اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

خواندنی های کارآفرینی و پیشرفت روستایی با دانش بومی (ویژه کارآفرینان و کارشناسان توسعه)ا   

 

 

راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

در نیم قرن اخیر، بسیاری از روستانشینان جهان در پی ترقی و پیشرفت راه مهاجرت به شهر را در پیش گرفته اند. برخی دیگر از روستاها کوشیده اند که خود تبدیل به شهر شوند. اما تعدادی از جوامع روستانشین جهان، در حرکتی بدیع، به جای ترک موطن و فرهنگ محلی، اقدام به تبدیل آبادی خود به روستایی به مراتب پیشرفته تر از شهرهای امروز جهان کرده اند. بیشتر بخوانید بی ی بتنستنسی تنیستجه نستینست ینستنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواندنی ها

پیوند ها و مقالات این صفحه برای اطلاع رسانی بیشتر به پژوهشگران روستا، کارآفرینان و سیاستگذاران توسعه انتخاب شده است. برای منابع خارجی که نمونه هایی از کاربرد دانش بومی در پیشبرد الگوهای بومی پیشرفت در دیگر کشورهای جهان را منعکس می کند ترجمه عناوین به فارسی فراهم شده است. برای دریافت چکیده فارسی یا ترجمه کامل این مقالات با ما تماس بگیرید. تیت ستنس تین ست ینس ن ستین سین تسنت نس ین سن س یتسن نست نست ینست ینت سنیت سن یسن ینستین سیتن ستی نست ینت نستی نت نت نت نت سیاین مقالات

پیوندها

خ  از آسیب پذیری به خودکفایی و خوداتکایی: راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

  خ غذاهای سنتی و بومی، میراث فرهنگی

  خ پژوهشگران روستا، دانشمندان کم شناخته

  خ ارتباط انسانی روشن و محترمانه: زیرساخت فرهنگ آشتی و همکاری  

  خ خودکفایی و شکوفایی اقتصادی در روستاها با دانش بومی: روستای نمونه خورهه

  خ  تصمیم گیری گروهی با اجماع: مشارکت فکری و کاری با دیگران برای کسب موفقیت   

  خ پیشرفت در مقیاس انسانی: بهره برداریِ عصرِ جدید از الگوی های روستایی

 

مقالات

اسفندیار عباسی. آموزشی که مردودی ندارد ماهنامه سنبله، شماره 121 و 122، اسفند ماه 1381.   متن

اسفندیار عباسی. پژوهش دانش بومی: شمشیری دو لبه در عصر تجارت جهانی، مورد گیاه شناسی بومی متن

اسمینار کارآفرینی در روستا با بهره گیری از امکانات محلی دانش بومی  و  توسعه  (گاهنامه علمی -  فرهنگی  ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی) دوره 2، شماره  1و 2، بهار و تابستان 1381.  متن

"Learning endogenous development: Creating an enabling environment."

عنوان فارسی: آموختن پیشرفت بر اساس الگوهای بومی: چگونه راهگشای توانمندی های محلی باشیم؟

Bertus Haverkort. "Challenges for endogenous development and bio-cultural diversity"

عنوان فارسی: چالش های الگوهای بومی پیشرفت و حفاظت از تنوع فرهنگی و زیستی

Steven Rist. "The importance of bio-cultural diversity for endogenous development"

عنوان فارسی: اهمیت دانش بومیِ تنوع فرهنگی برای پیشبرد الگوهای بومی پیشرفت

Steven Rist, Urs Weismann, Juan San Martin and Freddy Delgado. "From scientific monoculture to intra- and inter-cultural dialogue: Endogenous development in an North-South perspective."

عنوان فارسی: گذار از علم تک بعدی به گفتگوی بین فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها: تحولی ضروری برای پیشبرد الگوهای بومی پیشرفت

 

 

نستنتسنس ینت سنیتنسیت نسیت نسیت نسینت نتنت نتنت نتنت نت نت نت نت نت

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ