اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

   ا مهارت های ارتباطی 

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه     تصمیم گیری گروهی با اجماع       پادرمیانی و میانجیگری       صفحه اصلی

تصمیم گیری گروهی با اجماع   

 

مقدمه

تصمیم گیری، چه کسی و چگونه؟

تصمیم گیری با اجماع

تسهیلگری جلسات

ااااااااااآسیب شناسی جلسات

ااااااااااتدارکات پیش و پس از جلسه

اااااااااااجرای دستور کار جلسه 

ااااااااااکارابزارهای تسهیلگری 

خدمات تسهیلگری

کارگاه آموزشی

خواندنی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسهیلگریِ جلسات* چیست و چه فنونی را در بر می گیرد؟ا

تسهیلگری جلسات مجموعه ای از مهارت ها، ابزار و روش هاست که به یک جلسه اجازه می دهد تا با مشارکت تمامی اعضا برای دستیابی به اهداف یا حل مسایلِ مشترک، تبادل نظر و تصمیم گیری کند. با استفاده از تسهیلگری در اداره جلسات، اعضا به ارتباطی صمیمانه دست می یابند که ایجاد محیطی مناسب برای تبادل صادقانه، روان و حاکی از اعتمادِ متقابل را امکانپذیر می کند. از طریق تسهیلگری همچنین می توان به بررسی اختلافاتِ گروهی در جلسات پرداخت و با میانجیگری برای حل آنها کوشید. استفاده از فنون تسهیلگری از ارکانِ تصمیم گیری گروهی با اجماع است. اینتسنت سنتینسیت نسیتنسیت سنتی سنیت سن یتنستی سنتی سنیت سنیت سنیت سنیت سنتی نستی سنیت

شخص تسهیلگر، که به وی گرداننده جلسه نیز گفته می شود، را یا از میان اعضای گروه انتخاب می کنند و یا از تسهیلگرانِ حرفه ای انتخاب می کنند. اگر برای گرداندنِ جلسات از تسهیلگری خودی استفاده می شود، خوب است که حداقل چند نفر از اعضای گروه آموزش تسهیلگریِ جلسات دیده باشند تا بتوانند به طور گردشی، مسئولیت اداره جلسات را بر عهده گیرند. ولی گاه، در مورد تصمیماتی که اتخاذ آنها برای گروه به دلایلی مشکل و پیچیده است، دعوت از تسهیلگران حرفه ای اجتناب ناپذیر است چرا که این افراد در اداره جلسات کاملا بی طرف اند. اتینتسن تسنیت نسیت سنی سنیت سنت یسنت ینست ینست ینتس ینست ینتس نیتس نیت سنیت سنی

استفاده از فنونِ تسهیلگریِ جلسه در تصمیم گیری با اجماع الزامی است. در این جلسات، به واسطه توزیع یکسان قدرت، کسی رییس جلسه نیست و تسهیلگر به عنوانِ گرداننده ای خدمتگزار، هدایت نظام مندِ فرآیند تصمیم گیری از آغاز تا انجام را بر عهده می گیرد. برای تسهیلگر، شرکت در گفتگوهای مرحله بحث و بررسی و در رای گیریِ مرحله تصمیم جایز نیست. تمرکز او از یک سو بر حفظ بی طرفی خود و از سوی دیگر بر ایجاد محیطی امن و آرام برای دیگر شرکت کنندگان قرار دارد تا فرد فرد ایشان بتوانند با ایمنیِ کامل در گفتگو و تصمیم گیری شرکت کنند. موفقیت تسهیلگر نه تنها در گرو توانایی های فردی او در آسیب شناسیِ جلسات و کاربستِ به موقع و مناسب کارابزاری های تسهیلگری در طول فرآیند دستیابی به اجماع بلکه در دقت نظر و جدیت او در انجام تدارکاتِ پیش و پس از جلسه است. تی منتسم سمنتس منتس ینمستینت سینم سینم سی  نتیتسنتسنیت سنیت سینتسنیت سنتی سنیتسنت ست سنت سیت سیت سیت سیت س

ا* تسهیلگری جلسات با تسهیلگری برای کارآفرینی و حل مسایل محلی که در صفحه دیگری از سایت و در این مقاله توضیح داده شده متفاوت است. تبتستن سنتنیست نیت تتبتسنتس نتسنی تسنی سنتی

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ