اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

   ا مهارت های ارتباطی 

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه     تصمیم گیری گروهی با اجماع       پادرمیانی و میانجیگری       صفحه اصلی

تصمیم گیری گروهی با اجماع   

 

مقدمه

تصمیم گیری، چه کسی و چگونه؟

تصمیم گیری با اجماع

ااااااااااارکان اجماع

اااااااااامراحل سه گانه اجماع

اااااااااچگونگی رای گیری در اجماع

تسهیلگری جلسات

خدمات تسهیلگری

کارگاه آموزشی

خواندنی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارکان اجماع

دستیابیِ به اجماع بر 5 رکن زیر استوار است. تتب تینتن سنت سنتسنتی نت سنیت سنتی نستی سنتی ت سنتسنت سنی تسنیتسنیتس نیتسنیت سنیت سنیت سنیا

ا1) همه شرکت کنندگان به آرمان یا چشم اندازی واحد معتقد اند.ا

ا2) همه شرکت کنندگان، در اظهار نظر و مشارکت در تصمیم گیری به یک میزان از قدرت برخوردارند. ا

ا3) همه شرکت کنندگان با چگونگی فرآیند تصمیم گیری با اجماع آشنایی کامل دارند.ا

ا4) دستور کار جلسه روشن و مورد تایید تمامی شرکت کنندگان است.

ا5) جلسات از حضور یک تسهیلگر مجرب برخوردار است.

 

- بروزِ اختلاف نظر در میان افراد در مورد چگونگی رسیدن به اهدافِ مشترک، امری طبیعی است. اما اعتقاد جمعی اعضا به آرمان یا چشم اندازی واحد از ملزومات ایجاد همدلی و همبستگی و هویت گروهی است. در غیاب چنین هماهنگیِ بنیادین، جرّ و بحث بی پایان، برخوردهای شخصی و نتیجتا اتلاف وقت فراوان نتیجه خواهد شد. یکی از مصادیقِ آشنایِ کار تیمیِ موفقیت آمیز، مشارکت و همکاری مردم در ساختن مساجد و مدارس است.  هدف و اعتقاد واحدِ مؤمنین و افراد خیر در به دست آوردن خشنودی خداوند به ایشان کمک می کند که  با همت همگانی از هر گونه دشواری برای به اتمام رسانیدن کار، سربلند بیرون آیند، حتی اگر به لحاظ این دشواری ها، کارِ ساخت و سازِ بنای مورد نظر سال ها به طول بینجامد. ات ی تست  س یت س نیتستستسنتی سنیتستسنتسنیتینتن

- یکسان سازی قدرت و نفوذ در جلسات از دیگر ارکان رسیدن به اجماع است. تمامی شرکت کنندگان باید یکدیگر را برابر بدانند. در جلسات اجماع، غنی و ضعیف، رییس و مرئوس، استاد دانشگاه و بی سواد و متخصص و فردِ عادی، به طور عادلانه و آزادانه در اظهار نظر و تصمیم گیری سهیم می شوند. در تصمیم گیریِ گروهی با اجماع، اگر چه نظر متخصصین، حرفه مندان یا پیشکسوتان همیشه مورد استقبال و تقدیر قرار می گیرد، ولی بیان نظرات ایشان به معنی نادیده گرفتن نظر هیچیک از دیگر اعضای گروه نیست. ایننتسبتینتنت نتسن ت سنیت سنتی سنت سنتی سنیت سنیت سنیت

- آگاهی کامل همه شرکت کنندگان با چگونگی فرآیند دستیابی به اجماع از ملزومات موفقیت در این روش تصمیم گیری است. روش رای گیری از آموزه های فرهنگ غرب است. به واسطه همه گیر شدن فرهنگ سیاسی و مدیریتی غرب در جهان، رای گیری برای غالب افراد، روشی آشناست. اما برعکس، روش اجماع، که ریشه در روش های مردم سالارانه بومیِ جوامع محلی و فرهنگ های کهن دنیا دارد، امروزه از این درجه از آشنایی برخوردار نیست. لذا ارکان و مراحل تصمیم گیری از طریق اجماع باید به تمامی افرادی که برای تصمیم گیری گرد هم آمده اند توضیح داده شود. هر چه آشنایی اعضای گروه با اصول و ترتیب رسیدن به اجماع بیشتر و همسان باشد، نتیجه بهتری حاصل خواهد شد. اینت سنست نت سنتی ست سنتی نستینستی سنت یسنت ینست نتس  سین

- دستور کارِ جلسه که روشن و مورد تایید همه شرکت کنندگان باشد، از ابزار کلیدی موفقیت در تصمیم گیری گروهی از طریق اجماع است. موضوعاتی که در دستور جلسه گنجانده می شود مشخص می کند که  وقتِ مشترکی که شرکت کنندگان با هم می گذرانند برای بررسی چه موضوعات و مسائلی صرف خواهد شد. چنانچه دستور جلسه فقط با صلاحدید یک یا دو تن از شرکت کنندگان تدوین شود، یا موضوعات آن با بی دقتی انتخاب شده باشد، فرآیند دستیابی به اجماع با دشواری روبرو خواهد شد. اتیتنتتبتینتس نتسنیتنسیت  نت نت سنتی سنت نتسی نتسی نستی نستی نست ینست ینت س

- جلسات تصمیم گیری با اجماع، رییس ندارد. تسهیلگر به عنوان راهبری خدمتگزار جلسه را اداره می کند. برای تسهیلگر جایز نیست که همراه با شرکت کنندگان در گفتگوهای مرحله بحث و بررسیِ و رای گیریِ مرحله تصمیم شرکت کند. وظیفه وی حفظ بی طرفی خود و ایجاد محیطی امن و آرام برای دیگر شرکت کنندگان است تا فرد فرد ایشان بتوانند با ایمنیِ کامل در گفتگو و تصمیم گیری شرکت کنند. تانی نستنست نتس نتسنیت سنیت سن

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ