اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

برای خیرین تمدن ساز

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

جامعه سازی

 

 

 

توسعه همه جانبۀ محلی، خط مقدم پایداری و پیشرفت

آیا شیوه دیگری برای ترقی جوامع غیر از الگوی غربی توسعه که وابستگی هر چه بیشتر به نظام تجارت جهانی را توصیه می کند متصور است؟ توسعه همه جانبۀ محلی که به شکل دهکده های سالم در مناطق روستایی و محله های سالم در شهرهای جهان متبلور شده نشان می دهد که الگویِ بومیِ جایگزین نه تنها متصور است بلکه عملی و موفقیت آمیز نیز هست. بیشتر بخوانید.بتنست سننسیت نستی نسیت نس ینس نیت سنیا

 

 

راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

در نیم قرن اخیر، بسیاری از روستانشینان جهان در پی ترقی و پیشرفت راه مهاجرت به شهر را در پیش گرفته اند. برخی دیگر از روستاها کوشیده اند که خود تبدیل به شهر شوند. اما تعدادی از جوامع روستانشین جهان، در حرکتی بدیع، به جای ترک موطن و فرهنگ محلی، اقدام به تبدیل آبادی خود به روستایی به مراتب پیشرفته تر از شهرهای امروز جهان کرده اند. بیشتر بخوانید بی ی بتنستنسی تنیستجه نستینست ینستنی

 

 

چاره ای محلی برای مشکلی جهانی

واندانا شیوا، دکترا در فیزیک، یکی از اندیشمندانِ تاثیرگذار و صاحب نامِ جهان در رویارویی با نظام سلطه است. ترجمه و انتشار مصاحبه زیر با واندانا شیوا در اینجا از این منظر مهم است که یکی از فرزندانِ تحصیلکردۀ فرهنگی کهن در آسیا، جرات یافته مفاهیمی چون رشد و پیشرفت را از منظرِ بومی فرهنگِ سرزمین خود تعریف کند. وی در عین تشریحِ دلایلِ مخالفت خود با پدیدۀ جهانی شدن، می کوشد تا با استناد به ارزش های فرهنگ بومی خود، خطوط کلی مسیری جدید برای رسیدن به رشد واقعی و چشم انداز امیدبخش آیندۀ چنین رشدی را در قالب توسعه محلی ترسیم کند. بیشتر بخوانید نیتس نسینستی نسیت سنیت نسیت سنیتس

 

 

 

توسعه محلی و ساخت و ساز

در توسعه محلی با بکارگیریِ مصالح و طرح های بومی، دستیابی به سرپناه ایمن و ارزان برای همه میسر می شود. بیشتر بخوانیداتتنست نتسنتسینت سینت سنیت نسیت نستنتس نیت

 

توسعه محلی و استفاده بهینه از آب

در دهکده های سالم با استفاده از فناوری هایی چون تالاب مصنوعی، استحصال آب باران و مستراح خشک ضمن بهبود بهداشت جامعه، از منابع آب چندین بار بیشتر بهره برداری می کنند. بیشتر بخوانیداتبسین نتن ساسیتنسیتنستی نستی نست ینست ینتس ینت سنیت سن

 

توسعه محلی و مبارزه با وابستگی

با احیای بذرهای اصیل و روش های بومی کشت، داشت و برداشت می توان بر وابستگی و آسیب های ناشی از نهاد فراملیتی کشاورزی فایق آمد و به خودکفایی و خوداتکایی واقعی در کشاورزی رسید. بیشتر بخوانید انساسینت سینتسنیتس نیتسنیتنستیسنتی 

 

 

توسعه محلی و تولید انرژی در محل برای اشتغالزایی و خودکفایی

امیکروگرید نام فناوری جدیدی است که با افزودن آن به شبکه برقِ سراسری می توان از آن به صورت شبکه های محلی و مستقل نیز بهره برد. با به بازار آمدن فناوری های انرژیِ خورشیدی و بادی، هم  اکنون تولید محلی انرژی برای تامین برق خانه ها و جوامع کوچک، مثل روستاهای سنتی و دهکده های سالم قرن 21، امکانپذیر شده است. با گسترش میکروگریدها، هر تولید کنندۀ محلی، در هر مقیاسی که برق تولید کند، می تواند به شبکه سراسری متصل باشد، به آن برق بدهد و یا در صورت لزوم از آن برق دریافت کند. بیشتر بخوانید  بتبینتستن سنتنسیت سنیت سنیتسنیت س

 

اکمپوست بسازیم، چرا و چگونه

این متن، خودآموزِ کاملِ ساختِ نوعی کود طبیعی است که برای بارورسازی خاک و بی نیاز کردن کشاورزان از هر گونه کود شیمیایی کاربرد دارد. بیشتر بخوانید  نیسنت سنیت نسیت نسیت سنیتسنیت

  نتس نیتس ن

 

مقدمه

تداوم و تشدید تحریم های غرب علیه ایران، دستیابی به اقتصاد مقاومتی در کشور ما را به یک ضرورت راهبردی بدل کرده است. خوشبختانه، تجارب آموزنده ای در طرح های توسعه همه جانیۀ محلی در جهان، به ویژه در دهکده های سالم دنیا، به دست آمده که می تواند الهام بخش برنامه ریزی و سیاستگذاریِ اقتصاد مقاومتی در ایران باشد. رویکردِ توسعه محلی و دهکده های سالم بر این اصلِ ماندگار از جوامع کهن استوار است که کشورها زمانی می توانند خودکفا و خوداتکا باشد که واحدهای متشکله آنها قادر به خودکفایی و خوداتکایی باشند. به عبارت دیگر، کشور ما وقتی می تواند اقتصادی غیر وابسته و مقاوم به تحریم داشته باشد که روستاها و شهرهای آن در عین حفظ تعامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با یکدیگر، خودکفا و خوداتکا باشند. در این بخش از وب سایت به معرفی نمونه هایی از طرح های توسعه محلی و دهکده های سالم  جهان که مشهور و الگوساز شده اند می پردازیم. همچنین در این بخش توصیف مختصری از فناوری های مناسبی که در این جوامع خودکفا، ساده زیست و معتقد به پیشرفت بومی و اصلاح الگوی مصرف به ثمر رسیده است آورده ایم. بتسنتنستنیتسنیت سنیت سنیت نست ینست ینت سنیت سنیت نست ی

در این بخش همچنین به تشریح برخی از مفاهیم کلیدیِ اقتصاد می پردازیم. گاه با استناد به این مفاهیم اینچنین وانمود می شود که جوامع کنونی راهی جز پیروی از اقتصاد توسعه و سیستم های تحمیلی آن ندارند. از این رو در بخش اقتصاد، خواننده مطالبی در خصوص نگاهی نو به اقتصاد، پول، بانک، بورس، کار و درآمد و سیاستگذاری مساعد خواهد یافت. در این متون عدم کارآیی روش ها و سیاست های کنونی و نیز موانع موجود بر سر راه دستیابی به اقتصادی کارآمدتر معرفی و تشریح شده است.   بنبتس منتسمنتشمیت شمتب مسنت مشت یمشت میبت شمتی مشیتن منتش منتشمیت شمس

یکی از تنگناهایِ کنونی در تفکر پیرامون پیشرفت جوامع تک بعدی بودن آن است؛ معمولاً پیشرفت جوامع را صرفاً بر اساسِ شاخص های اقتصادی می سنجند. این در صورتی است که ثروتمندترین جوامع جهان ممکن است از نظر معنوی و روحی-روانی از مسایل پرشماری رنج ببرند. از این رو ناگزیر باید پیشرفت جوامع را برخاسته از تحولی سازنده در جمیع جهات رشد و تکامل آدمی - عدالت، بهداشت، معنویت، درآمد، فرهنگ، احساسات (مثل شادی و نشاط) - قابل سنجش دانست. از این رو در این بخش سعی شده است که، علاوه بر تکنولوژی های مناسب برای پایداری زیست محیطی (طبیعت) و اقتصاد، زوایای تحول پیشرفت جامعه در توسعۀ همه جانبۀ محلی، از دو جنبۀ دیگر نیز مد نظر قرار گیرد. این دو جنبه، جهانبینی و فرهنگ از یک سو و جامعه سازی از سوی دیگر است.  نتمتش میتش مبت مست مسشت بمستش بمسبت مسبت مش ستب نیت مشنیت مشنیت بنیت مشینتب مسنیت شمنتی      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ