اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

گنجینه کتاب - چکیده ها                                                             بازگشت به گنجینه کتاب    

 

Carfree Cities, J.H. Crawford

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب شهرهای بدون اتومبیل علاوه بر مباحث تئوریک شامل نمونه های عینی از اصول و مبانی شهرسازیِ عابر مدار است که در آن اتومبیل و تفکر خودرو مدار محور تصمیم گیری ها و طرح های عمرانی قرار نگرفته است. اصول و مبانی رشته شهرسازی و معماری و عملکردِ حرفه مندان این رشته در شهرهای دنیا در گذشته ارتباطی تنگاتنگ با ابهام بین جابجایی افراد و کالاها و دسترس بودن مقاصد داشته است. امروزه در شهرهای پیشرو جهان، با بهره گیری از منطقه بندیِ چند منظوره و حال که مسایل مرتبط با ترافیک خودروهای شخصی، کلان شهرهای دنیا را از نظر مدیریتی و زیست محیطی به بن بست کشانده است متفکران آزاد اندیش و مدیران شهریِ مبتکر با اصول و مبانی جدیدی در شهرسازی اقدام به اصلاح اشتباهات گذشته خود کرده اند. (برای اطلاعات بیشتر در خصوص جعلیات علمی مرتبط در این سایت، به صفحه آلودگی هوا در کلان شهرها، پایان وابستگی به خودرو و وقتی بزرگراه ها می روند در همین سایت مراجعه نمایید.) تیتن تین نتنتسنتسن ینسیت نسیت نس یتنس ین سیستتتیتنتسنت نتینتسنت نت ست

نوشته جی ای کرافورد، این کتاب نتیجه تفکری سازنده و امید بخش است که افق پاکیزه تری برای کلان شهرهای دنیا گشوده است. مسلما اصول و مبانی شهرسازی عابر مدار، با آنچه امروزه برای متخصصان این رشته و مدیران شهری مانوس است تفاوت دارد و لذا در نگاه اول شاید حتی عنوان این کتاب نیز خیالی و غیر عملی به نظر برسد. مگر می شود شهری ساخت که در آن نیاز به اتومبیل نباشد؟ از این رو کسب آشنایی با اصول و مبانی شهرسازی پایدار از ملزومات فعالیت های امروز در حمل و نقل شهری است. همانطور که اهل فن می دانند تاریخ تحولات رشته شهرسازی عمیقا متاثر از فناوری های گوناگون در حوزه حمل و نقل شهری است و لذا شهرهای بدون اتومبیل نیازمند به بینش و تفکری جدید در شهرسازی است. اصول و مبانی شهرسازی پایدار تا آنجاییکه به حمل و نقل شهری مربوط می شود شامل مفاهیمی چون پرهیز از اسپرال (رشد سرطانی شهرها)، توجه به اصلاح الگوی مصرف در حمل و نقل شهری، افزایش تراکم در ساخت و ساز، کاربری متنوع اراضی شهری و افزایش فضای سبز برای عابران پیاده (نه در بزرگراه ها) است. اینتتیتنس نستینت سینت سنیت نتسیت نت نتسن تنات سنا نسای س

با رعایت این اصول در شهرسازی پایدار، از تعداد و مسافت سفرهای درون شهری شهروندان کاسته می شود. نتیجه مطلوب این دیدگاه در شهرسازی رفع نیازهای رفاهی، اقتصادی، تفریحی و غیره شهروندان در ناحیه ای با شعاع بسیار محدود تر است تا شهروندان هزینه مالی و زمانی کمتری را در طی روز برای انجام کارهای ضروری خود متحمل شوند. آیا این نگاه و فلسفه در شهرسازی فقط حاصل ذهن خیال پردازان معدودی در رشته  شهرسازی است و ریشه در واقعیت ها و امکانات کنونی جهان ندارد؟ در جواب به این سؤال، کتاب شهرهای بدون اتومبیل برای متخصصان و مدیرانی که به دنبال راهکارهای عملی برای رفع بن بست های کنونی در توسعه و مدیریت شهری اند پاسخ های قانع کننده ای دارد. ایاستا تاستای تا تاستینت تسنتن تصنت صنتث صتینتنت نت سنتی سنتینت ثنصت اند   

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ