اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش مشارکتی ب    

 

مقدمه

مطالعه موردی

اااااااامعرفی روستا

اااااااااهداف طرح

اااااااانتایج کار

ااااااااااااااشتغال و درآمد محلی

اااااااااااااپژوهش و انتشار دانش بومی

اااااااااااااتدوین برنامه آموزشی

ااااااااصاحبنظران چه می گویند

خدمات پژوهش مشارکتی

آموزش پژوهش مشارکتی

خواندنی ها

 

 

 

 

 

نتایج کار

نتایج پژوهش مشارکتی طرح خورهه، را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1) ایجاد اشتغال و درآمد توسط اهالی با بهره گیری از امکانات محلی به عنوان الگویی تعمیم پذیر به دیگر روستاهای کشور، 2) پژوهش و انتشار دانش بومی برای رفع ابهام در مورد ارزش اقتصادی دانش بومی و 3) تدوین برنامه ای آموزشی برای انتقال آموخته های خورهه جهت توانمندسازی دیگر روستاییان کشور. موفقیت هایِ پژوهش مشارکتی خورهه از یک سو مرهون پذیرش این رویکرد پژوهشی توانمند از سوی مسئولان بخش ترویج و تحقیقات جهاد سازندگی/کشاورزی به عنوان روشی برتر برای اجرای طرح های توسعه و از سوی دیگر مدیون استقبال تحسین برانگیز اهالی پرتلاش خورهه است. اینستنتن نتسنت نتی نتس نت نتسی نتس نیت سینت سنیت سنیت سنیت نست ینست ینست نست ینست ین ت 

ا1) اشتغال و درآمد با مرغ بومی، بافت سفارشی فرش، تولید نان سنتی. ت

ا2) دانش بومی به عنوان محک دانش جدید: بذر های بومی و ضرورتِ اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی، رفع اتهام از روغن حیوانی

دانش بومی به عنوان محرک دانش جدید: اختراع داروی بیهوشی جدید، روش غیر شیمیایی مبارزه با کنه گاوی، مبارزه با آفت یونجه بدون سموم شیمیایی

دانش بومی به عنوان مکمل دانش جدید: تلفیق طب سنتی و مدرن، غذاهای سنتی و فراویژه

ا3) کارگاه آموزشی تسهیلگری برای کارآفرینی و حل مسایل محلی

 تبتنستنتسنی تسنی سنتی نستی سنتی نستی نست  سنتیسنیتس نیت سنیت سنیت

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ