اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

 

 

توسعه همه جانبۀ محلی، خط مقدم پایداری و پیشرفت

آیا شیوه دیگری برای ترقی جوامع غیر از الگوی غربی توسعه که وابستگی هر چه بیشتر به نظام تجارت جهانی را توصیه می کند متصور است؟ توسعه همه جانبۀ محلی که به شکل دهکده های سالم در مناطق روستایی و محله های سالم در شهرهای جهان متبلور شده نشان می دهد که الگویِ بومیِ جایگزین نه تنها متصور است بلکه عملی و موفقیت آمیز نیز هست. بیشتر بخوانید.بتنست سننسیت نستی نسیت نس ینس نیت سنیا

 

 

راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

در نیم قرن اخیر، بسیاری از روستانشینان جهان در پی ترقی و پیشرفت راه مهاجرت به شهر را در پیش گرفته اند. برخی دیگر از روستاها کوشیده اند که خود تبدیل به شهر شوند. اما تعدادی از جوامع روستانشین جهان، در حرکتی بدیع، به جای ترک موطن و فرهنگ محلی، اقدام به تبدیل آبادی خود به روستایی به مراتب پیشرفته تر از شهرهای امروز جهان کرده اند. بیشتر بخوانید بی ی بتنستنسی تنیستجه نستینست ینستنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

توسعه همه جانبۀ محلی یا پیشرفت در مقیاس انسانی از ملزومات حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف است. توسعه محلی با پیشرفت صنعت و نوآوری در علم و فناوری مغایرت ندارد. بر عکس، توسعه همه جانبۀ محلی رویکردی است که با پذیرشِ چالشِ نواندیشی و پایبندی به اخلاق در اقتصاد، فرهنگ و جامعه می کوشد تا با ارائه روش ها و فناوری های مناسب، از خسارات ناشی از توسعه صنعتیِ جهانی بکاهد. اطلاع رسانیِ فعال و پویای توسعه این رویکرد سازنده به پیشرفت را به علاقمندان آن معرفی می کند و آن را به عنوان گزینه ای عملی و مؤثر برای برنامه ریزی و سیاستگذاریِ توسعه مطرح می سازد.   نتیتسنتنست نستی نست ینست ینست ینس تینست ینت سین سنی سن یسنی سنت

الگوهای نادرست مصرف عوارضی زیست محیطی چون آلودگی هوا در کلان شهرها، فرسایش خاک، تحلیل رفتن منابع آب شیرین، نابودی تنوع زیستی در گونه های اهلی و وحشی، بیابانزایی، و پدیده گلخانه ای و نیز ظهور بیماری های گوناگون با گسترش بی سابقه ای چون فشار خون، دیابت نوع دو و پوکی استخوان را به دنبال داشته است. این لطمات فقط چندی از پیامدهای نامطلوب توسعه صنعتی جهانی است. به لحاظ تاکید بر عامل سود، محور تفکر تولیدکنندگان در توسعه صنعتی، افزایش تولید و تشویق فرهنگ مصرف گرایی در جامعه است. در عصر حاضر، تولیدکنندۀ موفق کسی است که پس از افزایشِ حداکثریِ مصرف در بازارهای داخلی بتواند از طریق صادرات در تامین بازارهایِ خارجیِ کالایِ خود نیز موفقیت کسب کند. موفق تر از او کسی است که بتواند تعداد تولیدکنندگان رقیب را در داخل و خارج از کشور به حداقل برساند و سهم ایشان از بازار مصرف را تصاحب کند. حتی از این موفق تر کسی است که بتواند نه تنها، از طریق تبلیغات، شمار بیشتری از مصرف کنندگان جهان را به مصرف مصنوعات خود تشویق کند، بلکه ایشان را، از طریق اشاعه جعلیات علمی و آلودگی اطلاعاتی و تاثیرگذاری بر سیاستگذاری دولت های آنها، به مصرف کالای خود مجبور کند.  نتیت سنتنس نیتنسیت نس ینس ینست ینتس نیت سنیت نس ینس ین سنی س ن

در حال حاضر، با توجه به تکامل تاریخی توسعه صنعتی در دنیا در وضعیتی قرار گرفته ایم که با شکل گیری سازمان تجارت جهانی و تسلط کامل قدرت های بزرگ بر سازمان های بین المللی چون سازمان ملل متحد و نیز نفوذ شرکت های چند ملیتی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی برجسته دنیا، توسعه صنعتی و فرهنگِ مصرف گرا در سراسر دنیا به صورت اجباری در آمده است. و به همین دلیل است که می بینیم به رغم تنوعی فراوانی که در پیشینه تمدنی، باورهای اخلاقی، اعتقادات دینی و استقلال سیاسی کشورها دیده می شود، تمامی جوامع از عوارض زیست محیطی، بهداشت عمومی و معضلات اجتماعی و فرهنگیِ مرتبط با توسعه صنعتی رنج می برند. بیتیت سنت نسیت سنت ینست ینت سینت سنیت نسی نسیت نست ینست ینب

برای معکوس کردن این روند می باید از طریق حفاظت بیشتر از منابع طبیعی و نیز کسب آگاهی از عوامل تهدید کنندۀ سلامت و بهداشت جامعه و محیط زیست، در مسیر تقویت خودکفایی و استقلال سیاسی، کوشید. بخش عظیمی از این تحولات سازنده را می توان از طریق حرکت مجدانه به سوی اصلاح الگوی مصرف محقق ساخت. به این منظور در چند دهه اخیر تلاش هایی مردمی در برخی از کشورهای صنعتی دنیا برای ایجاد توسعه محلی و فاصله گرفتن از توسعه صنعتی آغاز شده است. نمونه هایی موفق از این تلاش ها را همراه با درس های آموزنده ای که آموخته اند را در بخش دیگری از این سایت با عنوان توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف آورده ایم. اما تاثیر این نمونه های برجسته بر حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف در جوامعی که در آن به وجود آمده اند، به دلیل ادامه حمایت دولت ها در این کشورها از سیاست های توسعه صنعتی جهانی و فرهنگِ مصرف گرایی، اندک و جزیره ای بوده است. اما اولویت های ملی ما که در شعارهایی چون حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف، پیشرفت همراه با عدالت، پیروی از الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و جهاد همگانی برای جهشی اقتصادی تبلور یافته هماهنگی نظام، دولت و مردم را تسهیل می کند و بستری ایده آل برای تحقق پیشرفت در مقیاس انسانی را در ایران فراهم می نماید. این هماهنگی بی نظیر، می تواند ایران را به پیشقراول و الگوپردازِ این حرکت در جهان بدل سازد. تبنتی سنت نت نت نت نت نست نت سنیت نت نتنسیت نسیتسنتی سنیتسنتی سنیت

همانطور که از نمونه های الگوی توسعه محلی استفاده می شود، توسعه محلی دارای استعدادهای مطلوبی است. از این جمله می توان از موارد زیر نام برد:  نیت سنت یتس نیت سنت سنتی نسیت نسی نسیت نستی نستی نسیت نستی نستیی

ا تشویق خودباوری و تقویت فرهنگ بومی

ا تامین امنیت غذایی برای تقویت خودکفایی و بهبود سلامت شهروندان

ا بستر سازی اجتماعی برای رشد معنوی انسان ها و اشاعۀ فرهنگ ساده زیستی در عینِ تشویقِ نوآوری صنعتی و موفقیت تجاری

ا حفاظت از منابع طبیعی با مشارکت مردمی و دانش بومی و

ا ترویج فرهنگ نوعدوستی

فعالان توسعه محلی همچنین آموخته اند که موفقیت در پیشرفت در مقیاس انسانی مستلزم، یادگیری و کاربستِ روش ها و مهارت های ویژۀ این رویکرد است. اما چه بسا کلیدی ترین آموخته این پیشگامانِ پیشرفتِ واقعی در جهان این است که این روش ها و مهارت ها می باید با عنایت ویژه به خصوصیات فرهنگی و پیشینه تاریخی هر جامعه مورد استفاده قرار گیرد. در بخش خدمات پیشتیبانی توسعه محلیِ وب سایت در خدمت اصلاح الگوی مصرف به معرفی خدمات آموزشی و پشتیبانی که از لحاظ فرهنگ و پیشینه تاریخی بومی ما برای تسهیل توسعه محلی در ایران مطلوب است می پردازیم. بازدیدکنندگانِ سایت در صفحات اطلاع رسانی این بخش همچنین به اطلاعات قابل توجهی در مورد روش ها و فناوری های جایگزینِ مؤثر در توسعه محلی که در عمل موفق بوده اند دست خواهند یافت. تیتسنت ست نست ینتس نیت سنیت نسی نست ینس تینتس نیت سنی سنیتسنتی نستی نستی سنتی

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ