اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

   ا مهارت های ارتباطی 

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه     تصمیم گیری گروهی با اجماع       پادرمیانی و میانجیگری       صفحه اصلی

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه   

 

مقدمه

احساسات: بستر درک متقابل و همکاری

خوب شنیدن

ااااااپرهیز از انفعال در شنیدن

ااااااکامل شنیدن

ااااااتامل در شنیدن

واکنش به رفتار یا گفتار دیگران

دیگر سرفصل ها

کارگاه آموزشی

خواندنی ها

 

خوب شنیدن

 اااااااااااا[خردمندان] به سخن گوش می دهند و بهترین آن را پیروی می کنند.ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقرآن کریم (39:18)ا

 گفت و شنود امری دو جانبه است. در واقع، قابلیت ما برای ایجاد ارتباط کلامی مؤثر با دیگران در گرو توانایی ما در شنیدن کاملِ آنان است. خوب شنیدن یعنی فعالانه و کامل گوش دادن. شنیدن فعال و کامل وقتی میسر است که بتوانیم هیاهوی درون خویش را خاموش کنیم. این به معنیِ سرکوب احساسات و نظرات خود نیست بلکه به منظور شنیدن و فهمیدن کامل گفتار طرف مقابل است تا بتوانیم به نوبه خود با دقت به بیان احساسات و نظرات خود بپردازیم. تب نتی  این          سمنت منتسنتن منتسینت سنمیت سنیت سنمیتسنمیت س

ی تیت نتسن سنتس ینتس نیتس ینت سنت سنیت سنیت

سینتس نیت سنیت سنت سنت یسنت یسنین ستینین

 

 

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ