اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی نشر  

نشر آثار علمی خارجی در ایران          نشر آثار علمی ایران در خارج از کشور          صفحه اصلی

ااااانشر آثار علمی ایران در خارج از کشور
 

مقدمه

ترجمه چکیده ها

ترجمه مقالات

شناسایی نشریات علمی مناسب

نشر مستقل کتاب

شناسایی و مکاتبه با منتقدین

 

 

 

 

 

 

مکاتبه با منتقدین و نخبگان علمی در خارج از کشور

نقد نویسی از شیوه های مؤثر معرفی کتاب به جامعه نخبگانی در ایران و خارج از کشور است. کتاب های علمیِ فارسی و انگلیسی را می توان از این طریق در سطح جهانی تبلیغ کرد. خدمات زیر جهت کمک در شناسایی و مکاتبه با نقد نویسان و نخبگان علمی در خارج از کشور برای نویسندگان و ناشران ایرانی فراهم  است: تینتس نتسی نست ینتس ینت سنیت سنسی سنیتنسیت نسیت نستی نستی نستی نست

ا شناسایی نخبگان موضوعی (ایرانی و خارجی) د

ا مکاتبه با منتقدین و نخبگان

ا پیگیریِ چاپ نقد

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ