اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش مستقل    

 

مقدمه

مطالعه موردی

خدمات پژوهش مستقل

خواندنی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

پژوهش مستقل شیوه جدیدی برای انجام مطالعات بالینی، آزمایشگاهی، میدانی و غیره نیست بلکه استقلال این رویکرد پژوهشی به لحاظ پایبندی آن به روش علمی، رعایت دقیق موازین اخلاقی در پژوهش، و حفاظت از استقلال فکری و بی طرفی پژوهشگر است. پژوهشِ مستقل وقتی میسر است که محقق با بی طرفی کامل و بدون پذیرفتن بی چون و چرایِ پیش فرض ها و استانداردهای خارجیِ حاکم در حوزه علمی خود به مطالعات میدانی، آزمایشگاهی و غیره بپردازد. محققینِ مستقل هرگز مرعوب باورهای حاکم در حوزه پژوهشی خود نمی شوند و یافته های علمیِ خود که شخصا به دست می آورند را می پذیرند. مطالعه موردی این بخش از سایت که در مورد بذرهای اصلاح شده انجام گرفته مثالی از یافته های پژوهش مستقل در کشور ماست. تنها با حفاظت از خودباوری و استقلال فکری است که پژوهش مستقل قادر است ما را، فراسوی جعلیات علمی و آلودگی اطلاعاتی، به واقعیت در موضوعات علمی برساند. اینتسنتس نتنسیتنسی تنست نسیت نستی نستی نست ینست ینست ینست ینتس ینتسنیت سنیت سنتی

با اشاعه هر چه گسترده ترِ جعلیات علمی در منابع اطلاعاتی رسمی دنیا به اهمیت و ضرورتِ قابلیت کشورها در انجام پژوهش مستقل و پژوهش جامع افزوده می شود. انجام مطالعات علمی پشتیبان از مراحل اساسی برنامه ریزی و سیاستگذاری به شمار می رود. اما اگر این مطالعات فقط بر اساس انتشارات علمی خارجی و بدون هیچگونه تلاش برای تکرار و کسب اطمینان از درستیِ این انتشارات صورت گیرد، سیاست های حاصله لزوما به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد. مثلا باورهای نادرست در مورد برتریِ بذرهای اصلاح شده در کشاورزیِ امروز به استقرار و استحکامِ نهاد فراملیتی کشاورزی منجر شده است. و این نهاد استعماری و تحمیلی، خلاف انتظار برنامه ریزان و سیاستگذاران، کشورها را از خودکفایی و خوداتکایی کشاورزی و امنیت غذایی دور کرده است. لذا ضروری است که برای انجام مطالعات علمی پشتیبان از نتیجه تحقیقات پژوهشگران مستقل استفاده شود. این آثار معمولا از طریق منابع اطلاع رسانی مکمل قابل دسترس است. اینتستنست نت نت سنت نسیت نتس نیت نت نتسینسیتس نیت سنیت سنیت سنیت سنیت سنیت سنیت سنیت سنیت 

اما آگاهیِ صرف در مورد این دو رویکرد پژوهشی، یعنی پژوهش جامع و پژوهش مستقل، برای مقابله با جعلیات علمی کافی نیست. بدون خودباوری فرهنگی و اقتدار علمی، پژوهشگران و نخبگان علمی در کشورهای واردکنندۀ علم به دریافت و تکثیر نتایج تحقیقات از کشورهای دیگر بسنده می کنند و بدون توجه به اعتبار و دقتِ انتشارات خارجی، این مطالعات را پایۀ سیاستگذاری های کشور، از جمله قوانین، مقررات و استانداردها، قرار می دهند. مثال های دیگری از تاثیر جعلیات علمی بر سیاستگذاری ها و نتیجتا اشاعه الگوهای زیانبخشِ مصرف در جوامع در بخش مقاله ها و پیوندها: آلودگی اطلاعاتی و در گزارش پژوهش جامع در مورد فلوراید که توسط همین سایت به انتشار رسیده آمده است.  انینتسنت سنت نسیت نسیت نسیت نستی نست ینسیت نس

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ