اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش مشارکتی* ب    

 

مقدمه

مطالعه موردی

خدمات پژوهش مشارکتی

آموزش پژوهش مشارکتی

خواندنی ها

 

 

اخانه ، خانواده، امید، کار: طرحی برای احیای روستا با مشارکت همه جانبۀ مردمی

علاجی که فقط یک مسئله را چاره کند پایدار نیست. گاه معرفی یک فناوری مناسب می تواند شرایطی مسئله ساز و نامطلوب را به شرایطی سرشار از فرصت بدل کند. به موجب اجرای طرح خانه، خانواده، امید، کار، جوانان جویای کار در روستا می توانند با  استفاده از فناوری مناسب ساخت و ساز، با بهره گیری از علم مهندسی روز، و با هزینه ای بسیار اندک، صاحب خانه شوند، خانواده تشکیل دهند و با کسب آموزش های لازم اقدام به ایجاد کسب و کار جدید مشخصا برای رفع دیگر مسایل روستا کنند. بیشتر بخوانید.  . به موجب طرح بالا، ساختنِ نهادی بوم

 

راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

در نیم قرن اخیر، بسیاری از روستانشینان جهان در پی ترقی و پیشرفت راه مهاجرت به شهر را در پیش گرفته اند. برخی دیگر از روستاها کوشیده اند که خود تبدیل به شهر شوند. اما تعدادی از جوامع روستانشین جهان، در حرکتی بدیع، به جای ترک موطن و فرهنگ محلی، اقدام به تبدیل آبادی خود به روستایی به مراتب پیشرفته تر از شهرهای امروز جهان کرده اند. بیشتر بخوانید بی ی بتنستنسی تنیستجه نستینست ینستنی

 

 

*Participatory action research

 

مقدمه

پژوهش مشارکتی رویکردی تحقیقاتی است که اجرای طرح های توسعه را با انجام تحقیقات علوم اجتماعی تسهیل می کند. پژوهش مشارکتی با هدف بالا بردن آگاهی مجریان طرح های دولتی از شرایط محلی و ویژگی های بومی نقاط مختلف کشور و نیز جلب مشارکت مردمی در اجرای این طرح ها صورت می گیرد. مطمئنا طرح های ملیِ توسعه، که غالبا در پایتخت و به منظور ارائه خدمات به شهروندان در سراسر کشور تدوین و اجرا می شوند، با لحاظ قرار دادن تنوع شرایط محلی و ویژگی های فرهنگِ بومیِ نقاط مختلف کشور، بر احتمال موفقیت خود می افزایند. با جلب مشارکتِ مردمی در کلیه مراحلِ پژوهش، تدوین و اجرای طرح ها، پژوهش مشارکتی ویژگی های محلی نقاط مختلف کشور را به صورت ارگانیک در اجرای طرح های ملی می گنجاند و بدینوسیله بهره برداران را در مسئولیت تکمیل و اجرای موفقیت آمیز خدمات دولتی سهیم می گرداند. برای نمونه، در این بخش از سایتِ در خدمت اصلاح الگوی مصرف، برای مثال، جزییات پژوهش مشارکتی برای تسهیل کارآفرینی و حل مسایل محلی، که با حمایت وزارت جهاد کشاورزی اجرا شد، را می آوریم.  ت تینتنتس نستی نتس نتین سین سنیینست ینست ینست ینست ینتس نیت سنی سنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ