اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش مشارکتی ب    

 

مقدمه

مطالعه موردی

خدمات پژوهش مشارکتی

آموزش پژوهش مشارکتی

خواندنی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات پژوهش مشارکتی این سایت

دلیل موفقیت طرح هایی که از طریق پژوهش مشارکتی اجرا می شود این است که دانش و توانایی ها، انتظارات و دغدغه های جامعه ای که قرار است از اجرای طرح سود ببرد از طریق پژوهش به دست آمده و در اجرای طرح لحاظ قرار می گیرد. فرآیند پژوهش مشارکتی از طریق مشارکت دادن افراد در تصمیم گیری پیرامونِ چگونگی اجرای طرح پیش برده می شود. به عبارت دیگر، از طریق پژوهش مشارکتی، مجریان طرح های عمرانی، ترویجی، بهداشتی و غیره مخاطبین بهره بردار خود را در تصمیم گیری ها و همچنین در مسئولیت های موفقیت طرح شریک می سازند. موفقیت پژوهشگران مشارکتی در گرو قابلیت ایشان در کاربرد مهارت های تسهیلگری برای ایجاد ارتباط گروهیِ شفاف در بین بهره برداران، در بین عوامل اجرایی طرح و نیز بین بهره برداران و مجریان است. یکی دیگر از دستاوردهای پژوهش مشارکتی، محک زدن به مفروضات علمیِ طرح های بین المللی و دانشگاهی از طریق مطالعه قیاسیِ دانش بومی و تجربی خبرگان محلی است.  الینست نتینستین ستین ستی نستی سنیت سنیت سنیت سنیت سنیت سینت سین

به طور کلی فرآیند پژوهش مشارکتی را می توان به سه مرحله تقسیم کرد: 1) تدوین طرح تحقیق، 2) اجرای طرح و مستندسازی یافته های پژوهش در جامعۀ نمونه، 3) عملیاتی کردن یافته های پژوهش مشارکتی در سطحی گسترده تر (منطقه ای، استانی، یا ملی). خدمات پژوهش مشارکتی این سایت، بر ملزومات تحقیقاتی و اجرایی این سه مرحله از کار منطبق است. تبتنستسنی سیتیتنستیتنس نتس ینت نتنت ت نستینستی نستی نست یسنیت سمینست

ا تدوین طرح تحقیق: طرح پژوهش مشارکتی با همکاری کلیه عوامل دولتیِ اجرای طرح تدوین می شود. علاوه بر تبیین اهداف طرح، معیارهای انتخاب جامعه نمونه برای اجرای پژوهش مشارکتی نیز در این مرحله از کار مشخص می گردد. تینت ستنس ینتیتنست نتس نت نت نتنت ست ینست ینست ینست نست ینست ی

ا اجرای پژوهش مشارکتی و مستندسازی یافته ها: در طی این مرحله، با مشارکت اعضای جامعه بهره بردار، برای حل مسئله مورد نظر در سطح محلی چاره اندیشی و تصمیم گیری می شود و سپس تصمیمات محلی با همکاری بهره برداران عملیاتی می شود. طبعا در صورت نیاز، تنظیماتی در طی اجرای طرح نیز به عمل می آید. در این مرحله، جزییات فرآیند چاره اندیشی، تصمیم گیری و اجرا به دقت مستندسازی می شود. تیتسن نست ینست ینتس ینست ینست ینتس ینت سنیت سنیت سنیت سنیت سنیت سنیت سنتی نستی نستی نست ین ستی

ا عملیاتی کردن یافته های پژوهش مشارکتی در سطح ملی: در این مرحله با بهره گیری از مستندات مرحله دوم، فرآیند موفقیت جامعه نمونه در قالب کارگاهی آموزشی تدوین می شود. این کارگاه به کارشناسانِ مجری طرح و بهره برداران شهرها یا روستاهای دیگر استان ها ارائه می شود. تتیت سنت نسیت نست ینسیت سنتی سنیت سنیت سنت سنتینستی سنیت نسیتسنیتنسی نسی نس

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ