اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

   ا مهارت های ارتباطی 

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه     تصمیم گیری گروهی با اجماع       پادرمیانی و میانجیگری       صفحه اصلی

تصمیم گیری گروهی با اجماع   

 

مقدمه

تصمیم گیری، چه کسی و چگونه؟

اااااااااانوع شناسی سازمانی

ااااااااااروش شناسی تصمیم گیری

اااااااااااتصمیم شناسی

تصمیم گیری با اجماع

تسهیلگری جلسات

خدمات تسهیلگری

کارگاه آموزشی

خواندنی ها

 

تصمیم گیری، توسط چه کسی و چگونه؟

در گذشته تصمیمات را معمولا وقتی خوب تلقی می کردند که پس از اجرا، نتیجه مورد نظر به دست می آمد. اما با توجه به ضرورت حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف در عصر حاضر می دانیم که فقط صِرف رسیدن به نتیجه مورد نظر معیار کافی برای اعلام موفقیت نیست. یعنی، حتی اگر ما به هدف مشخص شده در تصمیمِ موردِ نظر دست یابیم، هنوز این سؤال باقی است که آیا ما نمی توانستیم با هزینه کردِ منابع مشابه نتیجه ای بسیار بهتر داشته باشیم؟ یا آیا در رسیدن به این نتیجه ما منابع ارزشمندتری را از دست نداده ایم؟ به همین دلیل کیفیتِ تصمیمات را امروزه با پرسیدن این دو سؤال می سنجند: 1) چه کسی یا کسانی در اتخاذ تصمیم شرکت داشتند؟ و 2) این افراد از رهگذر چه فرآیندی به این تصمیم رسیدند؟ توجه دقیق به نوع شناسیِ سازمانی نشان می دهد که سازمان های مختلف به این دو سؤال پاسخ های متفاوتی می دهند.  اینت ستنس ت سنتین ستین ستی نستی نسیت نسیتنسیت نسیت نستی نست ینستینسیت نسینس یس

 

 

 

سنت سنیت سنیت سینتس نیت سنیت سنت سنت یسنت یسنین ستینین

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ