اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

   

نمای بزرگتر 1

تصاویر 11-9.  در این تالاب، لوله هایِ عرضیِ ابتدایی و انتهایی هر دو در کف تالاب قرار گرفته اند(10 و 11). این یعنی پساب از کف تالاب وارد می شود و پس از طی مسیر... بیشتر بخوانید  تالاب از کف تالاب نیز خارج می شود. در ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمای بزرگتر 1

تصاویر 13-12.  در این دو مورد لوله های عرضیِ ابتداییِ تالاب در سطح واقع شده است. پساب از سوراخ ها خارج می شود و از... بیشتر بخوانید لایه قلوه سنگیِ تالاب به کف آن، عمق 40 تا 60 سانتی متری، نفوذ می کند و به طور یک

 

 

 

 

نمای بزرگتر 1

تصاویر 16-14. این تصاویر سه نوع از لوله ایستاده و محفظه های آنها را که برای تنظیم سطح آب در تالاب به کار می رود را نشان می دهد. در تالاب های بزرگ، پساب پس از تصفیه در بخش اول تالاب به این مجرا وارد می شود و سپس برای تصفیه بیشتر به بخش بعدی تالاب هدایت می شود. ت یتسنت نست نستینت سنیت سنی تسنیت نس نس تی

 

فناوری های مناسب برای تامین و مصرف بهینه آب

راهنمای ساخت تالاب مصنوعی از نوعِ زیر سطحی با جریان افقی: ویژه بازیافتِ پسابِ واحدهای مسکونی در مناطق روستایی و شهرک های مسکونی برای مقابله با خشکسالی

بازگشت به فهرست کتاب

 نمایش مناسب برای چاپ (پی دی اف)ا

4. مراحل ساخت

4.3 لوله گذاری

آب خاکستریِ جمع آوری شده از منازل و دیگر اماکن از طریق شبکه زیر زمینی از لوله ها، مشابه به آنچه امروزه در برخی شهرها برای گردآوری فاضلاب شهری به کار برده می شود، به تالاب رسانده می شود.  تسنتس نتسنتسن ینستن ست ینتس نتسنیت نسیتنس تینستت نستنس تینست ینست ینست ینس نی نس یس 

سایز لوله هایی که پساب را به تالاب می رساند و لوله هایی که در ساختمان خود تالاب استفاده می شوند بستگی به حجم پساب ورودی به تالاب دارد. برای اینکه در اینجا مزنّه ای از اندازه قطر لوله های مورد نیاز به دست آید، در تالابی که از فرآیند احداث آن جزییات دقیقی به چاپ رسیده است، برای پساب روزانه معادل با 2270 متر مکعب (برابر با 2271000 لیتر) لوله هایِ عرضی ابتدایی و انتهایی به قطر 30 سانتی متر استفاده شده است. تت نتسنت سنیت نست بنست ینست بنست نست بنست نیبتس نبتس بنتس بنست بنست ینبست بنست بنست بسنب                     

اندازه قطر لوله ها می باید بر اساس بیشترین پسابی محاسبه شود که در طی سال روانه تالاب خواهد شد. معمولا بیشترین مصرف آب در تابستان است. با بررسی قبوض آب خانوارها می توان به میزان مصرف آب در این فصل برای کل جامعه محلی دست یافت. برای آسان تر شدن کار محاسبه می توان نمونه ای 100 خانواری را در نظر گرفت و سپس با محاسبه میانگین مصرف برای هر فرد این رقم را در تعداد جمعیت ضرب کرد تا رقمی تقریبی برای کل جامعه به دست آید. اما در فصل تابستان بخشی از مصرف آبی که در قبوض آب منعکس است متعلق به آبی است که برای نگهداری از فضای سبز در این فصل به مصرف می رسد. از آنجاییکه این آب به شبکه جمع آوری پساب سرازیر نمی شود، این مقدار مصرف باید از رقم تقریبی محاسبه شده در مرحله اول کم شود. تتب سنتنست ینست ینتس ینت سنیت سنیت نسیت نست ینست ینتس ینتس ینت سنیت سنی

برای انجام محاسبه تقریبی میزان آب مصرف شده برای باغچه کاری و فضای سبزِ جامعه محلی می توان مصرف آب در چندین منزل که باغچه کاری دارند و چندین منزل که فاقد باغچه کاری اند را مورد بررسی قرار داد و به میانگینی برای نگهداری باغچه برای هر خانه دست یافت. با ضرب کردن این مقدار در کل خانوار ها می توان به رقمی تقریبی برای کل آب مصرفی برای باغچه کاری دست یافت. این رقم را از رقمی که در مرحله اول به دست آوردیم کم می کنیم و حاصل تفریق حجم آبی است که باید لوله های شبکه و لوله های عرضیِ تالاب توانایی حمل آن را داشته باشند.  تبتنس نسیت نستینست ینست ینست ینت سنیت سنتی سنتی نستی نست ینست ینت ن

قبل از قرار دادن لوله عرضیِ ابتدایی در جایگاه خود می باید آن را سوراخ کرد (تصویر 9). این سوراخ ها باید به نحوی انجام شود که پسابِ ورودی به طور یکسان از سراسر لوله به بستر تالاب تزریق شود. سوراخ ها در یک یا دو ردیف به طور مرتب و به فواصل مساوی (تصویر 10) از هم ایجاد می شود. در هنگام نصب لوله عرضی، سوراخ ها باید متمایل به بالا باشد. چرخاندن سوراخ ها به سوی بالا موجب می شود که ابتدا نیمه پایینی لوله از آب پر شود و سپس همزمان از تمامی سوراخ ها به بیرون تراوش کند. اگر غیر از این باشد، پساب ورودی به لوله عرضی از نزدیک ترینِ سوراخ ها خارج می شود و تزریق یکسانِ پساب در تمامی عرض تالاب صورت نمی گیرد. همانطور که در تصویر 12 دیده می شود به جای سوراخ کردن لوله، گاه از لوله های شکاف دار هم استفاده می شود. تتسنت سنت نسیت نست ینتس نتس نیت سنیت نست ینستی نست ینست ینت سنیت سنیت نس یت                    

در تصاویر13-12، 4، 5 و روش های متنوعِ لوله گذاریِ لولۀ عرضیِ ابتدایی قابل رویت است. گاه این لوله در کف تالاب و گاه بر سطحِ آن قرار می گیرد. هر روشی که انتخاب شود، نشستگاه لوله های عرضی باید تراز، محکم و مطمئن باشد. تحت هیچ شرایطی این لوله ها نباید روی سطحی نصب شود که در آن احتمال شسته شدن و خالی شدن فضای زیر لوله باشد. در صورت وقوع این اشتباه، احتمال خم شدن و شکستن لوله ها بالاست. جایگزین کردن لوله معیوب چنانچه در کف تالاب نصب شده باشد مستلزم صرف زمان و هزینه اضافی است. در توصیفی که برای عکس های زیر آمده به برخی از عیوب و مزایای هر یک از روش های لوله گذاری اشاره شده است. چه بسا بهترین روشِ نصبِ لوله عرضیِِ ابتدایی، روشی باشد که در تصویر 4 آمده است. مزایای آن روش برای نصب لوله عرضی ابتدایی، زیرسازی مطمئن، پنهان بودن لوله از حیوانات و کودکان، احتمال بسیار کمترِ تبخیر آب و در عین حال دسترسِ آسان به منظور تعمیر یا رد کردن گرفتگی در این لوله است. بنتنس نستی نست ینست ینت سینت سنیت  تیسنت سنیت سنت سنت ینست ینتس ینت سنیت

بسته به روش لوله گذاری ای که انتخاب می کنیم، لوله عرضیِ ابتداییِ تالاب را قبل و یا بعد از تکمیل بسترسازی می باید در جای خود قرار دهیم. اما لوله عرضی انتهایی تالاب همیشه پس از اجرای مرحله زیرسازی، در انتهایِ تالاب و در کف آن قرار داده می شود. به عبارت دیگر، این لوله همیشه قبل از اجرای بسترسازی در مکان خود نصب می شود. قاعدتا، صرفنظر از حجم پسابِ موجود در تالاب، آب می باید کل طولِ تالاب را طی کند تا به این نقطه، یعنی پایین ترین نقطه تالاب، برسد تا بتواند از تالاب خارج شود. با قرار دادن لوله عرضی انتهایی در این نقطه، حتی اگر میزان پساب بسیار کم باشد، با خزیدن روی کف تالاب، پساب تصفیه می شود و از طریق سوراخ های این لوله به بیرون از بستر تالاب راه می یابد.بتسنتی سنمینستمینتب مسنیتب مسنیت بمسنیت بمس

همانطور که در تصویر4 دیدیم بخشی از لوله گذاری تالاب های مصنوعی برای تنظیم سطح آب در بستر تالاب است. به این منظور لوله ای ایستاده را در مسیر جریان خروجی آب قرار می دهند. تصاویر 16-14 چند نمونه از این  ساز و کار را از نزدیک نشان می دهد. با استفاده از لوله ای زانویی یا انعطاف پذیر (آکاردئونی) قادریم که با چرخاندن (یا خم کردن) آن ارتفاع آبی که در این لوله و نتیجتا آبی که در بستر تالاب جریان دارد را تنظیم کنیم. برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی عملکردِ ساز و کار این بخش از تالاب به صفحه طراحی تالاب زیر عنوان لوله ایستاده برای تنظیم سطح آب در تالاب نگاه کنید.  ست نستیمنست منیت سمنت یمنتس مبنست یمنتس مبنت سمبنت سمبنت سمنبت سمب سمسن سم

طول لوله ایستاده و توانایی آن در کج شدن را طوری انتخاب می کنند که بتواند از یک سو سطح آب را تا 5 سانتی متر بالای سطح بستر و از سوی دیگر به کف آن برساند. بالا بردن سطح آب تا 5 سانتی متر روی سطح بستر راهکاری است که گاه برای مبارزه با علف های هرز تالاب به کار می برند. کاربرد حد پایین این ساز و کار هم برای زمانی است که بخواهند آب تالاب را به کلی تخلیه کنند. در بخش راه اندازی و نگهداری این راهنما (بخش 5) در مورد چگونگیِ استفاده تالاب بانان از لوله ایستادۀ تنظیمِ سطح آب تالاب توضیحات بیشتری آمده است.  بتسنت سنت نتسنیت نسیت نستی نست ینستینتسنی ت

پیا<< قبل   فهرست   بعد >>ا

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ