اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

دانش بومی و روش پژوهش آن (ویژه کارآفرینان و پژوهشگران روستا) ا  

 

مقدمه

دانش بومیِ زراعت و باغداری

دانش بومی دامداری

دانش بومی تغذیه

سایر دانش های بومی

 

 

 

 

 

 

 

سایر دانش های بومی

در خلال پژوهش دانش بومی در سه موردِ زراعت و باغداری، دامداری و تغذیه، مسلما به انواع دیگر دانش بومی نیز برخواهید خورد که احتمالا ایده های دیگری برای کالاهایِ مصرفیِ سالم به شما خواهد داد. این دانش ها شامل دانش بومی تولید البسه و منسوجات، انواع صنایع دستی و مواد مرتبط با پاکیزگی، آرایش و بهداشتِ فردی و محیطی است. از سوی دیگر، دانش بومی در حوزه اجتماعی، از جمله دانش بومی یاریگری، تصمیم گیری و رفع اختلاف برایِ گسترش فرهنگ تعاون و کار تیمی در میان فعالان اقتصادیِ روستاها نیز بسیار ضروری و سودمند است. این نوع دانش بومی بهره برداری مشارکتی از منابع و محافظت گروهی از آنها در روستاها را میسر می سازد. برای اطلاع بیشتر در مورد پژوهش، مستند سازی و کاربستِ دانش بومی برای کارآفرینی به صفحه مشاوره دانش بومی مراجعه نمایید. برای نمونه های بیشتری از موضوعات پژوهشی در حوزه دانش بومی به صفحه پژوهشگران روستا در بخش خدمات پشتیبانی توسعه محلی مراجعه نمایید. یتسنسنتس نتس نت سنی سی نتینستنیت سنتی سنیت سن تیسن سی ایتبیتستننستن

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ