اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

     ااااااااااااااااکشاورزی

اااااااااا- حمایت از کشاورزی سالم

اااااااااا- حمایت از کشاورزی شهری

اااااااااا- حفاظت از ذخایر ژنتیکی

ااااااااااااااااشهرسازی

ااااااااااااااااانرژی

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

اکمپوست بسازیم، چرا و چگونه

این متن، خودآموزِ کاملِ ساختِ نوعی کود طبیعی است که برای بارورسازی خاک و بی نیاز کردن کشاورزان از هر گونه کود شیمیایی کاربرد دارد. بیشتر بخوانید  نیسنت سنیت نسیت نسیت سنیتسنیت

  نتس نیتس ن

 

احیای بذرهای بومی، نخستین گام در قطع وابستگی کشاورزی

کشتِ بذر اصلاح شده کشاورزان را به استفاده از کود و سموم شیمیایی و آبیاری بیش از حد مجبور می کند. ترویج بذر اصلاح شده و تراریخته بخشی از طرح نظام سیاسی- اقتصادی غرب برای تحکیم و تعمیق وابستگی های کشورهای ضعیف به قدرت های بزرگ جهان است. نهاد فراملیتی کشاورزی با نام های فریبنده ای چون انقلاب سبز و کشاورزی مدرن رابطه استعماریِ بهره کشی از منابع طبیعی و منابع انسانی کشورهای پیش مستعمره را بدون اعمال قدرت نظامی از سوی کشورهای استعمارگر تداوم بخشیده است. متن بالا تلاش گروهی از کشاورزان و اندیشمندانِ آگاهِ هندی در احیای بذرهای بومی منطقه خود را توصیف می کند. . بیت نتسنت سنتی نسیت نست ینست ینت سنیت نسیت سنت ی

 

 

 

پژوهش قیاسیِ بذرها

با انجام پژوهش مستقل می توان به برتری انواع بذرهای بومی به  گونه های اصلاح شده پی برد. تحقیقات انجام شده توسط ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی خورهه در مورد بذر گندم، برتری گندم بومی بر گندم اصلاح شده را ثابت کرده است. تیتسنت سنتسنت نسیت نست ینس تینست ین تسن تنسی

 

 

کشاورزی غیر شیمیایی پاسخگوی نیاز غذایی امروز؟ (برگردان فارسی)ا

آیا واقعا کشاورزی شیمیایی از نظر زراعی و اقتصادی پربازده تر از کشاورزی غیر شیمیایی است؟ تجربه کشاورزانِ جهان و یافته های پژوهشگرانِ مستقل، خلاف این مدعا را اثبات کرده است. شواهد ارائه شده در مقاله بالا و یافته های تحقیقاتیِ مندرج در بخش سوم از گزارش پژوهش جامعِ نهاد فراملیتی کشاورزی (باورهای نادرست، تکنولوژی نامناسب و رفتارهای نامعقول در کشاورزی) را بخوانید. صنایع غرب، به ویژه شرکت های بزرگ نفتی، از این باور نادرست بیشترین سود را برده اند. اننت سنت سنی تنستی نس تینس تینست ین ستنی  

 

 

 

 

تبدیل چیست؟

قابل توجه کشاورزان، مسئولین کشاورزی، فعالان محیط زیست و خیرین سلامت ساز، هر زمین آسیب دیده از کشاورزیِ شیمیایی را می توان از طریق فناوریِ تبدیل احیا و از آن برای تولید محصولات کشاورزیِ سالم (یعنی محصولاتِ عاری از کود و سموم شیمیایی و بذرهای تراریخته) بهره  برد. بیشتر بخوانید. نتبست سنت سنتب نت سنت سبنست سنت بسنب تسنبت سنبت سبس

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری در حمایت از کشاورزی سالم

ویژگی ها و مزایا

برنامه ریزی راهبردی

آموزش و اطلاع رسانی

بازاریابی مستقیم

مطالعه موردی- کشاورزی سالم در اتریش

منابع

 

تا چندی پیش مفهوم کشاورزی سالم (کشاورزی غیرشیمیایی یا اُرگانیک) تنها به حذف نهاده های شیمیایی در کشت و فرآوری محصولات کشاورزی محدود می شد. اما برای دستیابی به هدف توسعه کشاورزی سالم در سطح کلان ملی، جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشاورزی نیز باید رعایت شود. در واقع توجه دقیق به کلیه جنبه های کشاورزی است که به موفقیت یا عدم موفقیت برنامه ریزی و سیاستگذاری در این راستا می انجامد. پژوهش جامع در مورد نهاد فراملیتی کشاورزی نشان داده است که کشاورزی متداول امروز که بر کاشت بذرهای تراریخته و اصلاح شده و استفاده وسیع از کود و سموم شیمیایی تاکید دارد یک سیستم واحد جهانی است که برای تامین منافع خود بر کشت مقیاس وسیع، تولید برای صادرات، تکیه بر تسهیلات بانکی، استفاده از سدها و شبکه های عظیم آبرسانی و نصب سیستم های آبیاری تحت فشار بارانی پافشاری می کند. بتسنت نسنت سنتسنیت سنتسنیت سنیتس نیت سن تسنیت تست سیت سنیتسن

همانطور که در این پژوهش معلوم گشته است، به طور کلی، هدف این نهاد یکی به خدمت گرفتن منابع طبیعی، انسانی و مالی کشورهای جهان برای تامین نیازمندی هایِ سوپرمارکت جهانی و دیگری ایجاد بازار فروش برای مصنوعات تجاریِ کشاورزیِ غرب همچون انواع بذرهای اصلاح شده و دیگر کالاهای زیستی، کود شیمیایی، سموم دفع آفات و انواع داروهاست. از لحاظ فرهنگی، این نهاد مشوق رقابت در میان تولید کنندگان برای بهره کشی از منابع طبیعی سرزمین خود و در میان دولت ها برای صادرات بهترین محصولات کشاورزی بوده است. فرهنگ رقابت نهاد فراملیتی کشاورزی که با توزیع بذرهای اصلاح شده و تقسیم اراضی و خرده مالکی ترویج داده شد، به تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی عظیمی در سطح جهان دامن زده است. اینس تبنینسن سنت سنیتسنیت سنی تنست ینست ینست ینست ینس تیتنست

 در گذشته تولید محصولات کشاورزی از طریق بهره برداری مشارکتی از منابع طبیعی محیط خود صورت می گرفت. بذرهای اصلاح شده (که با افزودن کود شیمیاییِ بیشتر قادر به تولید بیشتر است) موجب شد که تولید کنندگان بدون توجه به صدماتی که این نوع کود به خاک، آب و گیاه وارد می سازد در تولید بیشتر با هم رقابت کنند. رقابت بین تولیدکنندگان به تدریج به تجمیع منابع آب و خاک در دست تعداد معدودتری از تولید کنندگان انجامید که خروجی اجتماعی آن را می توان به صورت مهاجرت میلیونی روستانشینان به شهرها در سراسر دنیا مشاهده کرد. تینتنت نستنت یسنتس نیت سنیتسنی تسنت سنت نت سنبتس بنست سنتبسبنتسبن ستبسنت س

پیامدهای ورودِ کشاورزی شیمیایی و رقابتی در جوامع برای طراحان نظام کنونی کشاورزی بسیار مطلوب بوده است: یکی اینکه ایجاد رقابت بین کشورها و تولید کنندگان کشاورزی، بهترین محصولات کشاورزی را با کمترین قیمت برای صدور به بازارهای جهانی (به ویژه به کشورهای ثروتمند) فراهم ساخته است. نتیجه دیگر اینکه شرکت های بزرگ نفتی، صنایع فراملیتی تولید کننده نهاده های شیمیایی و بذرهای اصلاح شده و تراریخته، و کارتل های غله از لحاظ اقتصادی و سیاسی قدرت بی سابقه ای یافته اند. اما در عوض نتایج حاصله از ترویج کشاورزی شیمیایی برای کشورهای تولید کننده بسیار نامطلوب بوده است: از این جمله، افزایش فاصله طبقاتی بین تولیدکنندگان خرد و تولید کنندگان صنعتی کشاورزی، محدود شدن دسترس اقشار مردم به غذا (امنیت غذایی) به علت بالا رفتن قیمت خوراکی ها، تخریب منابع طبیعی مرتبط با تولید کشاورزی (خاک، آب، مرتع، ذخایر ژنتیکی)، آلودگی محصولات خوراکی به انواع عناصر شیمیایی و شیوع بیماری های مختلف به ویژه سرطان در کلیه اقشار سنی، وابستگی کشورها به منابع خارجی غذا و نتیجتا تضعیف استقلال سیاسی دولت ها. تی نتسنت سیتسنی سنیت سن سنت سنی سنت سنت سنت سنت سن سن سن تسنیت نست

در متون مرتبط با کشاورزی سالم در جهان از مزایایی چون کاهش گازهای گلخانه ای، ذخیره سازی کربن در خاک، بهبود سلامت جامعه، حفاظت از سلامت و پایداری خاک و ایجاد فرصت های شغلی بسیار و گسترده در تولید، فرآوری و فروش محلی محصولات غذایی سخن به میان آمده است. ضمن تایید این مزایا، در کشور ما، احیای کشاورزی سالم و جایگزین شدن آن به جای کشاورزی شیمیایی مزایای دیگری را نیز در بر خواهد داشت. آرمان های گرانسنگی چون پیشرفت همراه با عدالت، حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولید ملی، رسیدن به خودکفایی و خوداتکایی در تمامی زمینه ها برای صیانت از استقلال سیاسی کشور، از جمله اهداف راهبردی نظام است که با احیای کشاورزی غیر شیمیایی در کشور تسهیل خواهد شد. تیتسنت نتنست نستی نست نست نست نست نست نست ینست نست نیتس نت سنت نست نست ن

با هدف تحقق این آرمان ها، در صفحات زیر به جنبه های مختلف برنامه ریزی و سیاستگذاری برای ایجاد نهادی بومی برای توسعه و تحکیم کشاورزی سالم در ایران می پردازیم. مطالعه موردی از کشور اتریش و منابع گردآوری شده، زوایای گوناگون این تحول را برای خوانندگان بیشتر تبیین می کند. بتینتسنت سنت سنتنسی سنت سنت سنت سنت سنت سن سنت سنیت سنت سنستنست

ویژگی ها و مزایا

برنامه ریزی راهبردی

آموزش و اطلاع رسانی

بازاریابی مستقیم

مطالعه موردی- کشاورزی سالم در اتریش

منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ