 1379.ا

 

انگلیسی

Larry Dressler. Consensus through Conversation: How To Achieve High-Commitment Decisions. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2006.

Judy Ford. Getting over Getting Mad: Positive Ways to Manage Anger in Your Most Important Relationships. Berkeley, CA: Conari Press, 2001.

Matthew McKay, Martha Davis, and Patrick Fanning. Messages: Bridges between Diverse Perspectives. Oakland: New Harbinger Publications, 1983.

Marshall B. Rosenberg. Nonviolent Communication: A Language of Life. Encinatas, CA: Puddle Dancer Press, 2003.

Miles Sherts. Conscious Communication Conscious Communication: How to Establish Healthy Relationships and Resolve Conflict Peacefully while Maintaining Independence. Minneapolis, MN: Langdon Street Press, 2009.

Douglas Stone, Bruce Patton, and Sheila Heen. Difficult Conversations: How to Discuss what Matters Most. New York: Viking, 1999.

Margaret J. Wheatley. Turning to One Another: Simple Conversations to Restore Hope to the Future. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2002.

 

ینتس نیتس ینت سنت سنیت سنیت سینتس نیت سنیت سنت سنت یسنت یسنین ستینین

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ