اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

     ااااااااااااااااکشاورزی

اااااااااا- حمایت از کشاورزی سالم

اااااااااا- حمایت از کشاورزی شهری

اااااااااا- حفاظت از ذخایر ژنتیکی

ااااااااااااااااشهرسازی

ااااااااااااااااانرژی

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی

مزایای حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشاورزی

گزینه ها در سیاستگذاری

نگاهی تاریخی به حفاظت از ذخایر ژنتیکی در بانک های بذر

حفاظت از بذرهای بومی با مشارکت کشاورزان: مطالعات موردی

منابع

در این خصوص تلاش های متنوعی قابل ذکر اند. برخی از این تلاش ها به صورت محلی و منطقه ای و با مشارکتِ مردمیِ بیشتر و برخی دیگر در سطحی وسیع تر و سازمان یافته تر، با ایفای نقشِ بارزتریِ از سوی سازمان های دولتی صورت گرفته اند. در این صفحه لیستی از چند نمونه از این تلاش ها تدوین شده است. برای اطلاع بیشتر روی نام سازمانِ مورد نظر کلیک نمایید.  تینسن ستنیت سنیت سنت سنت سنت سنت سنیت سن ینستی

Green Foundation (هند)  

Seed Savers Exchange  (  (آمریکا

Seeds of Change   ( (آمریکا

Seeds of Diversity  (  (کانادا

Tuscany, Italy (ایتالیا)  

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی

مزایای حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشاورزی

گزینه ها در سیاستگذاری

نگاهی تاریخی به حفاظت از ذخایر ژنتیکی در بانک های بذر

منابع

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ