اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی نشر  

نشر آثار علمی خارجی در ایران          نشر آثار علمی ایران در خارج از کشور          صفحه اصلی

ااااانشر آثار علمی ایران در خارج از کشور
 

مقدمه

ترجمه چکیده ها

ترجمه مقالات

شناسایی نشریات علمی مناسب

نشر مستقل کتاب

شناسایی و مکاتبه با منتقدین

 

 

 

 

 

 

  ترجمه مقالات تخصصی از فارسی به انگلیسی

با استفاده از خدمات ترجمه متون علمیِ این سایت، تواناییِ انتشار مقالات در خارج از کشور به زبان انگلیسی تنها به دانشمندان و پژوهشگران ایرانی که به این زبان تسلط کامل دارند محدود نمی شود. جهت دریافت خدمات، یک نسخه از اثر خود را به ما ارسال نمایید. پذیرش مقالات از سوی نشریات تخصصیِ خارجی در درجۀ اول مستلزم ارائۀ متنی است که در نگارش و ویرایش آن از شیوه نگارش ناشر به دقت پیروی شده باشد. لذا همراه با متن فارسیِ اثر خود، شیوه نگارش نشریه انتخابی خود را نیز برای ما بفرستید. ترجمۀ کاملِ متن در اسرع وقت از طریق پست الکترونیکی به متقاضی ارسال می گردد. اگر هنوز نشریه ای مناسب برای چاپ مقاله تخصصی خود نیافته اید از ما در شناسایی نشریه ای مناسب یاری بجویید. ستینستی نست یتنت ت نت نت نت نت نست ینست ینت نستی نتس نیتس نیت سنتی نست ینس تی

شمد

 

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ