اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی نشر  

نشر آثار علمی خارجی در ایران          نشر آثار علمی ایران در خارج از کشور          صفحه اصلی

ااااانشر آثار علمی ایران در خارج از کشور
 

مقدمه

ترجمه چکیده ها

ترجمه مقالات

شناسایی نشریات علمی مناسب

نشر مستقل کتاب

شناسایی و مکاتبه با منتقدین

 

 

 

 

 

 

چاپ و توزیع مستقل کتاب

پیشرفت های اخیر در تجارتِ الکترونیک و نشر کتاب در جهان، تولید و عرضۀ مستقل کتب، به صورت چاپی و الکترونیکی، را برای نویسندگان و هنرمندان ممکن ساخته است. جهت تسهیل چاپ مستقل آثار نویسندگان ایرانی به زبان انگلیسی، خدمات زیر مهیاست: م مدتنت نتنت نستی نست ینتس نیت سنتی سن تود ودبشودیبودبئد بئدیوئبد وئدی بسودوشئدب ودیوشد یود  د

ا ویرایش متن انگلیسی کتاب

ا صفحه بندی و آماده سازی نسخه الکترونیکی متن

ا طراحی جلد

ا شناسایی و معرفی چاپخانه

 

 

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ