اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی نشر  

نشر آثار علمی خارجی در ایران          نشر آثار علمی ایران در خارج از کشور          صفحه اصلی

ااااانشر آثار علمی ایران در خارج از کشور
 

مقدمه

ترجمه چکیده ها

ااااااانمونه چکیده های پیشنهادی 

ترجمه مقالات

شناسایی نشریات علمی مناسب

نشر مستقل کتاب

شناسایی و مکاتبه با منتقدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نمونه هایی از چکیده های انگلیسیِ منتشر شده در نشریات تخصصی کشور و چکیده های پیشنهادیِ جایگزینِ این سایت

چکیده های انگلیسیِ مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاهی و تخصصی کشور در حال حاضرکیفیتی نازل دارد و لذا قادر به انعکاسِ راستینِ کیفیت مقالات مندرج در آنها نیست. نمونه هایی از این چکیده های نارسا و ترجمه های جایگزینِ پیشنهادی این سایت را در زیر فراهم کرده ایم. دد صد ندث دص رشور شدر وشر  تی دش رود ونن من من من من من م رش دورشدرشو رشودرد

نمونه 1  هنر  معماری

نمونه 2  حقوق

نمونه 3  تاریخ

نمونه 4  مردم شناسی

 

 نمونه   1  (مقاله ای ارزنده در نشریه ای معتبر در رشته هنر)

 ترجمه چاپ شده

Nowadays earthquake as one of the effective factors in stages of architectural formation has been forgotten as only structural engineer is liable for seismic resistant design of buildings after completion of architectural design. This is caused resistant design of buildings to be difficult, expensive and sometimes impossible. Even it may indispose architectural concept. Because architect is liable for all the affairs of the building so he should solve this problem and present the best method for seismic resistant design of buildings with his broad view.

 متن فارسی

در حال حاضر زلزله به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در مراحل شکل گیری معماری مورد بی توجهی واقع شده است و تمامی مسئولیت پایداری ساختمان در برابر زلزله به عهده مهندس سازه می باشد. این امر طراحی ساختمان های پایدار در برابر زلزله را مشکل، پرهزینه و در مواردی غیرممکن می کند. از آنجاییکه کلیه مسائل یک بنا به عهده مهندس معمار است لذا پر کردن خلا موجود به عهده او می باشد تا با دید وسیع خود بهینه ترین راه را جهت پایداری ساختمان در زلزله ارائه دهد. ددرتنت نتنست نتی سنتی نستی سنتی نستی سنتی نست ینست یشو ردوشدروشردوین رشورشن رشورشر نشرشد رشو رشورن ئ

 ترجمه پیشنهادی

Nowadays architectural design process does not include earthquake as a key concern. Instead, the responsibility for making a structure resistant to earthquake lies entirely with the structural engineer. That is why designing earthquake-safe buildings is difficult, expensive and, in some cases, even impossible. This paper argues that by virtue of their training, architects can best address this problem by including earthquake resistance in the design process. The architect’s broad perspective which encompasses all aspects of the structure makes him the most qualified professional to present the most efficient way of making a structure resistant to earthquake.

 بالا

 

نمونه   2   (از مقاله ای در فصلنامه ای دانشگاهی)

 ترجمه چاپ شده

 It seems that resolution of internal conflict is studied less than international one. Current literature in this regard is not focused on theoretical aspects of conflict resolution, particularly, on conditions and necessaries of resolving these kinds of conflicts. Nevertheless, in political science literature it is possible to find some texts that implicitly or explicitly are related to this subject.

 متن فارسی

حل و فصل منازعات سیاسی داخلی، موضوعی است که در مقایسه با منازعات بین المللی کمتر مورد بررسی و نظریه پردازی قرار گرفته است. نوشته های موجود نیز بیشتر به شیوه ها و فنون حل و فصل این منازعات مربوطند. به طور کلی، جای مباحث نظری به ویژه در مورد شرایط و ملزومات حل و فصل این منازعات تا حدود زیادی خالی است. با وجود این، در متون علوم سیاسی، دلالت های ضمنی و آشکاری در باره این موضوع وجود دارد. ددرن شتنتیت سنت نست نست ینتسی نست ینستی نست ییدسندصدمردمدرشمرد مدرمشرد مشدمردش مردشمردش دئ

 ترجمه پیشنهادی

Compared to international disputes, conflict in domestic politics is far less discussed and studied. Current literature on conflict resolution addresses international conflicts far more widely than their domestic counterparts. Generally speaking, theoretical discussions regarding the conditions and requirements of the resolution of domestic conflicts are for the most part missing. Surely this is not because domestic politics is free from conflict; current writings in political science suggest otherwise.

بالا

 

 

نمونه   3  (از مقاله ای در فصلنامه ای دانشگاهی)

ترجمه چاپ شده

 Yaghut al-Himawi has included the history and various developments of the city in “Ma’jam ul-Buldan” and written about the biography of scholars, thinkers and literary figures of the city in “Mu’jam al-Udaba’.” This arrangement has created one of the richest reports about the city of Neyshabur. The presence of thinkers and opinion-makers from the 4th century (A.H.L.) onwards added to the scientific prosperity of the city making it reach its zenith of success just before the Mongol invasion.

 متن فارسی

یاقوت حموی تاریخ و تحولات این شهر را در کتاب معجم البلدان و شرح حال علما و متفکران و ادبای این دیار را در معجم الادباء آورده است. این امر سبب شده است که یکی از غنی ترین گزارش ها درباره نیشابور فراهم شود. حضور اندیشمندان و صاحب نظران در سده های چهارم به بعد به رونق علمی آن شهر افزود و اوج آن تا پیش از حمله مغول زمینه رشد و تعالی را برای آنان فراهم آورد. دد ردی رسمد مدس مدی مد مدسی د در دمندمر شدرش مدرشمرد  

 ترجمه پیشنهادی

 One of the richest reports about Neyshabur has come down to us from Yaqut al-Hamawi. His Mo’jam ul-Boldan provides the history of the city's development while Mo’jam ul-Odaba' presents a biographical account of its distinguished scholars and literary figures. Starting in the 10th century A.D. Neyshabur’s pioneering and creative thinkers added significantly to the city’s intellectual prowess paving the way for greater scientific and literary achievements until the Mongol invasion [in the 13th century].

بالا

 

 

   نمونه   4  (از چکیده کتابی برجسته در رشته مردم شناسی)      

 ترجمه چاپ شده

 for instance, the photographs belonging to Abbas Noori have been provided during more than 50 travels in 18 years  which we spent together. All of these photographs, pictures, and drawings which were selected from more than one thousand ones, are mainly related to the geographical sub_structures, vegetation of the region, historical context, traditional atmosphere of cities and villages, the nomadic life in summer camp and winter camp.

 متن فارسی

برای نمونه تنها تصاویری که از مجموعه عکس جناب عباس نوری [اسم مستعار است] در این دفتر آمده است حاصل بیش از پنجاه مسافرت و همراهی ایشان با نگارنده در طی هفده سال گذشته بوده است. افزون بر این در این کتاب از تصاویر نوزده عکاس دیگر نیز استفاده شده است که نام و نشانشان خواهد آمد. د رشمدرشمدرشمدر شمردش مردشتتنتن ت نت نت نت نت ن تن   مشد ئ

این تصاویر که از میان بیش از هزار قطعه عکس گزیده شده بیشتر مربوط به زیرسازه های جغرافیایی و پوشش گیاهی منطقه و بافت تاریخی و فضاهای سنتی شهر و روستا و بالاخره زندگی عشایری قشلاق و ییلاق می باشد. درشد مدمردر مشدرمشرد مشردشمرد شمردش ردشمردش مردش رشد  د

 

 ترجمه پیشنهادی

 For instance, Abbas Noori’s pictures alone span over 17 years of accompanying the author in over 50 exploratory trips. In addition to Noori, nineteen other photographers have contributed to this work; proper credit has been given next to each picture. These photos, carefully selected from over one thousand shots, are primarily intended to reflect the natural terrain and vegetation of the region, historical landscape, and architectural spaces in towns and villages, as well as life scenes from the summer and winter quarters of the nomadic tribes of the area.

بالا

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 ©آ