اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

نمای بزرگتر1

تصویر 17. مهم ترین نکته در مورد لایه تصفیه کننده تالاب ایجاد محیطی یکنواخت برای حرکت یکسان آب در تمامی نقاط آن است. لذا هر چه مواد مورد مصرف (ریگ و شن) یکدست تر باشد بهتر است.  اینتسن تسنیت سنیت نست ینست ینست نبت سنبت سنب تسنبت سس

 

 

 

 

 

 

 

نمای بزرگتر1

تصاویر 19-18.  از قلوه سنگ، ریگ و شن به این ابعاد استفاده کنید. بیشتر بخوانید ه اینتبتنی سنتنتس ینتس ینتس نبت سنبت سن

 

                                          

.

 

 

 

نمای بزرگتر 1

تصاویر 21-20.  دو لایه از قلوه سنگ در ابتدا و انتها و تودۀ ریگ و شن در قسمت میانیِ این دو تالاب کاملا مشخص است. تبتستسنتنستی نتس بنست نسن ستنب ستن سنبت سنب سنب سنبس بسنت

 

 

فناوری های مناسب برای تامین و مصرف بهینه آب

راهنمای ساخت تالاب مصنوعی از نوعِ زیر سطحی با جریان افقی: ویژه بازیافتِ پسابِ واحدهای مسکونی در مناطق روستایی و شهرک های مسکونی برای مقابله با خشکسالی

بازگشت به فهرست کتاب

 نمایش مناسب برای چاپ (پی دی اف)ا

4. مراحل ساخت

4.4 بسترسازی

پس از انجام خاکبرداری، زیرسازی و لوله گذاریِ تالاب، نوبت به بسترسازی می رسد. بستر تالاب اساسا از سه بخش تشکیل می شود: یک بخشِ تصفیه کننده و دو بخشِ محافظتی. بخش تصفیه کننده بین دو بخش محافظتی، که در ابتدا و انتهای تالاب اند قرار می گیرد. بسترسازی تالاب اساسا یعنی پر کردن گودال خاک برداری شده با سنگ. به عبارت دیگر، سنگ با دانه بندی های مختلف (قلوه سنگ، ریگ و شن) در لایه های مشخص و جداگانه در مکان خاص خود در تالاب قرار می گیرد: برای اطراف لوله هایِ عرضی (چه در کف تالاب یا در سطحِ تالاب قرار گیرد) از قلوه سنگ (ابعاد تقریبی: 4-8 سانتی متر) استفاده می شود. اینکار را جهت ایجاد فاصله ای ایمن بین لوله و سنگدانه های  ریزتر (ریگ و شن با ابعادِ تقریبی بین 5 میلی متر تا 2 سانتی متر)، که برای ساخت بخشِ تصفیه کننده تالاب به کار برده می شود، انجام می دهند. چنانچه ریگ از راه سوراخ های لوله به داخل این لوله ها ورود پیدا کند مسدود شدن آنها حتمی است. همان طور که در تصویر 17 دیده می شود، لایه قلوه سنگی در بخش های ابتدایی و انتهایی تالاب از لوله های عرضی محافظت می کنند.  تیت نست نت نتب سنت نتسیب نستب سنبت سنتب سنبت سنبت سنبتس نبت سنبت سنب تسنب سنبت سنب تبتسن

برای درک اهمیتِ دقت در انتخاب سنگ با اندازه های مشخص برای بسترسازی تالاب توجه به وظایف چهارگانه بسترِ تالاب سودمند است: تبتسنتسنت سنتب سنبت سنت سنسبنت سنبت سنبتسنبس نبت سبنس بنست بس

1) تامین جایگاه رشدِ ریشه های گیاهان تالابی

2) صافی کردن ذرات معلق در پساب

3) توزیع یکنواخت آب در تالاب

4) تامین سطوح کافی برای رشد موجودات میکروسکوپی تبتسنس نیتنستسنی نس ینستنسنت سنی

در هنگام انتخاب مواد مناسب برای بسترسازی تالاب، می باید چهار وظیفه بالا را به دقت در نظر داشت. استفاده از ذرات کوچکتر از 5 میلی متر (یعنی ماسه و خاک) برای پر کردن بستر تالاب منجر به ماندگاری بیش از حد آب در بستر تالاب و کند شدنِ بیش از حدِ حرکت پساب در آن می شود. این پدیده موجب مسدود شدن سیستم و انباشته شدن پساب در شبکه می گردد. از سوی دیگر، استفاده از دانه های درشت تر موجب می شود که به علت کاهشِ سطوح، جمعیت های موجوداتِ میکروسکوپی تالاب به حد مطلوب نرسد و عمل تصفیه با نارسایی هایی همراه باشد. جلوگیری از مخلوط شدنِ قلوه سنگ هایِ لایه های محافظتی در ابتدا و انتهای تالاب با ریگ و شنِ لایه تصفیه کننده در وسطِ بستر نیز از ملاحظات کلیدی است. جدا نگاه داشتن این لایه ها از هم تضمین می کند که آب به صورت یکنواخت و با سرعت متعادل، ابتدا از لایه قلوه سنگی به درونِ لایه ریگی-شنی ورود پیدا کند و سپس به طور یکسان در این بخش توزیع و بدون برخورد با مقاومتی از مواد متراکم تر یا متخلخل تر با سرعت یکنواخت در کل تالاب به لوله عرضیِ انتهایی تالاب برسد. تیت نتسن نیتسنتینست ینتس ینت سنیت نستی نست ینست ینست تسنب سنبت سنب ستب

این از نوع موادی که بستر را تشکیل می دهد. ولی این بستر را به چه عمقی می باید ساخت؟ عمق بستر در شرایط مختلف جغرافیایی فرق می کند. نکته کلیدی اینکه پساب باید از میان شبکه ای از ریشه های گیاهان تالابی عبور کند تا تصفیه شود. اگر بستر را بیش از حد عمیق طراحی کنیم، آبی که در کف (یعنی عمیق ترین جایِ تالاب) عبور می کند احتمالا تماس ریشه ای زیادی پیدا نخواهد کرد. لذا عمق ریشه های گیاهان تالابی در تعیین عمق بستر نقشی تعیین کننده دارد. جهت احتیاط، کمترین عمق 40 و بیشترین 60 سانتی متر تعیین شده است.  بتست سنت نستی نست ینتب سنبت سنبت سنبت سنبت سنبست بنست نستبنسبت س

پیا<< قبل   فهرست   بعد >>ا

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ