اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

اااااااستعمارزدایی از ذهن

اااااارویکرد چندگانه به دانستن و یادگیری

اااااااطبیعت، دانشگاه حکمت

ااااااامعرفت نفس، دانایی و خلاقیت

ااااااجامعه، کارگاه اخلاق و ایثار

ااااااااااااااااپرورش اخلاقی

ااااااااااااااااخلاقیت با ایثار

جامعه سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جهانبینی و فرهنگ

جامعه، کارگاه اخلاق و ایثار

پرورش اخلاقی

 

 

 

 

 

یافته های اخیر در علوم اعصاب معلوم کرده است که پرورش کودکانِ خلاق و با اخلاق، بسیار بیش از پند و اندرز و گاه تشر والدین را می طلبد. دانشمندان در این رشتۀ علمی دریافته اند که سنت قصه گویی در جوامع کهن، بسیار بیش از اینکه صرفاً به کودکان اخلاق بیاموزد، پرورشِ فیزیولوژیکی مغز آنان را به گونه ای سامان می بخشید  که ایشان در بزرگسالی قادر به خلاقیت بیشتر و تفکر همراه با تأمل بودند. مجموعه سخنرانی های زیر از پژوهشگر فقید آمریکایی جوزف چیلتون پیرس این یافته ها را به زبان غیر تخصصی در یک جا گردهم آورده است. تبتنست سمنیت منست بمشت میتب شمتی بمست بمسبت سمبتبیشیبیشمن بتش

علمِ دستیابی به هوش-یاری در پرورش کودکان

چرا بعضی از کودکان و نوجوانان درک و فهم بهتری دارند، خلاق اند و باهوش تر از هم سن و سالان خود به نظر می رسند؟ برای پاسخ با این سؤال ما غالباً راهی ساده اما ناامید کننده را برمی گزینیم. ما باور می کنیم که هوش سرشار برخی از بچه ها به خاطر ژن های برتری است که از والدین خود به ارث برده اند. مسلماً ژن های خوب بی تأثیر نیستند اما شواهد علمی نشان می دهد که هوشمندی، خلاقیت و ویژگی های اخلاقیِ کودکان و نوجوانان بیش از اینکه ژنتیکی باشد ریشه در رفتار اطرافیان و کیفیت تعلیم و تربیت آنها از بدو تولد دارد. جوزف چیلتون پیرس یکی از اندیشمندان معاصر این موضوع را با استناد به علم اعصاب و روان شناسیِ رشد کاویده و راهکارهایی عملی برای دستیابی به هوش-یاریِ بیشتر در نسل جوان ارائه داده است. با این آگاهی از چگونگیِ دستیابی به هوش و تعلیم و تربیت و علم آموزیِ برتر در نسل های بعد، دلیلی برای ناامیدی وجود ندارد. بیشتر بخوانید بتنیت شمنتی مبیسبسبسب سبسبسب سبسبسب سب مینت سمبت شمب مسب تمش بم شم نتمش س  ش

 

 

 

 

 

بارداری، تولد نوزاد و انس با مادر

شکی نیست که همۀ والدین دوست دارند فرزندانی باهوش، مبتکر و دانا داشته باشند. از این رو خانواده ها تلاش می کنند تا فرزندانشان در بهترین مدارس و دانشگاه ها تحصیل کنند. اما آیا عوامل دیگری، مثل انس گیری با مادر درست پس از تولد و تغذیه از شیر مادر به مدت حداقل دو سال، در هوش-یاری و اخلاق کودک در خردسالی و بزرگسالی نقش آفرین است؟ بیشتر بخوانید تنستنیس بنستکشنسی مسنتب شمسنبت شم سمبت مسبت سمب تشسم بت  

 

 

 

 

بازی، داستان، تخیل

در لغت، تخیل و خیالبافی از یک ریشه اند. و چه بسا چون خیالبافی امری بیهوده محسوب می شود، تخیل نیز در عصر ما مورد بی اعتنایی قرار گرفته است. در این سخنرانی، جوزف چیلتون پیرس در مورد اهمیت بنیادین بازی و داستان در پرورش توان ذهنی کودکان در تخیل سخن به میان آورده است. به نظر وی، با پرورش توان ذهنی برای تخیل کودکان قادر می شوند که - در خردسالی و بزرگسالی - از راهکارهای خشونت آمیز بپرهیزند و با تأمل بیشتر، راه حل های سنجیده تر و حکیمانه تری اتخاذ کنند. بیشتر بخوانید  بنتی نت شیت نبت سمبن تسمنب تسمنب تسمن تبنیت شنمت یمسنت بن

 

 

 

یادگیری و آموزش

کودک قادر به یادگیریِ همه چیز است. اما تکاملِ فیزیولوژیکی مغز او در هر مرحله از رشد، وی را برای نوعی از یادگیری آماده می کند که با یادگیری در مراحل دیگر متفاوت است. در این سخنرانی از جوزف چیلتون پیرس بخوانید که در هر مرحله، مناسبترین آموزش و یادگیری برای کودک چیست. پی ببرید که بی معرفتی به اُنس چیست و چرا پافشاری بر آموزشِ دانش و مهارتِ نامناسب در هر مرحله به تخریب فرصت ها در رشد فکری کودک و کاهش توان او در یادگیری در سنین بالاتر می انجامد. بیشتر بخوانید بتنست سنیتس نیتس مینستیمسنتی مستیمبتس متس یمتس میتس یمتس یبمتس

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ