اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

معرفی راهنما

مقدمه

اقتصاد

فناوری های مناسب

جامعه

افرهنگ

ااااااااااااااااامعنویت و محیط زیست

ااااااااااااااااادانش بومی

اااااااااااااااااهنر و خلاقیت  

گام های نخست

آموزش و مشاوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روستای سالمِ قرن 21: از آسیب پذیری به خودکفایی و خوداتکایی
راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

فرهنگ

 

 

 

 

 

بازگشت به مقاله ها و پیوندها: توسعه محلی 

نمایش مناسب برای چاپ (پی دی اف)ا

معنویت و محیط زیست  سن

خودکفایی و خوداتکاییِ روستاهای سنتی عمدتا بر پایه بهره برداری پایدار از منابع طبیعی بود. آنچه در آن زمان بهره برداری متعادل و عاقبت اندیشانه از این منابع را در میان مردم عمومیت می داد تقدس آب، خاک، درخت، و دیگر جلوه های طبیعتِ خدا بود که پژواک آن هنوز در گفتگو با سالمندان روستاها شنیده می شود. این باورهای عمیق معنوی هم حدودِ بهره برداری از منابع را برای همگان مشخص می ساخت و هم پایداری آنها برای بهره برداری نسل های آتی را تضمین می کرد. تبستن نست ینست ینست نتس نیت سنت نست ینست نست نست نستی

در روستاهای سالم قرن بیست و یکم، به لحاظ تاکید این جوامع بر پیشرفت در مقیاس انسانی که آشنایی همه اهالی با هم را امکانپذیر می کند، اهالی از حال و روز یکدیگر و نتایج اجرای طرح های مختلف آگاهند. از این طریق روستانشینان قادرند ارتباطِ تنگاتنگِ بین ساده زیستی به عنوان حلقه ای ارتباطی بین رشد معنوی افراد از یک سو و توانایی جامعه در پاسداری از محیط زیست و منابع طبیعی از سوی دیگر را عینا تجربه کنند. در بسیاری از این جوامع، اهالی، جایگاه بشری خود در نظام آفرینش، که همانا آبادانی کره خاک با ساده زیستی و اخلاق است را عمیقا دریافته و از آن سخن می گویند. در این جوامع انسان ها به کرۀ زمین به عنوان مجموعه ای از منابع که صرفا برای استفاده حداکثری بشر آفریده شده است نگاه نمی کنند. بلکه ایشان به طبیعت به عنوان گنجینه ای از نشانه های هستی برای علم آموزیِ بشر و تقویت توانِ نوآوری وی به منظور آبادانیِ بیشتر آن می نگرند. بتست بتینت سنتنبیبیبیبیسنسی نستینستی نستی نستی نسینت سینسنیت نسیت نسینس

فارغ از هر گونه ابهام در مورد عجز مادیات در رساندن انسان به رضامندی و سعادت، این شهروندانِ پیشینِ جوامع مصرفی، رضامندی و غنایِ معنوی ای که از طریق ساده زیستی و خدمت به طبیعت کسب کرده اند را خوب تشخیص می دهند و قدر آن را می دانند. از این روست که در روستاهای سالم قرن بیست و یکم، کلیه فعالیت های اقتصادی، ضمنِ تامینِ نیازمندی های ساکنین می باید همزمان موجب غنای منابع طبیعی (نه تحلیل رفتن و نابودی آنها) و سلامت محیط نیز گردد. اگر فعالیتی اقتصادی فاقد این ویژگی ها باشد، از نظر اهالی مردود و غیر قابل قبول است. بتتسنسن سینتنسیت نست نستی نست ینست نست ینتس ینت سنی

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ