اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش مشارکتی ب    

 

مقدمه

مطالعه موردی

اااااااامعرفی روستا

اااااااااهداف طرح

اااااااانتایج کار

ااااااااااااااشتغال و درآمد محلی

اااااااااااااپژوهش و انتشار دانش بومی

اااااااااااااتدوین برنامه آموزشی

ااااااااصاحبنظران چه می گویند

خدمات پژوهش مشارکتی

آموزش پژوهش مشارکتی

خواندنی ها

 

تدوین برنامه آموزشی

 تاسیس و فعالیت منطقه ایِ ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی در دهستان خورهه نشان داد که با برپایی مؤسساتِ تحقیقاتیِ محلی و مردمی نظیر این ایستگاه در مناطق مختلف کشور نه تنها قادریم به مقادیر عظیمی از دانش بومی دست یابیم، بلکه از آن می توان به عنوان موتور تحرک و توسعه محلی نیز بهره جست. اما برای اشاعه روش خورهه در کارآفرینی و حل مسایل محلی به سایر نقاط کشور، به گونه ای که از ابتدای کار از سوی حامیان دولتیِ طرح هدف قرار گرفته بود، نیازی به تاسیس یک ایستگاه تحقیقاتی در هر یک از روستاهای کشور نیست. فرآیند شناساییِ منابع محلی و نوآوری در ایجاد کالا یا خدمات جدید به منظور ایجاد کار و درآمد، به صورتی که در خورهه تجربه شد، در قالب کارگاهی آموزشی تدوین و در پنج استان کشور ارائه گردید.  موسوم به کارگاه تسهیلگری برای توسعه محلی، این برنامه آموزشیِ ویژه روستاییان از سوی سازمان بهره وری آسیایی به عنوان روشی نوآورانه برای مدیریت دانش در سطح محلی مورد توجه قرار گرفت. در این مقاله جزییات بیشتری برای علاقه مندان آمده است. در مورد مهارت ها و آموزش تسهیلگری به این صفحه از سایت مراجعه نمایید. به نیتنت نت نت نت نت نتس یصورت تینتسنت سنتی نسیتنستی نست ینست ینست ینست نس ی

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ