اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی نشر  

نشر آثار علمی خارجی در ایران          نشر آثار علمی ایران در خارج از کشور          صفحه اصلی

ااااانشر آثار علمی ایران در خارج از کشور
 

مقدمه

ترجمه چکیده ها

ترجمه مقالات

شناسایی نشریات علمی مناسب

نشر مستقل کتاب

شناسایی و مکاتبه با منتقدین

 

 

 

 

 

 

 

   شناسایی نشریات علمی مناسب در خارج از کشور

برای چاپ موفقیت آمیز مقالات علمی در خارج از کشور شناسایی نشریات تخصصی مناسب و نامه نگاری روشن و صحیح به زبان انگلیسی با ناشر الزامی است. ویرایش و آماده سازی متن انگلیسیِ مقاله مطابق با شیوه نگارشِ تعریف شده توسط ناشر از دیگر ملزومات است. خدمات زیر برای کمک به پژوهشگران طالب نشر در نشریات تخصصی خارجی مهیاست: دتبیتسنسنت نت نست نت سنت یسنت نتنتنت نبتسبن تسن بتسب ست بسب تسبنننننییت

ا شناسایی نشریات تخصصی معتبر در رشته مورد نظر

ا مشاوره در انتخاب نشریه تخصصی مناسب برای مقاله مورد نظر

ا ترجمه چکیده و متن کامل مقاله به انگلیسی ا

  ا ویرایش و آماده سازی متن انگلیسی ا

 ا نامه نگاری با ناشر در هنگام ارسال اثر و پیگیری  

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ