اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - آلودگی اطلاعاتی ا

 

مقدمه

فشار خون

دیابت نوع دو

آلودگی هوا در کلان شهرها

اااااااااامدیریت شهرهای پاک

اااااااااااااااااااااااااااااااااااکوریچیبا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااابارسلون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاست های خودرو مدار و آلودگی هوا در کلان شهرها ا

مدیریت شهرهای پاک

برنامه ریزی شهریِ عابر مدار صرفا بحثی تئوریک نیست کما اینکه تعدادی رو به رشد از شهرهای دنیا عملا در نفی برنامه ریزیِ خودرو مدار، به پیروی از این الگوی برتر پرداخته اند. در صفحاتِ پیوست، دو نمونه از این تلاش ها آمده است. لازم به ذکر است که منظور از آوردن این مثال ها در اینجا، توصیه پیروی مو به مو از اقدامات انجام شده در این شهرها نیست. بلکه هدف از توصیف این نمونه ها تاکید بر ماهیتِ فرهنگی- اجتماعی حمل و نقل در کلان شهرهاست و اینکه حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف در ارتباط با اتلاف سوخت و وقت شهروندان در ترافیک شهری، عمدتا به آسان کردن تردد خودروها مربوط نیست بلکه نیازمند به نفی آلودگی اطلاعاتی ای است که برنامه ریزی خودرو مدار را مشروعیت بخشیده است. شهرداری کوریچیبا در برزیل یکی از پیشگامان این حرکتِ بهنگام و ضروری در مدیریت شهری است که با قاطعیت و فرهنگ سازی، با مسایل حمل و نقل در سطح شهر روبرو شده است. شهر بارسلون در اسپانیا نمونه دوم از تاثیر سیاستگذاری های شهری عاری از جعلیات علمی مرتبط با برنامه ریزی شهری و مدیریت ترافیک است.  در ردمسنی مندصنتثنتثنت مص متثنتصم مصتم ثنتمنص مثنتصمن ثمنتص منتث مصنت ثنتصم

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ