اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

     ااااااااااااااااکشاورزی

اااااااااا- حمایت از کشاورزی سالم

اااااااااا- حمایت از کشاورزی شهری

اااااااااا- حفاظت از ذخایر ژنتیکی

ااااااااااااااااشهرسازی

ااااااااااااااااانرژی

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی

مزایای حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشاورزی

گزینه ها در سیاستگذاری

نگاهی تاریخی به حفاظت از ذخایر ژنتیکی در بانک های بذر

حفاظت از بذرهای بومی با مشارکت کشاورزان: مطالعات موردی

منابع

 

حمایت از کشاورزان

ذخیره سازی و تبادل بذر بین کشاورزان که طی قرون در سراسر دنیا متداول بوده است از ملزومات اقتدار غذایی کشورهاست. با ترویج بذرهای اصلاح شده و تراریخته، کشاورزان از ذخیره سازی بذر برای کشت سال آینده محروم شده اند. به عبارت دیگر، کشاورزان جهان مجبورند که سالانه بذر مورد نیاز خود را خریداری کنند. سیاستگذاری های هوشمندانه ای که از کشت و ترویج مجدد بذرهای بومی حمایت می کنند مجددا کشاورزان کشور را قادر به ذخیره سازی بذر خواهند کرد و از هزینه های ایشان خواهند کاست. همچنین از این طریق، خود اتکایی و خود کفایی در تولید محصولات غذایی، نه تنها به روستا بلکه به کل کشور باز خواهد گشت. از این رهگذر دولت ها نیز از ضرورت پرداخت یارانه برای نهاده های شیمیایی که لازمه کشت بذرهای اصلاح شده و تراریخته است رهایی خواهند یافت.  تینسنتس نت نس سن نست ینست ینست ینس ینسیت نست ین نس سنی سنی سن یسن

تقویت و احیای تنوع زیستی در زراعت

علاوه بر ضرورت احیای ذخایر ژنتیکی برای دستیابی به کشاورزی سالم، به طور کلی بازگشتِ تنوع زیستی در کشاورزی ضامن تداوم کشاورزی و امنیت غذایی در جوامع است. حفظ تنوع زیستی در کشت هر محصول، تنها راه پیشگیری از رخداد فجایعی چون نابودی کل محصول سیب زمینی در ایرلند در نیمه قرن نوزدهم، نابودی بخش عظیمی از محصول گندم در آمریکا در سال 1904 و مسایل مشابه در دیگر کشورها از جمله نابودی کشت قهوه در سری لانکا و برنج در هند در دهه های گذشته است. گسترده ترین خسارات وارده بر کشاورزی جهان که به تضعیف تنوع زیستی نسبت داده شده شیوع بلایت ذرت در آمریکا بود که در نیمه اول دهه 1970 رخ داد. با سیاستگذاری درست می توان با همکاری کشاورزان هر منطقه گونه های محلی هر محصول را مجددا در اقلیم های آنها تکثیر کرد و تنوع زیستی برای هر محصول را مجددا برقرار نمود. سیاستگذاریِ هوشمندانه به کشاورزان انگیزه می دهد تا برای کشت و تکثیر بذرهای بومی مجدانه تلاش کنند. سس تسنت نسن سن تسنت یسنیت سنیت سنیت سنت ینست ینس

حفاظت و تقویت میراث زیستی برای اقتدار غذایی و وحدت ملی

سیاستگذاریِ درست قادر است به شبکه ای منطقه ای از کشاورزان، پژوهشگران و دانشگاه های هر استان سامان بخشد. به این ترتیب جوامع محلی در هر اقلیم اقتدار غذایی خود را به دست می گیرند. بی شک چنین تلاش یک پارچه در تکثیر و تقویت میراث زیستی هر جامعه راهگشای دستیابی به وحدت، از طریق پاسداری از میراث نیاکان و امانتداری در رساندن این میراث به نسل های آینده، در هر جامعه خواهد بود. تینتنست سنت سنتسنی سنت نست ینس ینست ینس ینس ینست نی سنی سی

تقویت و احیای دانش و فرهنگ بومی

مزایای سیاستگذاری های مرتبط با حفاظت از ذخایر ژنتیکی فقط به حوزه محیط زیست و اقتصاد محدود نمی شود بلکه پیامدهای مثبت فرهنگی نیز دارد. کشاورزی و غذا با جنبه های فراوانی از فرهنگ، از جمله نهادهای بومی، روش های کشت و کار، ساختارهای اجتماعی-فرهنگی برای مشارکت و همکاری، زبان، جشن ها و اعیاد، روش های پخت و پز غذاها و آداب و رسوم غذاخوری، عمیقا گره خورده است. با از میان رفتن نوعی بذر یا دام بومی، آداب و سنن مرتبط با آن نیز کم رنگ می شود. تینتس سنت سنت نستی نسیت سنتی سنیت سنیت سنیت نسیت سن ی

به طور مثال، یکی از گویاترین آسیب های وارده بر فرهنگ و جامعه روستایی ایران ناشی از تضعیف ذخایر ژنتیکی، نابودیِ نهادی اجتماعی- فرهنگی به نام شیر واره بوده است. ترویج دام های اصلاح شده، و به اصطلاح پربازده، دلیل اصلی نابودی این نهاد و کلیه مراسم و سنن مرتبط با آن است که طی قرون قوام و عدالت اجتماعی را در روستاها تامین می کرد. در شیرواره ها، زنان دامدار شیرهای خود را یک کاسه می کردند تا همۀ تولید کنندگان به نوبت، صرفنظر از مقدار شیر تولیدی خود، قادر به تهیه پنیر و دیگر مشتقات لبنی باشند. با معرفی دام های اصلاح شده و ظهور تفاوت فاحش در میزان چربی در شیرها، یک پیمانه شیر کم چربِ گاوهای اصلاح شده با یک پیمانه شیر پرچربِ دام های بومی برابر نبود. با معرفی مجدد دام های بومی، دامداران نه تنها از هزینه های گزاف تغذیه و بهداشت دام های اصلاح شده رهایی می یابند، بلکه با یکسان کردن کیفیت شیر تولیدی خود می توانند سنت عدالت- مدار واره را مجددا زنده کنند.  نتین سنتس نت سینت سنی سنیت نسیت سنتی سنیت سنی سن یتنست ینست ینستی نست یکنند

برنامه ریزی و سیاستگذاری برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی

گزینه ها در سیاستگذاری

نگاهی تاریخی به حفاظت از ذخایر ژنتیکی در بانک های بذر

حفاظت از بذرهای بومی با مشارکت کشاورزان: مطالعات موردی

منابع

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ