اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش مستقل    

 

مقدمه

مطالعه موردی

خدمات پژوهش مستقل

خواندنی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواندنی های پژوهش مستقل (گنجینه کتاب)ا

تغذیه

فلوراید 

کشاورزی

 شهرسازی

در رویارویی با مسائل متعددی که امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیاست، از جمله انواع بیماری های اپیدمیک، آلودگی هوای کلان شهرها، پدیده گلخانه ای، گسترش بیابان ها و فرسایش اراضی زراعی و تحلیل رفتن بی سابقه منابع آب، برای بسیاری از اندیشمندان جهان این سؤال مطرح شده است که: چرا با وجود پیشرفت های علمی عصر حاضر ما نتوانسته ایم از این مسایل جلوگیری کنیم؟ بسیاری از جهانیان با این پاسخ ساده که این عوارض، بهایی است که بشر باید برای دستیابی به علم، فناوری و پیشرفت بپردازد قانع می شوند. اما این جواب برای بسیاری از مردم جهان، به ویژه ایرانیان، بسنده نیست. آگاهی روزافزون این اندیشمندان به نقاط ضعف توسعه صنعتی، از جمله جعلیات علمی، از یک سو و درک ضرورت گردآوری و کاربرد دانش بومی در اصلاح الگوی مصرف در جوامع از سوی دیگر، انگیزه انجام پژوهش مستقل و انتشار کتاب های ارزشمند، نظیر عناوینی که در این صفحه معرفی شده، را به وجود آورده است. تیتسنت ستنسیت نسیت نسنس نست نست ینست نس تنتسنتسنت سن تسن سن ینسیتسنیت سنیت سنیت سنیت سنیت سنیت سنیت سنیت

مطالعه، ترجمه و نشر این آثار در ایران، دانشِ نخبگان علمی کشور و عامه مردم را روزآمدتر خواهد کرد. این آثار همچنین الگوهای تحقیقاتی الهام بخشی را برای پژوهشگران ایرانی که با اتکا به خودباوری فرهنگی و اقتدار علمی خواهان انجام پژوهش مستقل در حوزه علمی خود اند فراهم می کند. برای عناوین جدید، در آینده دوباره از این صفحه بازدید نمایید یا درخواست خود را برای انجام خدمات پژوهش جامع در حوزه علمی و فنی مورد نظر برای ما ارسال نمایید. برای تتت نت نت  تسی تینبتنیتسنتنستی نسیت نسیت سنیت سنیت سنیت نسیت

تغذیه

 

 

Nourishing Traditions, Sally Fallon and Mary Enig

 

 

Nutrition and National Health, Dr. Robert McCarrison

 

 

Diet for a Small Planet, Frances Moore Lappe

 

 

Food First: Beyond the myth of scarcity, Frances Moore Lappe

 

فلوراید

 

 

  The Fluoride Deception, Christopher Bryson

 

 

 

The Case Against Fluoride, Paul Connett, James Beck, H. Spedding Micklem

 

 

 

Fluoride: The Aging Factor, John Yiamouyiannis

 

 

  کشاورزی

 

 

Global Biopiracy: Patents, Plants, and Indigenous Knowledge, Ikechi Mgbioji 

 

 

Shattering: Food, Politics , and the Loss of Genetic Diversity, Cary Fowler and Pat Mooney

 

 

The Waste Product of Agriculture: Their utilization as humus, Dr. Albert Howard

 

شهرسازی

 

Carfree Cities, J.H. Crawford

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ