اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

     ااااااااااااااااکشاورزی

اااااااااا- حمایت از کشاورزی سالم

اااااااااا- حمایت از کشاورزی شهری

اااااااااا- حفاظت از ذخایر ژنتیکی

ااااااااااااااااشهرسازی

ااااااااااااااااانرژی

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی

مزایای حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشاورزی

گزینه ها در سیاستگذاری

نگاهی تاریخی به حفاظت از ذخایر ژنتیکی در بانک های بذر

حفاظت از بذرهای بومی با مشارکت کشاورزان: مطالعات موردی

منابع

مشخصا در خصوص حفاظت از ذخایر ژنتیکی بذر، سیاست های گوناگونی در کشورهای مختلف اتخاذ شده است. بارزترین این سیاست ها ایجاد بانک های ذخیره بذر و بانک های ژن بوده است. ثبت گونه های بومی در مناطق مختلف کشور و حفاظت از آنها در محل نیز یکی دیگر از سیاست های مورد توجه دولت ها بوده است. اما همانطور که در کنوانسیون های بین المللی مرتبط نیز تاکید شده است، هر سیاستی که از سوی دولت ها اتخاذ شود باید راهکارهای لازم برای دخالت دادن کشاورزان خُرد در امر گردآوری، تکثیر، ذخیره سازی و حفاظت از این ذخایر را نیز در برگیرد. بدون تامین دسترس این تولید کنندگان به بذرهای بومی خود، نگهداری از بذرهای بومی در بانک های پرهزینه بذر نه تنها نهایتا به از میان رفتن قوه نامیه آنها می انجامد بلکه فرصتی ناعادلانه برای دستیابی شرکت های خارجی به این ذخایر و سرقت زیستی به وجود می آورد. برای بحث مفصلی پیرامون سرقت زیستی به گزارش پژوهش دانش بومی، شمشیری دو لبه در عصر تجارت جهانی مراجعه نمایید. تینتسنت سنتسن یتنستی نست ینست ینست ینست ینس یتنسیت نست ینس یسن

نگاهی تاریخی به این موضوع، کاستی های راهکارِ ذخیره سازی متمرکز بذرهای بومی در یک بانک ملی بذر که بدون دسترس آزاد و مشارکت کشاورزان خُرد ساماندهی شده باشد را بیشتر آشکار می کند.  تیتنست نتسن سنیت سنیت سنیت سنی سن یسنی نس نس ی

برنامه ریزی و سیاستگذاری برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی

مزایای حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشاورزی

نگاهی تاریخی به حفاظت از ذخایر ژنتیکی در بانک های بذر

حفاظت از بذرهای بومی با مشارکت کشاورزان: مطالعات موردی

منابع

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ