اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

خدمات پشتیبانی سایت برای کارآفرینان   

 

مقدمه

تهیه بروشور

طراحی برچسب

معرفی سی ثانیه ای

مشاوره دانش بومی

ااااااامبارزه غیر شیمیایی با آفات

اااااااااااااااااااااااانمونه زراعی

اااااااااااااااااااااااانمونه دامی

ااااااامطالعه علمی طراحی بومی

راهنمای محصولات سالم

معرفی محصولات سالم به گروه های مصرف کننده

تسهیل کارِ گروهی با دانش بومی

ارتباط انسانی روشن و محترمانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درمان قطعی قٌنج یونجه

قٌنج، لیسه، کرم سرخرطومی، یا هر نام دیگری که این آفت را با آن می شناسید، حداقل یک چین یونجه در سال را نابود می کند. قبل از متداول شدن استفاده از سموم شیمیایی، روش های بومی و بی خطری برای از بین بردن این آفت به کار برده می شد. اما این روش ها به تدریج در بسیاری از نقاط کشور به فراموشی سپرده شده است. سموم شیمیایی که جایگزین این روش ها شده نه تنها موجب اشاعه علف هرزی موسوم به سِس در کشتزار می شود، بلکه باعث تضعیف سیستم دفاعی بدن و ابتلای انسان به بیماری هایی چون سرطان، سردردهای مزمن و انواع حساسیت ها می شود. روش های نامبرده برای کشت های کوچک کاملا مناسب است. برای کشت های وسیع می توان از ادوات توصیف شده برای ساخت دنباله بندهای مناسب برای تراکتور بهره برد.ا اتتیتننتصثتید صبتنت ینتسنت نص ت نثنت ص ن تنت ص نتن تتی ا صا ثنا نصا

- خاک لون کردن: استفاده از این روش در اوایل بهار، وقتی یونجه، تازه شروع به رشد می کند مناسب است. برای این کار در روستای خورهۀ محلات در استان مرکزی از دنباله بندی به نام بیرینه استفاده می کنند. بیرینه خاک کرت را خراش می دهد و گرد و غبار برخاسته از بیرینه، کرم سرخرطومی را به اصطلاح محلی، خاک لون - یعنی آغشته به خاک- می کند. کرم های آلوده به خاک جان سالم بدر نمی برند.  اتتینتنستینستینستینسینست

- یخ آب زمستانی: در فصل زمستان، وقتی که انتظار یخبندان می رود، به کرت یونجه آب می بندند. یخ زدنِ آب در خاک، حشره بالغ لیسه که در خاک زندگی می کند را نابود می کند.  اینان نتیتنستنست ینتسنیتسنی تسیسنیت سنیانسا نای نس انات نیا نسا نای نسان یسا نسیتیتت نت نتن نت نت نت نت نت نستی نسیت

 - گونی کِشی: این روش تجربی، از نوآوری های آقای اسماعیل رضی، از کشاورزان و دامداران با تجربه روستای خورهه است. او که صرفه جویی در هزینه های کشت و تحویل شیر سالم به مصرف کننده محلی را از افتخارات خود می داند، با ابداع این روش ساده و بی خطر، خود را از مصرف سموم شیمیایی برای مقابله با کرم سرخرطومی بی نیاز کرده است. در مقایسه با خاک لون کردن، گونی کشی، آزادی عمل بیشتری به کشاورز می دهد چون زمان انجام آن به اوایل فصل رویش محدود نمی شود. گونی کِشی به ترتیب زیر انجام می شود: سه چهار بیل خاک در یک گونیِ کنفی یا پلاستیکیِ بزرگ بریزید و سپس گونی را روی کرت یونجه بکشید. همانند خاک لون کردن، این روش را می توان با استفاده از تراکتور برای کشت های وسیع تر نیز در نظر گرفت. با این تفاوت که برای استفاده با تراکتور، باید از کیسه ای بزرگتر، متصل به یک تیر چوبی، که به صورت بالشی مستطیل شکل از خاک پر شده باشد، بهره جست. رعایت نکات زیر در گونی کشی به آسانی و تاثیر این روش کمک می کند:  تتنت نتصنثت نتصث نتصثت نصتث نتصثنت صثت ت صثثناصناثنا ناصاصثناناصثات م س تث نت صث

1. گونی را به قدری بزرگ انتخاب کنید که در حین کشیدن آن به روی کرتِ یونجه مجبور به خم کردن کمر خود نباشید. راست نگه داشتن کمر، انجام این روش را بسیار آسان می کند. اتبتنیتسنتینستی نست ینست ینست ینست  سنت سنتی سنیت نس یتنس ین سنی ین نانن ناین سنای

2. نیازی به پر کردن کامل گونی نیست. به وزن زیادی برای له کردن کرم سرخرطومی نیاز نیست، لذا ریختن سه چهار بیل خاک در گونی کافی است. تای نسنا ناناص بتینتنیتنست سنتبنصاناث ناصناث نصاثنا نصثا ناثص ناصثنا صثنا

3. گونی کشی را یک بار در طول کرت و یک بار در عرض آن در حرکاتی رفت و برگشتی انجام دهید به طوری که هیچ نقطه ای از کرت از گونی کشی جا نماند. تبنتسن سنت یسنتین ستیسنتی سمنتی سمیتسنمیت سمنتی مسنتی مسنتی مسنتی

 ا4. گونی کشی را حتما به جای سمپاشی امتحان کنید. تاثیر چشمگیر این روش به شما اجازه نمی دهد که دوباره به خطر و هزینه استفاده از سموم برگردید. اتا ثماث مثامثا ثنثنا نثانثا ثنا ثنا ثناث ناث

عکس ها: ا

سموم شیمیایی که جایگزین روش های بومی مبارزه با آفت کرم سرخرطومی شده موجب اشاعه علف هرزی موسوم به سِس در کشتزار می شود. آقای محمود محمد نبی، کشاورز و دامدار خورهه نمونه ای از گسترش سس در کرت یونجه خود را نشان می دهد. ابتینت سنتی نستی نستی نسیت نستی نستی سنیت سنیت سنتی سنیت سنیت سنیتس نیت

 

آقای اسماعیل رضی، دامدار و کشاورز روستای خورهه، تاثیر چشمگیرِ گونی کشی را به بینندگان نشان می دهد. تصویر راست (از کرتِ یونجۀ گونی کشی شده) و تصویر چپ (گونه کشی نشده) همزمان از دو کرت مجاور هم گرفته شده است. تیتنست یتسنیت نستی نستی نست ینست ینسینت تسنیت نسی نسیت تن نت

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ