اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش جامع    

 

مقدمه

جعلیات علمی

آلودگی اطلاعاتی

منابع اطلاعاتی رسمی

منابع اطلاع رسانی مکمل

منابع اطلاعات تجربی و دانش بومی

تاثیر جعلیات علمی بر الگوی مصرف

خدمات پژوهش جامع

آموزش پژوهش جامع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

پژوهش جامع، با بهره گیری از جمیع منابع اطلاعاتی، از جمله منابع اطلاعاتی رسمی، منابع اطلاع رسانی مکمل و منابع اطلاعات تجربی و دانش بومی، امکان دستیابی به اطلاعات جامعِ علمی را برای پژوهشگران، برنامه ریزان، سیاستگذاران، مدیران و مسئولان در بخشِ خصوصی و دولتی فراهم می کند تا از احتمال اشتباه در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها کاسته و از عواقب نامطلوب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از جعلیات علمی پیشگیری و از تاثیر اطلاعات نامعتبر علمی بر الگوی مصرف در جامعه کاسته شود. تینت سنتسنیت سنتینسیت سنیت نیست سنیت سنیت ی نتسیت سنیت د.تینتستسن تین

کاربردِ دیگرِ خدمات پژوهش جامع، ریشه یابی مسایل توسعه است. از علائم مشخصۀ نفوذ اطلاعاتِ جعلی در امور توسعه، بروز مشکلاتی است که به رغم تلاش مسئولان و شهروندان هر ساله بغرنج تر می شود. سه نمونه از این مسایل در ایران و آلودگی اطلاعاتیِ مرتبط با هر یک در بخش اولِ مقاله ها و پیوندها آمده است. ت بنت تیت ستنت نتسنت ینت سنتی نست سنتی نسیت سنیت نستی نسیت سن یتیت سن

سرویس های خبری کشور نیز هم اکنون قادرند از طریق انجام پژوهش جامع از اعتبارِ اخبار علمی و فنیِ جدیدی که از طریق خبرگزاری های جهان و دیگر منابع دریافت می کنند، پیش از پخش داخلی این اخبار، اطمینان حاصل کنند. خدمات پژوهش جامع نه تنها به اعتبار رسانه ها و جراید کشور می افزاید بلکه از گسترش ناآگاهانه جعلیات علمی و ایجاد آلودگی اطلاعاتی و نهایتا تبلیغ الگوهای نامناسب مصرف در جامعه جلوگیری می کند. تینستنست نستی نستی نستی نست ینستی نست ینست ینست ینست ینست ینت س ی

نظر به نفوذ، گستردگی و پایداری تاثیر جعلیات علمی در جوامع، این شیوه تبلیغاتی، که می توان آن را تبلیغ نرم نامید، تاثیری عظیم بر الگوی مصرفِ آحاد مردم در جوامع مختلف دارد و لذا با رصد کردن و خنثی سازی این جعلیات از طریق انجام پژوهش جامع، پژوهش مستقل و پژوهش مشارکتی می توان گام های مؤثری در مسیر شناساییِ نهادهای تحمیلی و حرکت برای اصلاح الگوی مصرف در جامعه برداشت. اینتس نتسنت نستی نست نست نتسی نست ینستی نست ینست ینست ینت سنیت سنیت سنیت

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ