اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

برای خیرین تمدن ساز

 

 

 

 

منشور و موازین اخلاق پژوهش

 متن کامل منشور            

این سند، که در سال 1390 منتشر شد، گامی بلند و ارزشمند برای تشویق پژوهشِ اخلاق مدار در کشور است. انواع تخلفات اخلاقی در آن تعریف شده  که قطعا پژوهشگر ایرانی را نسبت به ارتکاب دانسته و یا ندانستۀ اینگونه تخلفات حساس می سازد. امید است که در ویرایش های بعدی، ضرورتِ توجه به جعلیات علمیِ سازمان یافته  در جهان که  با اهداف تجاری و از سوی صنایع بزرگ دنیا اشاعه یافته نیز گنجانده شود. پژوهشگر ایرانی در هنگامِ بهره گیری از متون علمی خارجی، باید بتواند، با خودباوری و اقتدارِ علمی، به خود اجازۀ تردیدِ علمی دهد و  برای دستیابی به اطلاعاتِ معتبر اقدام به پژوهش جامع و پژوهش مستقل کند. این خودباوری و اقتدار در  جامعۀ علمی ما،  کشور را در برابر آسیب های ناشی از سیاستگذاری های متاثر از نهادهای تحمیلیِ غرب بیمه می کند. نیببسستنس نستی نستی تسن یتسنیتسنیت نست ینست ی

 

 

نمونه ای از پژوهش جامع: معرفیِ نهاد فراملیتی کشاورزی

 

 

 

رسیدن به خودکفایی در کشاورزی، به ویژه در تولیدِ مواد غذایی، از ملزومات دستیابی به اقتصاد مقاومتی است. اما نظام کنونی کشاورزی در کشور ما، و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، که بر گرفته از نهاد فراملیتی کشاورزی است به گونه ای طراحی شده که وابستگیِ بیشتر به خارج برای واردات نهاده های کشاورزی مثل بذرِ اصلاح شده، کود و سموم شیمیایی و ابزار و ادوات آبیاری، و صادراتِ مرغوب ترین محصولات کشاورزی را تشویق می کند. این نظام یکی از مصادیق استفاده از تکنولوژی نهادسازی است، راهکاری زیرکانه که از سوی قدرت های غربی برای تداومِ روابط استعماری بین کشورهای اروپایی تبار و سایر کشورهای دنیا به کار رفته است. بیشتر بخوانید تبتنسببسیبسیبت نست ینتسین ستینتسنیت سین نتبسنب

 

 

 

گزارشی از پژوهش های مستقل در کشاورزی جهان (برگردان فارسی) ا

    تللمتن به زبان اصلی

آیا واقعا کشاورزی شیمیایی از نظر زراعی و اقتصادی، پربازده تر از کشاورزی غیر شیمیایی است؟ تجربه کشاورزانِ جهان و یافته های پژوهشگرانِ مستقل، خلاف این مدعا را اثبات کرده است. شواهد ارائه شده در مقاله بالا و یافته های تحقیقاتیِ مندرج در بخش سومِ گزارش پژوهش جامعِ نهاد فراملیتی کشاورزی (باورهای نادرست، تکنولوژی نامناسب و رفتارهای نامعقول در کشاورزی) را در این مورد بخوانید. صنایع غرب، به ویژه شرکت های بزرگ نفتی، از این باور نادرست بیشترین سود را برده اند. اننت سنت سنی تنستی نس تینس تینست ین ستنی  

 

 

نمونه ای از پژوهش مستقل در ایران: پژوهشِ قیاسیِ بذرها

انجام پژوهش مستقل در کشور نشانگر اقتدار و خودباوری علمی ماست. با پژوهش قیاسیِ بذرهای اصلاح شده و گونه های بومی می توانیم به توانایی های ذخایر ژنتیکی کشورمان پی ببریم. پژوهش انجام شده توسط ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی در روستای خورهه محلات ثابت کرد که محصولِ گندمِ بومی از هر جهت بهتر از حاصل به دست آمده از بذر اصلاح شده است. با توجه به نیازِ بذرهای اصلاح شده به نهاده های شیمیایی و آب بیشتر، این بذرها در مقام پست تری از نظر بازده اقتصادی قرار می گیرند. تکرار این کشتِ قیاسی برای گندم و دیگر بذرها امری کاملا عملی برای مراکز پژوهشیِ کشاورزیِ کشور است.  تیتسنت سنتسنت نسیت نست ینس تینست ین تسن تنسی

 

 

 

برتری بذرهای اصلاح شده: افسانه ای مبتنی بر جعلی علمی

با انتشار نتیجه مطالعاتِ پژوهشگرانِ مستقلِ جهان در مورد برتریِ بذرهای بومی، تعداد جوامعی که به کشتِ این بذرها باز می گردند رو به فزونی است. در این مقاله، با مثالی از کشور هندوستان آشنا شوید. اطلاعات مرتبط با گروه های علمی و پژوهشی که در آمریکای شمالی برای احیا، تکثیر و ترویج بذرهای بومی در منطقۀ خود تلاش می کنند نیز در این صفحه آمده است. برای اطلاع بیشتر در مورد دیگر باورهای نادرست در حوزه کشاورزی،  به بخش سوم از گزارش پژوهش جامعِ نهاد فراملیتی کشاورزی (باورهای نادرست، تکنولوژی نامناسب و رفتارهای نامعقول در کشاورزی) مراجعه نمایید.   اسنسینت سینتبنستب نستب نس نست 

 

 

 

فرجام پژوهی: بهره گیری از بصیرت در برنامه ریزی و سیاستگذاری توسعه

نمای بزرگتر

فرجام پژوهی، روشی کارآمد برای ریشه یابی مسایل توسعه است. در این روش، ضمن توجه به مسایل، به مطالعۀ شرایطِ مسئله ساز و ریشه یابیِ نهادیِ مسایل پرداخته می شود. بهره گیری از نگرش سیستمی، که شرایط مسئله ساز کنونی را از زوایای اقتصادی، محیطی، فرهنگی و اجتماعی می کاود قادر است ضمن ریشه یابی مسایل، اطلاعات علمی لازم جهت نهاد سازیِ مناسب را برای برنامه ریزان و سیاستگذاران نیز فراهم آورد. در این سخنرانی، از موردِ شهرهای آلوده استفاده شده و مسایل مرتبط با آن از این چهار منظر بررسی گردیده است. این مجموعه اسلاید، راهکارهای ابداعیِ مؤثر که در کشورهای دیگر منجر به فرجامی بهتر در شهرها شده است را نیز معرفی می کند. بیشتر بخوانید تبینتس نتسنیت سنیت نسیت نست ین سین

 

 

 

 

آموزش مهارت های تکمیلی برای پژوهشگران

هوشیاری پژوهشگران، تولید اطلاعاتِ علمیِ معتبر و توان نواندیشی و نوآوری در علم و فناوری از ملزوماتِ انکارناپذیرِ حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد خودکفا و خوداتکا (اقتصاد مقاومتی) است. همانطور که در این سایت، با ذکر مصادیق متعدد، آمده است، انتشار و ترویج اطلاعات جعلی و ترویج فناوری های نامناسب و زیانبار، با هدف تشویق مصرفِ کالاهای تجاری در دنیا، مانعی برای دستیابی به سیاستگذاریِ معقول بر اساسِ اطلاعات علمی معتبر و اندیشه های نو است. اگر چه تا کنون تعداد کثیری مقاله، کتاب، و پایگاه اینترنتی پیرامون جعلیات علمی در سطح جهانی منتشر شده است، اما در ایران این بحرانِ علمیِ نگران کننده به طور کلی مغفول مانده و کماکان تاثیر نامطلوب آن بر سیاستگذاری ها دیده می شود. کما اینکه در اسناد بالادستیِ دانشگاهی ما چون منشور و موازین اخلاق پژوهش و نقشه جامع علمی کشور کوچکترین اشاره ای به لزوم مقابله به جعلیات علمیِ سازمان یافتۀ صنایع بزرگ که با هدف ایجاد وابستگی اقتصادی و سیاسی در جهان رواج یافته دیده نمی شود. بیتی تبتسن سنتسنی ست نسبیبسیسیسیبنس ینست نست ینسن سنیت سنتبتستنت ینتس

خوشبختانه رویکردها و روش های پژوهشی کارآمدی برای کشف جعلیات علمی و رویارویی با لطمات حاصله از نهادهای تحمیلیِ مصرفیِ غرب به وجود آمده است. مثلا برای پژوهش و تدوین اطلاعات مندرج در این وب سایت و تخفیفِ تاثیرات زیانبارِ جعلیات علمی، از پژوهش جامع، پژوهش مستقل و پژوهش مشارکتی استفاده شده است. رویکرد پژوهشی دیگری به نام فرجام پژوهی نیز در این سایت معرفی شده است. با بهره گیری از مجموعه ای از این مهارت های پژوهشی می توان به ریشه یابی مسایل توسعه پرداخت و به راه حل هایی نو و مؤثر هم از جنس پیشگیری و هم از نوع درمان دست یافت و از میزان وابستگی ها و آسیب پذیری های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کاست. هم اکنون آموزش این روش های پژوهشی از سوی سایت در خدمت اصلاح الگوی مصرف برای پژوهشگران علاقمند در دانشگاه های کشور فراهم است.   بتسیتسنی نیست بنسیت نست نستینت سینتسن یسنیت سنیتنسی نس ینتس ینت

پس از یادگیری مهارت های لازم، پژوهشگرِ جامع می تواند با ریزبینی و دقتی کارآگاهانه، مفروضات علمی ای که به صورت گسترده انتشار یافته را محک زند و پس از شناسایی جعلیات علمی، صنایع بزرگِ غربی که از این جعلیات سود برده اند را معرفی کند. در این وب سایت نتیجه پژوهش جامع در مورد نمک طعام، فلوراید و کشاورزیِ شیمیایی و تاثیر سوء آنها بر سیاستگذاری و نتیجتا سلامت جامعه و اقتصاد کشورها منتشر شده است. لذا نتیجه تحقیقاتِ پژوهشگران در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مستقیما در خدمت مصون سازی عموم مردم در برابر آسیب های ناشی از سیاست های متاثر از جعلیات علمی قرار می گیرد. تبسن نسیت نستی نسیت نستبیتسستنس ینست ینست بنسیت بسن ت

نتیجۀ تحقیقات پژوهشگرانِ جامع، توجیه علمی و انگیزۀ لازم برای اجرای پژوهش مستقل را فراهم می سازد. برنامه ریزی و سیاستگذاری صرفا بر مبنای متونِ تحقیقاتی منتشر شده در غرب، مترادف با پیروی بی چون و چرا از الگوهای مصرفِ غربی است و آسیب پذیری جامعه در برابر نهادهای استعماری را در پی داشته است. لذا تعجب آور نیست که پس از اتخاذ سیاست های نادرست و زیانبار بر اساسِ جعلیات علمی، ملاحظاتِ سیاسی مانع لغو این سیاست ها می شود و موجب می گردد که مسئولین بر ادامه سیاست های زیانبار خود پافشاری کنند. با یادگیری مهارت های پژوهش مستقل، پژوهشگران می آموزند که چگونه به سیاستگذاران برای خروج از اینگونه بن بستِ سیاسی کمک کنند.  تبتست سنت سنتی سنتی نستی نست ینست ینست ینست ینست نتسنت سنی ت

انتشارِ مطالعات مستقل در کشور کمک خواهد کرد که مسئولین در ایران، همچون مسئولین در بسیاری از دیگر کشورهای جهان که از اقتدار علمی برخوردارند، سیاست ها، مقررات و استانداردهای خود را مبتنی بر مطالعات مستقل داخلیِ خود اتخاذ کنند. مثلا سیاست های اتخاذ شده در ژاپن، نروژ، سوئد و دانمارک در خصوص فلوراید و کاستنِ تماس مردم با این پسماند صنعتی (به منظور پیشگیری از گسترش بیشتر بیماری پوکی استخوان) و نیز تلاش سیاستگذارانِ کشاورزی ایتالیا در احیای بذرهای اصیل منطقه توسکانی در آن کشور مصادیقی گویا و قابل تحسین از بهره گیری از پژوهش مستقل در برنامه ریزی و سیاستگذاریِ مبتنی بر پژوهشِ سالم و علم معتبر است. پژوهشگران جامع و مستقل در ایران نیز با مستندسازی جعلیات سازمان یافته، فرآیند اصلاحِ سیاستگذاری ها را از نظر سیاسی برای مسئولین هموارتر می سازند. تبسبیسیبسیبسیسیبسیبسبسبسیسن تنیتس نتسنی تنست نست ینست ینس ن سن

پژوهش مشارکتی رویکردی تحقیقاتی است که اجرای طرح های توسعه، به ویژه در روستاها را، با انجام تحقیقات علوم اجتماعی تسهیل می کند. به عبارت دیگر، پژوهش مشارکتی این امکان را به وجود می آورد که پژوهشگران، مردم را شرکای پژوهشی خود قرار دهند و دانش بومی و تجربی خبرگان روستا را به عنوان محک و مکمل دانش رسمی خود بپذیرند. به لحاظ تنوع عظیمی که در عرصه جغرافیایی و فرهنگی یک سرزمین وجود دارد، پژوهش مشارکتی به مسئولین ذیربط اجازه می دهد که از تجربه و دانش محلی برای سازگارسازی طرح های توسعه، به ویژه طرح های توسعه پیشنهادی از سوی سازمان های بین المللی، قبل از اجرای آنها، بهره گیرند. با یادگیری مهارت های پژوهش مشارکتی، دانشگاهیان می توانند نیرویی موثر در احیای روستاهای کشور و دستیابی به اهداف خودکفایی و خوداتکایی و مصونیت یافتن از وابستگی به تجارت جهانی (اقتصاد مقاومتی) باشند. سینتسن سنت سن  بتنستنست نست ینتسینست نیتبستسنتنتنستنستی نست یبسبسبسیب

فرجام پژوهی رویکرد دیگری به تحقیق است که افقی جدید برای پژوهشگران توسعه باز می کند چرا که نگرش جزء نگرِ متداول را با بینشی سیستمی تعدیل می سازد. یک پژوهشگرِ فرجام پژوه، به جای تمرکز بر فقط یک مسئلۀ خاص، به پژوهش و تحلیلِ شرایط مسئله ساز در جامعه می پردازد. با استفاده از یافته های این رویکرد پژوهشی می توان به تدریج نهادهایِ تحمیلیِ مشوقِ مصرف را با نهادهایِ سازندۀ بومی جایگزین نمود. مصادیق روشن از کارآیی این رویکردِ پژوهشی را در راهکارهای موفق شهرداران نواندیش جهان که برای رفع آلودگی در کلان شهرها و جلب رضایت بیشتر شهروندان در عرصه شهرسازی و مدیریت شهری اندیشیده شده است می توان دید. اتا تانتا ا نتا تا نتا تا نا نتا ا تا نتا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نتا تنلنبب ننتهخ هعخ ه غخه

نظر به اهداف کنونی کشور ما برای 1) رسیدن به پیشرفتِ توام با عدالت، 2)  ساختنِ اقتصادی مقاوم در برابر تلاطماتِ اقتصادیِ جهان و 3) دستیابی به پایداری لازم در رویارویی با پیامدهای زیست محیطیِ مرتبط با تغییرات آب و هوایی (برای نمونه، خشکسالی و پدیدۀ گرد و غبار)، درگیر شدن دانشگاهیان و پژوهشگران توسعه در رفع مسایل جامعه امری ضروری است. مجموعه روش های پژوهشی فوق از جمله ابزارهای فکریِ کارآمد برای دستیابی به اهدافِ پیشِ رو است. از این رو، سایت اطلاع رسانیِ در خدمت اصلاح الگوی مصرف سخنرانی های دو ساعته (معرفی) و کارگاه های دو روزه (آموزش) جهت افزودن این مهارت های تکمیلی به مجموعه مهارت های پژوهشیِ پژوهشگران کشور، تدوین کرده است. کارگاه ها متناسب با رشتۀ تحقیقاتیِ دانشجویان و اساتید ارائه می گردد تا شرکت کنندگان، ضمن آموختن مهارت های پژوهشی کارآمد نامبرده، با هوشیاری و نواندیشیِ لازم، به انجام طرح های پژوهشی دانشگاهی خود بپردازند. جهت هماهنگی برای برگزاری سخنرانی یا کارگاهِ دو روزه در مورد هر یک از رویکردهای پژوهشی بالا با ما تماس بگیرید. بستنسی نتسینت سنتسنیت سنیت نسیت نست ینست ن سنی نس ینست نست ینتس نت سنت نست نست یت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ