اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش جامع    

 

مقدمه

جعلیات علمی

آلودگی اطلاعاتی

منابع اطلاعاتی رسمی

منابع اطلاع رسانی مکمل

منابع اطلاعات تجربی و دانش بومی

ااااااادانش بومی، محکِ دانش رسمی

اااااااخواندنی های دانش بومی ا

اااااااپایگاه های دانش بومی ا

اااااااکتابشناسی منتخب آثار فارسی ا

تاثیر جعلیات علمی بر الگوی مصرف

خدمات پژوهش جامع

آموزش پژوهش جامع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش بومی: محک، محرک و مکمل دانش جدید

هر آنچه از میراث گذشتگان یک سرزمین که در پیشرفت امروز آن سرزمین به کار آید دانش بومی است. تا چندی پیش، ارزش دانش بومی در توسعه علم و فناوریِ مناسب در عصر جدید مورد تردید بود. اما امروزه، به برکت تلاش مستمر و مجدانه پژوهشگران ایرانی و خارجی بخشی از این دانش در ایران و جهان گردآوری و مستند سازی شده و مورد استفاده قرار گرفته است. در صد سال اخیر، پژوهش و کاربردِ دانش بومی اشکال مختلفی پیدا کرده است. قدیمی ترین کاربرد دانش بومی استفاده از آن به عنوان محکی برای کارآیی روش های صنعتی بوده است. آغاز اینگونه استفاده از دانش بومی به دهه های نخستین قرن بیستم بر می گردد. در بخش خواندنی های دانش بومی چند نمونه از آثاری که در این راستا توسط پژوهشگران غربی به چاپ رسیده معرفی شده است. کاربردِ محک گونۀ دانش بومی امروزه نیز برای شناسایی جعلیات علمیِ ناشی از تخلفات اخلاقی در پژوهش و نشر و حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف در جامعه، دارای اهمیت بالایی است. برای مثال نگاه کنید به استفاده از دانش بومی و تجربیِ کشورمان در کشف ارتباط جعلی نمک با فشار خون در صفحه مقاله ها و پیوندها. مثال دیگری از این دست، کشف جعلیات علمی در خصوص بذرهای اصلاح شده است که با انجام پژوهش مستقل با کشت قیاسی بذرهای بومی امکانپذیر شده است. اتید تیدصدصندثندندصثندصندصثند ندصند ندثندص ند ندصثند مصدم صدن ثدنص دند

از سوی دیگر، امروزه شاهدیم که با الهام گرفتن از دانش بومی جوامع کهن دنیا، روش ها و فناوری های مناسبی برای حل مسایل توسعه ابداع شده است. دانش بومی را می توان به عنوان محرکی برای تحقیقات علمی و توسعه فناوری هایِ کارآمد به منظورِ بهره برداری متعادل و پایدار از منابع و پرهیز از نهاده های شیمیایی مورد استفاده قرار داد. موارد پرشماری نیز از کاربردِ دانش بومی به  عنوان مکمل برای روش ها و فناوری های صنعتی وجود دارد. نمونه هایی از این دست نیز در بخش خواندنی های دانش بومی فراهم شده است. نیتسنت نتنت نتس سینتس ینتس ینست ینستی سنتی سنیت سنیتس نیتس نیت سنتی سنتی نستی سنت یسنت

پژوهش، مستند سازی و احیای دانش بومی مستلزم رعایت ملاحظات خاصی نیز هست. به لحاظ ارزش راهبردی دانش بومی در فرهنگ و اقتصاد جوامع کهن، باید کوشید که در پژوهش و کاربرد این میراث گرانقدر فرهنگی، ضمن تسریع فرآیند پژوهش، آگاهی عمومی از ارزشِ علمیِ دانش بومی در فرآیند توسعه گسترش یابد تا از سوء استفاده شرکت های چند ملیتی از سرمایۀ دانشیِ کشورمان جلوگیری شود. در بخش خواندنی های دانش بومی، مقاله پژوهش دانش بومی: شمشیری دو لبه در عصر تجارت جهانی به توصیف پدیده سرقت از منابع زیستی جوامع کهن دنیا می پردازد که ضرورت گردآوری و حفاظت از دانش بومی را تاکید می کند.ایتسنتسنیت سنتی نسیتنسیت سنتی سنتی سنیت سنتی سنیت سنیت سنیت سنیت

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ